Bättre genomslagskraft när vi står enade

Artikel · 2019-05-29

Med genomförandet av frukostmötena i maj – ”Digitaliseringen av Sveriges infrastruktur” – har Automation Region fördjupat samarbetet med Järnvägsklustret. Att järnväg och automation är två av Västmanlands styrkeområden ger ett bra utgångsläge. En branschoberoende koppling till akademi och samhälle samt tillgång till testmiljöer och kompetens skapar möjligheter för företagen i regionen.

Anna Wallén är verksamhetsledare för Järnvägsklustret, som bland annat har initierat utvecklingen av Railway Test and Innovation Center (RTIC) – ett fysiskt testområde med en fem kilometer lång spåranläggning strax utanför Västerås.

– Kan vi koppla samman våra företag branschöverskridande så kan kompetens och tekniker användas effektivare, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Vi bygger en bredare bas av kunskap som gynnar våra företag och i förlängningen även vår omvärld – det är därför den här typen av samverkan så viktig.

Järnvägsklustret är en samverkansarena som bland annat erbjuder koncepten innovationslots och digitaliseringsstöd samt skapar dialog med ansvariga beslutsfattare inom infrastruktur med särskilt fokus på järnvägen. Under 2014 genomförde Järnvägsklustret en omfattande branschinventering som beskrev nuläget och undersökte företagens behov. Syftet var att hitta de största utmaningarna för teknisk utveckling.

– Vår inventering visade en brist på innovativa samverkansmiljöer inom tåg- och järnvägsbranschen, säger Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret. Det gäller såväl inom företag som mellan företag, men också inom svenska forskningsinstitut och lärosäten. Det finns ett behov av gemensamma testmiljöer och arenor för utveckling.

Inventeringen visade att även om ett företag lyckas med innovationsprocessen så är det svårt för dem att nå ut till marknaden. Intresset för innovation och teknisk utveckling är lågt hos kunderna. Det tycks även saknas affärsmodeller för att möta ökad digitalisering av järnvägen.

– Företagen behöver knyta ihop ny kunskap med innovationsprocesser för att skapa förnyelse vad gäller produkter, tjänster, processer och organisation, säger Anna Wallén.

Med hjälp av testbäddar skapar Järnvägsklustret nu möjligheter för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete. De har till exempel initierat utvecklingen av Railway Test and Innovation Center (RTIC) – en arena där företag, akademi och andra aktörer kan mötas och tillsammans utveckla innovativa produkter och tjänster. RTIC består bland annat av ett fysiskt testområde med en fem kilometer lång spåranläggning strax utanför Västerås. Sträckan står outnyttjad sedan mitten av nittiotalet och får nu ett nytt användningsområde.

Samarbetet mellan Järnvägsklustret och Automation Region skapar enligt Anna Wallén stora möjligheter för företagen. Det handlar till exempel om Att kunna ta ett större helhetsgrepp kring digitaliseringens potential och att lära av varandra vad vad gäller såväl tekniska lösningar som metoder och arbetssätt.

– Automation Regions medlemmar och partner har mycket kunskap att bidra med, säger Anna Wallén. Vi arrangerar gärna fler aktiviteter tillsammans, så att våra företag kan mötas.