Automation Region är en resurs för hela Västmanland

Ledare · Karin Tilly • Chef enheten för regional utveckling Länsstyrelsen i Västmanlands län · 2010-11-30


Karin Tilly, Chef
enheten för regional
utveckling, Länsstyrelsen
i Västmanlands län

Det är glädjande att följa utvecklingen av Automation Region, som uppvisar ett stadigt inflöde av nytillkommande företag. Medlemsförteckningen visar att klustret lockar både stora och små företag med stor spridning av verksamheterna. Det gör att klustret blir en attraktiv och utvecklande arena för företag som utvecklar och använder automation.

Den samlade kompetens och kunskap som finns i företagen i Automation Region är en viktig tillgång och motor för Västmanlands fortsatta näringslivsutveckling. Att företagen dessutom är verksamma inom en bransch som jobbar med optimering av energi och resurser, förstärker den positiva bilden ytterligare. Det ligger i linje med Länsstyrelsens målsättning om energieffektivisering i företagen för att främja miljön.

Automation är idag en tydlig framgångsfaktor både för människor och miljö, men så har det inte alltid varit. Nästa år är det 350 år sedan Christopher Polhem föddes. Han blev en förgrundsfigur inom teknik och mekanik med flera konstruktioner som ersatte människokraft med maskinkraft. Hans idéer stötte dock på hårt motstånd från arbetarna. När industrialismen nådde Frankrike lär väveriarbetare ha kastat in sina träskor, sabot, i maskinerna för att stoppa tillverkningen. Därav ordet sabotage.

Nu utnyttjas automatiseringen fullt ut, vilket ökar effektiviteten och ersätter monotona jobb i produktionen. Istället tillkommer nya, intressanta och mer kvalificerade arbetsuppgifter i form av utveckling och drift av styr-, regler- och automationsteknik. Att vi från och med i år också fått YH-utbildning till automationstekniker vid Mälardalens högskola, förstärker Automation Region.

Länsstyrelsen fanns med i den arbetsgrupp, vars arbete utmynnade i starten av företagsklustret Automation Region. Vi kommer, inom våra ramar, att fortsatt stödja Automation Regions ambition att göra Västerås och länet känt för sin kunskap, kompetens och sina resurser i automationsbranschen.

Karin Tilly • Chef enheten för regional utveckling
Länsstyrelsen i Västmanlands län