Bred samverkan för att ta fram ny automationsutbildning

Ledare · Åsa Lundkvist • Akademichef för Innovation, design och teknik på Mälardalens högskola · 2009-09-30

Framtagningen av automationsutbildningen på Mälardalens högskola är ett innovativt exempel på hur högskola, företag och gymnasium tar armkrok för ett gemensamt helhetsgrepp. Här har medlemsföretag i Automation Region kunnat samlas i ett gemensamt projekt, en kraftsamling runt automation utifrån medlemmarnas synsätt. Vi har fått mycket bra respons från företagen och många har varit aktiva i arbetsgruppen. Att Automation Region också utsett en person – Gertrud Fager – som fått till uppgift att driva projektet har betytt oerhört mycket.

En av högskolans uppgifter är att tillhandahålla utbildning efter behov; i det här fallet har vi samverkat hela vägen för att kartlägga och möta behoven. Vi har dessutom samverkat inte bara beträffande innehållet, utan också kring det tänkta genomförandet. Traditionellt så har högskolorna snickrat ihop sina utbildningar med förhoppningen att studenterna ska komma – och att de sedan får jobb. I förstudierna till automationsutbildningen har högskolan samverkat hela vägen från ”avsändarna” av studenterna – gymnasierna – till ”mottagarna”, det vill säga företagen. Utbildningen är anpassad för att leda till jobb!

För studenterna i gymnasiet räcker det dock inte med att högskolan säger att det är en bra utbildning. Slagkraften och trovärdigheten ökar mångfalt när företagen tillsammans med högskolan trummar ut budskapet att de som potentiella arbetsgivare står bakom utbildningen! Att företagen dessutom aktivt kommer att delta i utbildningen genom att matcha de områden där högskolan saknar egen kompetens, samt att de kan erbjuda praktisk tillämpning ute i sin egen verksamhet, gör det hela ännu bättre. Utan engagemanget från och samverkan med företagen kommer vi inte att kunna uppnå samma resultat!

Åsa Lundkvist • Akademichef för Innovation, design och teknik på Mälardalens högskola