Digitalisering – en komplex process i flera dimensioner

Artikel · 2020-01-30

Forskning visar att digitalisering bidrar till utveckling av nya processer och organisationsformer. För ett företag kan det innebära en rad möjligheter och utmaningar som handlar om organisation, planering, ledarskap och inte minst uppbyggnad av kunskap om den nya, digitaliserade verksamheten.

Projektet Digitalisering i organisation och arbete utforskar hur de mänskliga faktorerna påverkas när digital teknik introduceras i industrin. Syftet är att öka företagens möjligheter att tillvarata digitaliseringens potential. Projektet genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Forskningen bedrivs vid Mälardalens högskola på EST – akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Djupintervjuer med åtta företag

Projektledare Marie Mörndal och Magnus Linderström, Mälardalens högskola.

Studien omfattar djupintervjuer med medarbetare på åtta företag inom stål- och metallindustrin. Resultatet visar att digitalisering är en komplex process med både tekniska och organisatoriska dimensioner och utmaningar. För att vara framgångsrik i digitaliseringen krävs ett parallellt arbete med organisatorisk utveckling och teknisk implementering.

– Organisationskultur är ett nyckelbegrepp som ofta förbigås eftersom diskussionerna tenderar att bli väldigt teknikorienterade, säger Marie Mörndal, universitetslektor vid Mälardalens högskola. Vår forskning pekar på att delaktighet och en stark organisationskultur utgör basen för en framgångsrik digital transformation. Det handlar om de mjuka frågorna i en organisation, de sociala och mellanmänskliga processerna.

Delaktighet nyckel för framgångsrik digitalisering

Analysen utmynnar i en samling rekommendationer som delas in i tre kategorier – arbetets utformning, organisering och ledarskap. Inom dessa kategorier ryms områden som är centrala för företagens digitaliseringsarbete, bland annat kompetens, användning av data, kommunikation och mångfaldsarbete. Studien visar bland annat att delaktighet är en nyckelfaktor – när medarbetare från produktionen involveras genom hela processen ökar engagemanget och kunskapen.

– För att lyckas med implementering av ny teknik behöver företaget utmana de organisatoriska gränserna, säger Magnus Linderström, universitetslektor på Mälardalens högskola. Det gäller såväl horisontellt som vertikalt, mellan enheter, avdelningar och yrkesgrupper på alla nivåer. Arbetets struktur är en viktig aspekt för att få delaktiga och engagerade medarbetare som bidrar till utveckling.

Studiens fem viktigaste rekommendationer

  • Kommunicera med alla medarbetare
  • Öka delaktigheten genom att förankra beslutsprocesser
  • Organisera och samordna arbetet mellan enheter och avdelningar, utmana gränser
  • Organisera för lärprocesser samt skapa karriärvägar och utvecklingsplaner för medarbetare
  • Se mångfald som en tillgång i frågor om arbetskultur och arbetsklimat

Studien bekräftar också bilden av att kompetensförsörjningen är en kritisk aspekt i digitaliseringsarbetet. Företagen vittnar om att det är svårt att hitta rätt resurser, både internt och externt. Det betonar behovet av det livslånga lärandet med industrinära kurser som är anpassade för yrkesverksamma.

Forskningsprojektet är nu avslutat men de involverade forskarna fortsätter att på olika sätt arbeta med dessa frågor.

– Projektet ledde till flera nya initiativ som våra kollegor här på högskolan arbetar vidare med, säger Marie Mörndal. Vi lägger också stor vikt vid att kommunicera ut det som vi har lärt oss kring de mjuka frågorna, bland annat genom möten med företrädare för industrin och olika samhällsaktörer.

Ta del av projektrapporten →
Läs mer om det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material →
Kontakta Marie Mörndal för mer information →