Enkät kring internationalisering för SME-företag

Notis · 2014-09-10

Handelskammaren Mälardalen leder en förstudie för ökad internationalisering av SME-företag i Västmanland med fokus på automation, järnväg, energi och hälsoteknik. Förstudien pågår under sex månader och målsättningen är att identifiera vilka behov av stöd som företagen har samt utveckla en bra samverkansmodell för samtliga aktörer som idag arbetar med rådgivning och stöd kring internationalisering.

Studien bygger på input från företagen och Automation Regions medlemmar inbjuds därför att svara på en kort enkät. Svaren behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas som underlag för att identifiera stödområden. I enkäten bedöms de Västmanländska SME-företagens nuläge utifrån ett antal kriterier och respondenterna ombeds också ange önskade stödåtgärder. Besvara enkäten så snart som möjligt och senast den 18 september 2014.

Besvara enkäten