Framtidens automations- och processindustri

Artikel · 2012-02-29

I februari 2011 åtog sig ProcessIT Innovations uppdraget att ta fram en nationell agenda för processindustriell automation. Med finansiering från Kempestiftelserna och branschföretag samt stöd från Automation Region kunde satsningen presenteras ett år senare inför 50-talet deltagare på Grand Hôtel i Stockholm onsdagen den 8 februari.


Anders OE Johansson, ProcessIT Innovations, och Helena Jerregård, Automation Region (foto Per Westergård).

Sverige ska vara en världsledande nation inom processindustriell ledning och automation. Det är visionen för de branschorganisationer och intressenter som presenterade satsningen ”Framtidens automations- och processindustri – om en nationell kraftsamling kring automationslösningar för processindustrin” i Stockholm den 8 februari.
Framtagningen av agendan har finansierats av Kempestiftelserna, ABB, Boliden, LKAB, SCA, SSAB och genom arbete från referensgruppsdeltagarnas organisationer. Via ProcessIT Innovations och Automation Region har även Vinnova och regionala finansiärer medverkat.

Chris Heister, Stockholms läns nya landshövding och tidigare landshövding för Västerbottens län, hälsade ett 50-tal deltagare välkomna till arrangemanget. Med den nya landshövdingen på plats i huvudstaden lär kunskapen om process- och automationsindustrins betydelse höjas väsentligt i regionen.


Dryga 50-talet personer medverkade när satsningen kring framtidens automations- och processindustri presenterades (foto Per Westergård).

– Idag står processindustrin för cirka 15 procent av landets BNP, berättade Chris Heister, medan Sveriges automationsindustri representerar 10 procent av världsmarknaden. Våra starka process- och automationsindustrier driver varandras utveckling, vilket är utgångspunkten för den nationella agendan.

ProcessIT Innovations tog initiativet vidare med ansvar för att hålla samman den nationella agendan med stöd från bland andra Automation Region. Det var också ProcessIT Innovations vd Anders OE Johansson som tillsammans med Automation Regions processledare Helena Jerregård fick äran att presentera agendan för de intresserade deltagarna. Innan dess bjöd dock programmet på föreläsningar av några andra tunga namn inom, eller med anknytning till, process- och automationsindustrin: Lars-Eric Aaro (vd LKAB), Åke Svensson (vd Teknikföretagen), Harri Kulmala (dr vid Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) och Göran Marklund (Vinnovas ställföreträdande generaldirektör).

Sedan tog Anders OE Johansson och Helena Jerregård över för en övergripande genomgång av ”Nationell samling för processindustriell automation – en agenda för ledning, innovation och kompetensutveckling”. Arbetet fram till nu är att se som ett första steg med mycket fokus på basindustrin och de norrländska universiteten i Luleå och Umeå.

Kortfattat omfattar agendan fyra förslag:

  1. Etablera ett industriellt nationellt ledarskap och en samverkansplattform
  2. Koordinera aktiviteter för en bättre bild av vad som pågår och vem som gör vad
  3. Sammanställa/samordna kompetenssatsningar – ”processautomationsakademin”
  4. Stödja substantiella satsningar inom identifierade insatsområden.

– Kompetensförsörjningen är en orsak till oro inom industrin, menade Anders OE Johansson. Nyckelorden på agendans förstasida ger en bra sammanfattning av behoven.


Engagerade deltagare; Automation Regions styrelseordförande Erik Oja i samspråk med processledare Helena Jerregård (foto Per Westergård).

Inget kommer av sig själv, det krävs att någon driver på. Processindustrin och dess leverantörer har en omsättning på i runda tal 1000 miljarder kronor, en imponerande summa. Samtidigt blir tillvaron för företagen inte lättare – konkurrensen ökar stadigt och miljökraven blir allt tuffare.

– Vi vill öka både innovations-, affärs- och ingenjörsförmågan, men det krävs en motor för ökad samverkan, berättade Helena Jerregård. Kompetensfrågan är viktig i alla led, vi behöver inte bara fler och bättre ingenjörer utan även ett mer jämlikt utbud med tanke på såväl kön som bakgrund.

Målet är att Sverige 2025 ska vara ledande inom processindustriell automation genom kraftfulla satsningar inom FUI (forskning, utveckling, innovation) parallellt med kompetensutvecklingsinsatser. Den nationella agendan står för en unik kraftsamling och samverkan inom ledande svensk industri.

– Vi ska nu bygga en organisation med industriledd styrelse, skriva avtal med finansiärer och skapa ett gemensamt medlemsråd, berättade Anders OE Johansson. Vi har redan ett antal företag som ställer sig bakom detta och som kan engagera sig i kommande arbetsgrupper.


Stockholms nya landshövding Chris Heister (foto Per Westergård).

Fortsatt framgång kräver företagssamarbete, integrering mot universitet och högskola och en stärkt roll i såväl det nationella som europeiska innovationssystem. Det är tack vare automation som hållbar utveckling med innovativa lösningar möjliggörs.

– Steg tvåav det påbörjade arbetet är således att etablera en interimsstyrelse som driver på utvecklingen med exempelvis företagsbesök, förklarade Helena Jerregård. Därefter ska vi bjuda in de FUI-miljöer med störst aktivitet och överblick över området.

Chris Heister summerade eftermiddagen med att tacka för alla insatser under det gångna året, insatser som har lett fram till förslaget om en nationell agenda. Samtidigt betonade hon att det är nu det verkliga arbetet börjar.

– Om vi kan samla oss så kan vi också få tag i de resurser som behövs, avslutade Chris Heister. Vi blir starkare med en gemensam röst även internationellt, där vi kan påverka EUs satsningsområden. Ju starkare vi framstår desto bättre förutsättningar bygger vi för framtiden!

Skriften ”Nationell kraftsamling för processindustriell automation” finns att ladda ner som PDF på http://processindustriellautomation.se.