En spännande tid att leva och verka i

Ledare · 2015-11-30

Ylva Wretås, arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad

Det är ett privilegium att få möjligheten att arbeta med den pågående samhällsomställningen. I min roll som strateg i Västerås, med fokus på framförallt kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kan jag bara konstatera att vi står mitt uppe i detta!

En del jobb försvinner, nya kommer till, arbetsinnehållet i befintliga jobb förändras i takt med den pågående digitaliseringen. Utmaningen för Västerås ligger i att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag inom branscher och sektorer som idag kanske inte ens finns här. Samtidigt ska vi fortsätta att göra vårt bästa för att vara en god och utvecklande miljö för det befintliga näringslivet. Vi kommer med all säkerhet se en större diversifiering av vårt näringsliv, vilket också är en förutsättning för att möta utvecklingen.

För Västerås stad innebär denna utveckling bland annat att vi måste fortsätta stärka verksamheten vid Mälardalens högskola. Vi måste samverka med högskolan kring såväl forskning som utbildning för att ta sikte på framtidens behov av arbetskraft, kunskap och kompetens. Vi behöver även bra studentbostäder och en attraktiv studiemiljö, vi ska kunna erbjuda bostäder för forskare, bra grundskolor för barnen och inte minst en livsmiljö som attraherar.

Vi ser också en global sårbarhet där väpnade konflikter och fattigdom till följd av miljöproblem och ojämn fördelning av resurser ger upphov till stora folkvandringar. Människor kommer att etablera sig på nya ställen – däribland Västerås – och vi måste välkomna dem och ta till vara deras kunskap och kompetens.

Inom Västerås stad har vi identifierat höjd kunskaps- och kompetensnivå som ett strategiskt utvecklingsområde. Vi utvecklar samverkan med högskolan, satsar på fler yrkeshögskoleutbildningar, informerar elever om yrkesval och stärker samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet. Vi vill arbeta med så kallad Talent Attraction Management (TAM) för att befästa Västerås som en attraktiv plats för ”talanger”. Vi tar också flera initiativ för att positionera Västerås inom digitaliseringen och följer noga de samlade effekterna på näringsliv och samhälle – utveckling av ny välfärdsteknologi och framtidens arbetsmarknad!

De organisationer som kommer att vara framgångsrika framöver är de som kan integrera värde ur många olika nätverk på ett effektivt sätt. Att i detta läge kunna bygga vidare på de nätverk och den kompetens vi ser inom Automation Region är oerhört värdefullt!

Kompexiteten i samhällsutvecklingen ökar snabbt. Bostadsbyggande hänger ihop med arbetsmarknad, som hänger ihop med tillväxt och näringsliv, som i sin tur bygger på utbildning – och allt detta är beroende av att vi samtidigt är så klimatsmarta vi bara kan och ökar vår sociala sammanhållning för att minska polariseringen. Det är här alla aktörer kommer in – näringslivet och civilsamhället tillsammans med högskolan och kommunen måste jobba tillsammans för att lösa våra samhällsutmaningar. Västerås vision ”Tillsammans för Västerås!” har nog aldrig varit så aktuell som just nu!

Ylva Wretås
Arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad