CODE – Competence on Demand

Notis · 2014-11-28

Utrustning från XM Reality

Automation Region projektleder CODE, ett projekt som nyligen beviljats stöd från Vinnova för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Idén med projektet är att stödja industrin genom att med hjälp av ny teknik hitta modeller och system för att underlätta rekrytering och tillgång av specialister, överbrygga generationsgap samt öka kvalitetssäkringen i kompetensöverföring mellan medarbetare. Ytterligare en aspekt är den konkurrensutsatta marknaden, där kompetens är en nyckelfråga samtidigt som det kräver resurser beträffande både ekonomi och miljö att transportera nyckelpersoner kors och tvärs.

I en alltmer konkurrensutsatt värld spelar även de miljömässiga målen en stor ekonomisk roll. Hur kan vi genom att undersöka möjligheten att tillämpa ny teknik som Augmented Reality eller inom automation underlätta kompetensöverföringen? Vad projektet avser med kompetensöverföring är tvådelat. Dels handlar det om hur operatörer ute på fält kan få hjälp från experter ”hemma” i realtid, men också som ett verktyg för att överbrygga generationsgapet där det blir allt svårare att rekrytera till teknikyrken, i synnerhet till områden utanför storstadsregionerna.

Idén bakom CODE bygger på tre utmaningar:

Distribuerad verksamhet – tillgången till specialister är idag begränsad och för företag lokaliserade i glesbygd ibland obefintlig.

Generationsskifte – flera rapporter visar på svårigheter att rekrytera tekniskt kompetent personal som kan ta vid efter de som inom kort går i pension; speciellt ur ett anläggnings- och produktionsperspektiv är mycket kunskap kopplad till personer med lång erfarenhet av maskiner eller komplexa system.

Kvalitetssäkring – en nyckelfråga för framgång i processindustrin är att arbeta med hög kvalitetssäkring, där en svårighet i kommunikationen är att säkerställa att den tolkas på samma sätt av olika personer.

Projektets potential bedöms vara avgörande för att klara kompetensförsörjningsfrågan i många industrier. De företag som deltar i CODE är följande:

  • ABB Facts med en utmaning kring specialisttillgång
  • Gyproc med en utmaning kring kvalitetssäkring i processerna
  • IFS med system för kompetensöverföring
  • XM Reality som teknikägare av dellösningen inom Augmented Reality, det vill säga audiovisuell guidning på distans

Automation Region projektleder och utgör plattform för en utökning av projektpartner samt ansvarar för spridning och kommunikation. SICS Västerås står för expertkunskap inom ICT samt genomförandet av tester.

För mer information, kontakta Automation Regions projektledare Karolina Winbo, karolina.winbo@automationregion.com.