Automation Region idag och i framtiden

Ledare · Björn Eriksson, Ekebacka Konsult, följeforskare Automation Region · 2017-06-28

Björn Eriksson. Foto: Pia Nordlander BildN.

Automation Region har nu genomfört sitt första år som VINNVÄXT-vinnare. Året har präglats av den kraftsamling, uppmärksamhet och resursförstärkning som utmärkelsen inneburit. Projektledningen har fått en välbehövlig förstärkning inom ett brett spektrum av kompetensområden som är nödvändiga för att ett kluster eller innovationssystem av denna omfattning ska kunna utvecklas. Det gäller såväl innovation som affärsutveckling och kommunikation.

Ombildningen till en centrumbildning vid Mälardalens högskola har varit viktig för legitimitet och förankring inom samtliga akademier och discipliner, även externt i förhållande till andra universitet. Redan förarbetet till VINNVÄXT-ansökan mobiliserade och förstärkte Automation Regions ställning i det regionala innovationssystemet.

Accessen till VINNVÄXT-familjen har skapat en rad betydelsefulla nationella kontakter inklusive konkreta samarbetsprojekt. Kontakterna med de strategiska innovationsområdena, i synnerhet PiiA, är mycket viktiga för att utveckla FoI som är mycket resurskrävande. Automation Region är inte – och ska inte vara – ett projektkontor eller ett forskningsråd, men genom att samverka med andra satsningar som har avsevärda resurser för FoI kan initiativet uppnå betydande resultat för medlemmarna och för hela branschen.

Automation Region hade redan före VINNVÄXT etablerat sig som ett välkänt regionalt och nationellt kluster inom automationsbranschen. Automation Region ägnade under sina första år stor uppmärksamhet åt kompetens, kommunikation och affärsutveckling. Detta var en riktig prioritering för att skapa legitimitet och förankring i hela det regionala innovations- och affärsstödsystemet. När väl detta var gjort behövde en mer aktiv innovationsstrategi utarbetas. Detta gjordes i samverkan med Mälardalens högskola och de större företagen, men ledde också fram till bildandet av SICS, Swedish ICT Västerås, som vuxit kraftigt och nu har mer än 30 medarbetare som samverkar med Automation Region i en ett flertal projekt. SICS blev också värdorganisation för det strategiska innovationsområdet PiiA, som skapades i samverkan mellan ProcessIT och Automation Region.

Kluster bygger på tillit. I ett regionalt innovationssystem återfinns åtskilliga aktörer som både samarbetar och konkurrerar med varandra. De är också delvis beroende av samma offentliga finansiering. Risken är stor att aktörerna bygger upp dubbla kompetenser, som ändå är otillräckliga för att uppnå en professionell nivå. För Automation Region har det därför varit viktigt att bygga tillit i relationerna med alla dessa aktörer och att medverka i deras aktiviteter. Automation Region sitter också med Innovationsrådet och Internationaliseringsrådet, medverkar i Affärsplan Västmanland samt Smart4U, samarbetar med Robotdalen, MITC, SynerLeap, Create, ALMI och även med flera aktörer som verkar utanför närområdet.

Ett kluster och en regional tillväxtmotor kan bara få något uträttat i kraft av kompetens, legitimitet, lyhördhet, smidighet. Det gäller att genuint tro andra om gott, låta andra komma till tals, låta andra få erkänsla för framgångar. Automation Region kännetecknas i hög grad av en sådan inställning. Ett kluster kan aldrig slå sig till ro med tidigare framgångar. Kluster som utvecklas till förvaltningsorganisationer minskar snabbt i relevans och medlemmarna röstar med fötterna. I fallet Automation Region ser vi det motsatta. Antalet företag och andra medlemmar ökar stadigt, dessutom med "tunga" sådana.

Vad gör då Automation Region för nytta och hur vet vi det, hur mäter vi det? Hur många jobb har initiativet skapat? Hur många företag? Hur har lönsamhet och konkurrenskraft utvecklats? Det är relevanta frågor, men inte lätta att svara på. Automation Region en experimentverkstad, en dörr- och ögonöppnare inte bara för en bransch, utan för en region där det finns många andra aktörer med delvis samma syfte. Eftersom hela tanken är att arbeta i samverkan med andra är det också svårt att räkna hem konkreta mätbara effekter – som till exempel nya eller bibehållna arbetstillfällen.

Med kanske 40 hjälporganisationer i ett län som tävlar om samma pengar är det känsligt att ta åt sig äran. Med tanke på det område som Automation Region verkar inom är effekterna långsiktiga. Att påverka attityder och kultur, att verka för ungdomars teknikintresse, att arbeta med framtidsspaning, riskanalyser med mera kan vara helt avgörande för branschens framtid – men hur kan det mätas? Vi kan till exempel konstatera att flera kluster visar på ökad omsättning hos medlemsföretagen jämfört med en kontrollgrupp – samtidigt som lönsamheten sjunker. Är det bra eller dåligt? Är det tecken på en framtidsinvestering som kommer att ge utslag om några år?

Vad är då nästa steg? Ett enkelt svar är: Mer kraft på internationalisering och FoI. Såväl styrelse, projektledning, utvecklingsgrupper som medlemmar inser att en uthållig konkurrenskraft kräver arbete i framkant när det gäller digitalisering, globalisering, säkerhet och nya affärsmodeller. Det gäller att inte bländas av begrepp som AI, VR, AR, IoT eller blockchain, utan att ha en tydlig strategi och veta varför lika mycket som hur.

Björn Eriksson
Ekebacka Konsult, följeforskare för Automation Region