Frukost med affärsmöjligheter inom järnvägen

Notis · 2014-10-31

Oktober månads frukostmöte handlade om affärsmöjligheter kopplade till järnvägen i Norge och Baltikum. Värd för frukostmötet var Automation Region och Järnvägsklustret. Hur kan svenska företag skapa nya affärer när järnvägen utvecklas? Tre föreläsare från Business Sweden hade svar på tal.

Janar Sutt och Henrik Emilsson presenterade den utvecklingspotential som finns i Baltikum respektive Norge. I Baltikum utvidgas järnvägsnätet och där kommer flera nya lösningar att behövas för att etablera driftsäkerhet och tillförlitliga system. Det finns också en ambition att länka ihop järnvägsnäten i Estland, Lettland och Litauen från nord till syd, där det tidigare varit mer trafik från öst till väst. Idén till projektet Rail Baltica kom redan 1994 och blev ett prioriterat projektområde runt millennieskiftet. Först nu har de baltiska ländernas regeringar beslutat att göra gemensam sak kring projektet. Här finns goda möjligheter för svenska företag att bli en del av projektet som förväntas pågå fram till 2025. Omkring 85 procent av finansieringen kommer från EU.

Det norska järnvägsnätet ska förbättras – det befintliga är underdimensionerat och det har inte gjorts några direkta förbättringsarbeten under de senaste femtio åren. Nu finns planer på utbyggnad, dels för att förbättra förbindelser för godstrafik och persontrafik men också för att förkorta restiderna. Idéer om en ny höghastighetsbana mellan Oslo och Trondheim, Bergen och Göteborg har uppkommit och nu undersöks möjligheterna. Medan Sverige och många europeiska länder upplever ett ökat användande av järnvägen minskar det i Norge, vilket tycks bero på järnvägsnätets låga standard.

Kristofer Ziegler från Business Swedens Brysselkontor berättade om finansieringsmöjligheter för internationella järnvägsprojekt. Från EU ses utbyggnad och förbättring av järnvägen som en viktig förutsättning för att förbättra infrastrukturen i Europa. Prioriterade områden är transport, forskning, innovation och hållbar utveckling.

Under den kommande perioden ordnar Business Sweden flera aktiviteter som är relaterade till transport och utveckling av järnväg. Mer information finns här