Forskning för ökad nytta med innovationsmätning

Artikel · 2020-02-28

Det finns flera olika mätverktyg som företag och organisationer kan använda för att själva bedöma sina förutsättningar för innovation. Helena Blackbright, forskare vid Mälardalens högskola och projektledare på Automation Region, har studerat vad som avgör effekten och nyttan med dessa självskattningar.

Helena Blackbright, forskare vid Mälardalens högskola och projektledare på Automation Region.

Verktyg för självskattning beskriver ofta vad som anses vara god praxis när det gäller förutsättningar för innovation. Det kan till exempel vara stöd för att internt dela information, en aktiv omvärldsbevakning eller strukturer som möjliggör snabba beslut och flexibilitet. Tanken är att jämförelsen mellan god praxis och det egna nuläget ska synliggöra styrkor och möjliga förbättringsområden.

– Självskattningsverktyg kan bidra med struktur och stöd för organisationer som vill utveckla sin innovationsförmåga, säger Helena Blackbright. Målet med min forskning är att öka förståelsen för vad som krävs för att dessa verktyg verkligen ska fungera och skapa värde.

Den 13 februari disputerade Helena Blackbright med sin doktorsavhandling Exploring Purposeful Use of Innovation Self-Assessments. Hennes studie omfattar datainsamling från nio organisationer där sammanlagt 14 grupper har använt olika självskattningsverktyg. Grupperna har genomfört enstaka eller upprepade mätningar av flera aspekter av det egna innovationsnuläget. Bland de medverkande organisationerna finns Automation Regions medlemsföretag ABB, Bombardier, Eskilstuna Elektronik Partner och Prevas.

Helena Blackbrights forskning visar att effekten och nyttan av självskattningar till stor del beror på fyra olika parametrar:

  • Nuläge – hur väl de som genomför självskattningen känner till det nuläge som undersöks, till exempel rutiner, arbetssätt, och de berörda medarbetarnas inställning till innovation.
  • Självskattningsområde – kunskapsnivån inom området som utvärderas, till exempel vad som karaktäriserar en innovationsfrämjande hantering av idéer och hur det bidrar till innovativ förmåga.
  • Genomförande – förmågan att genomföra det som kan anses vara en självskattningsprocess, till exempel hur mätningen ska förberedas och genomföras, samt hur informationen som samlats in ska användas.
  • Stödprocess – kunskap och befogenheter för att genomföra självskattningsprocessen med avseende på exempelvis tilldelning av resurser, kunskapsstöd, samordning och förändringsstöd.

– För att självskattningsverktyget ska vara användbart krävs det också att förväntningarna på resultatet motsvarar organisationens förmåga att använda verktyget, säger Helena Blackbright.

Helena Blackbright har delat sin tid mellan forskning vid Mälardalens högskola och en tjänst som projektledare med ansvar för akademisk samverkan på Automation Region. I båda dessa roller har hon arbetat med ett tydligt fokus på innovation och förnyelse och under de senaste åren har hon även utvecklat ett starkt intresse för artificiell intelligens.

– Det är väldigt intressant att studera hur olika AI-tekniker som exempelvis maskininlärning påverkar vårt sätt att innovera, men också hur de driver strukturella förändringar samhället, säger Helena Blackbright.

Helena Blackbright arbetar just nu med en forskningsansökan där hon hoppas kunna använda arbetet från avhandlingen för att bygga ökad förståelse för hur AI påverkar innovationsledningsområdet. Något som vi säkert får anledning att återkomma till längre fram.

Ta del av avhandlingen →
Kontakta Helena Blackbright →