Automation Region ger Etteplan ökad kunskap och närmare kundsamarbete

Ledare · Mathias Erlandsson, Liz Hoffman, Dag Lindahl, Daniel Aronsson · 2012-09-28

Ökad kompetens
För att lyckas med projekt krävs både teknisk kunskap och nära kundsamarbete. Automation Region ökar förutsättningarna för båda. Genom samarbeten med andra företag om kompetensutveckling i Automation Regions projekt kring kompetensutveckling, ARKEN, får vi dels möjlighet att lära oss nya tekniker och metoder samt visa upp våra kompetenser. Vi får en ökad förståelse för våra kunders behov och ett bredare kontaktnät. I nära samarbete med högskolor och universitet får vi tillgång till forskningresultat som hjälper oss att öka vår kompetens och lösa våra kunders problem.

Fokus på specialistområden
Inom Etteplan globalt driver vi aktiviteter inom våra specialistkompetensområden: Säkerhet och Lean/Agile systemutveckling. Detta kompletterar vår långsiktiga satsning på industridoktorander såsom Henrik Jonsson, som deltar i forskarskolan ITS-EASY vid Mälardalen Högskola ledd av professor Ivica Crnkovic. Henrik forskar om hur det går att effektivisera utvecklingen av säkerhetskritisk mjukvara, till exempel genom att använda principer från Lean och agila metoder. Inom ITS-EASY samarbetar redan flera av de stora företagen inom Automation Region. Samtidigt driver Etteplan flera projekt inom ARKEN för att identifiera och om nödvändigt skapa nya utbildningar eller andra former av erfarenhetsutbyte inom våra specialistkompetensområden. På så sätt kan vi tillsammans med andra medlemsföretag och högskolan öka kunskapsutbytet i regionen.

Dokumentationsflöde allt viktigare
Dagens industriprojekt har blivit allt mer globala. Idag köper företag delsystem och nyckelfärdiga komponenter från leverantörer och partner över hela världen. Därefter sätts de samman och levereras till en slutkund i en annan del av världen. Ett problem som då uppstår är hur allt ska hänga samman dokumentationsmässigt så att slutanvändaren faktiskt får den information som behövs för att kunna använda sin produkt. Det här är en av de kärnfrågor som vi på Etteplan jobbar dagligen med.

Intelligenta sensorer
Behovet av intelligenta sensorer, knyta samman insamlad information med överordnade beslutsstödsystem, säkerställa kvalitet och konsistents på överförd data har blivit allt viktigare. Mathias Erlandsson leder detta arbete hos Etteplan tillsammans med partner från industrin som gemensamt arbetar för att utveckla ny teknik och kunskap för att säkerställa detta mål. Kompetenssatsningen sker även i ett nära samarbete med Mälardalens högskola och deras forskning inom intelligenta sensor system (ISS) och deras projekt ESS-H, som leds av professor Maria Lindén, samt Luleå Tekniska högskola med deras forskningsprojekt Arrowhead.

Mathias Erlandsson • Technical Leader Technical System Development & Automation
Liz Hoffman • Team Leader Technical System Development & Automation
Dag Lindahl • Manager Technical System Development & Automation
Daniel Aronsson • Manager Technical Product Information