Framgångsrikt under Automation Regions tre första år

Artikel · 2011-04-29

Under 2,5 år har följeforskaren Björn Eriksson följt Automation Regions utveckling. I denna slutrapport summerar Björn iakttagelser och lärdomar under projektets första tre år. Verksamheten fortsätter givetvis i Automation Region, men rapporten ger en intressant tillbakablick på klustrets utveckling – och möjligheter framöver.

Automation Region har under sina tre år genomgått en anmärkningsvärd utveckling från ett ganska löst nätverk av automationsföretag i Västeråsregionen till ett snabbt expanderade automationskluster av allt mer nationell karaktär. Det har lyckats etablera ett antal arenor för samverkan inom det regionala innovationssystemet och med närbesläktade kluster utanför regionen. Även det internationella samarbetet har utvecklats avsevärt, vilket är imponerande med tanke på de relativt begränsade resurser projektet disponerat.


Årsmöte 2011, stående från vänster: Anders Aabakken (styrelseledamot, Bombardier), Erik Oja (styrelseordförande, ABB) och Helena Jerregård (processledare, Mälardalens högskola).

Automation Regions initiativtagare från länsstyrelse, kommun och högskola är fortsatt aktiva, drivande och har varit/är mycket viktiga för framgången, men det karakteristiska som ägt rum är att initiativet drivs av de 50 medlemsföretagen som alltmer sätter agendan, går in med egen arbetsinsats och formulerar framtida strategier. Det är ovanligt i klustersammanhang att alla dessa parter med skilda behov och agendor samverkar så effektivt efter så kort tid.

De mål som initialt sattes upp har uppnåtts; indikatorer som ”Nya företag” och ”Nya anställda” är svåra att mäta med någon vederhäftighet men troligen har målen uppnåtts per den 31 mars 2011. Dessutom skulle fler personer troligen mist jobbet under lågkonjunkturen om inte Automation Regions nätverk fungerat så bra.
Enligt den strategi som styrelsen tog fram i augusti 2010 drivs verksamheten i Automation Region inom fyra kärnområden:

• Samhällsutveckling
• Kompetens och rekrytering
• Marknad och kunder
• Forskningssamarbete.

De tre första områdena operationaliseras i tre arbetsgrupper: Kommunikation, Kompetens och Affärsutveckling. Alla grupperna leds av representanter från medlemsföretagen. Området Forskningssamarbete har hittills verkat på projektbasis, men bildar nu en fjärde permanent grupp – Innovationsgruppen – med deltagande från högskola, universitet, centrumbildningar, storföretagens forskningsavdelningar, Science Parks med fler.

Kommunikationsgruppen har framgångsrikt tagit sig an en av kärnfrågorna för Automation Region: Att tydliggöra vad automation är och därmed skapa förståelse för branschen och påverka förutsättningarna i vid mening. Begreppet automation tolkas på många olika sätt i omvärlden. Idag ligger fokus på miljö och säkerhet, energieffektivisering, intelligenta nät, hållbarhet … Områden av hög relevans i dagens samhälle för dagens ungdom, vilket inte återspeglas i debatten och ungdomars val av utbildning.


Frukostmöte kombinerat med studiebesök hos Esab i Laxå.

Kompetensgruppen har lagt ned mycket möda på att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft på allt från kort sikt till mycket lång sikt. Aktiviteter riktade mot hela utbildningskedjan har genomförts: Grundskola – gymnasium – yrkeshögskola – högskola. En viktig grund för arbetet utgörs av en grundlig kompetensbehovsanalys som gruppen genomförde bland medlemsföretagen.

Affärsutvecklingsgruppen har organiserat flera uppskattade minimässor i bland annat Västerås, Ludvika och Köping. Detta gynnar såväl mobilisering, utveckling av regionala noder som möjligheter att göra affärer på kort sikt.


Automation Regions medlemsföretag, februari 2011.

De tre arbetsgrupper som nu finns fungerar bra, men är sårbara eftersom de är mycket personberoende. Det finns behov av ytterligare satsningar på geografisk breddning (noder) samt en Innovationsgrupp för samverkan mellan näringsliv och akademi. Sådana satsningar är inte möjliga utan resursförstärkning och en långsiktig finansiering. Processledningen är underkritisk redan i förhållande till dagens ambitioner och än mer inför den klustersatsning företagen önskar sig.

I korthet kan Automations Regions första tre år sammanfattas som en klar framgång. Med mycket god förankring i näringslivet har här vuxit fram ett starkt automationskluster som befinner sig i snabb utveckling. Erfarenheterna från andra branscher och regioner visar att det tar minst tre år (oftast väsentligt mer) innan ett kluster formerats och börjar ge direkta effekter i näringslivet i form av nya företag, ökad lönsamhet och nya jobb. Automation Region är nu i ett läge där de stora effekterna kan börja komma.

För detta krävs dock en förstärkning av klustermotorn, vilket kan sammanfattas i fem steg:

• FoU och innovationer behöver lyftas fram
• Den geografiska utvidgningen måste säkerställas
• Det affärsmässiga regelverket bör stärkas i takt med att samarbetet fördjupas
• Automation Regions plats i det innovationssystemet måste förstärkas och förtydligas
• Projektledningen måste stärkas till den nivå som andra framgångsrika kluster disponerar.