Fullsatt frukostmöte om Horizon 2020 och PiiA

Notis · 2014-01-31

EU:s nya program för forskning och innovation är värt 80 miljarder euro och företag som arbetar med automation och inbyggda system kan få ta del av pengarna. Årets första frukostmöte hölls den 14 januari och handlade om EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020 samt Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden där Processindustriell IT och Automation, PiiA, ingår.

RECO, Division of Research Coordination, tillhör Akademin för Innovation, Design och Teknik på Mälardalens högskola och arbetar bland annat med att hitta lämplig finansiering för forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt. De jobbar aktivt för att skapa samarbetsmöjligheter där de för samman näringsliv, offentlig sektor och forskning. Caroline Blomberg, Malin Rosqvist och Gunnar Widforss från RECO inledde frukostmötet med en presentation av EU:s satsning Horizon 2020. Programmet finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt och syftet med satsningen är att stärka Europas konkurrenskraft genom att koppla samman forskning och innovation.

För Automation Regions medlemsföretag finns det stora möjligheter att få ta del av denna finansiering. Krav vid ansökan är att det sökande företaget har minst två samarbetspartners i andra länder och att det räknas som ett litet eller medelstort företag. RECO kan hjälpa till att hitta passande sammarbetsparter och ge stöd i förberedelsen av ansökan och det finns även möjligheter att söka finansiering för själva ansökningsarbetet hos Vinnova. Det första steget är dock att hitta en passande utlysning, mer information finns på Vinnovas och Horizon 2020:s hemsidor (se länkar nedan).

Helena Jerregård, vd för SICS Swedish ICT Västerås AB, presenterade den nationella satsningen PiiA – Processindustriell IT och Automation. Ett program som bland annat tar sikte på att gynna hållbar tillväxt, stärka konkurrenskraften, öka exporten och hitta innovativa lösningar på globala problem inom automationsfältet. PiiA är ett så kallat SIO-program, Strategiskt innovationsområde, och har nu sin hemvist hos SICS i Västerås.

Deltagandet i PiiA är redan stort, bland annat finns 69 organisationer, 49 företag, fem universitet och tre forskningsinstitut representerade. Programmets fyra huvudområden är utlysningar, projekt, programaktiviteter och strategiska insatser. I slutet av januari släpps utlysningen till två typer av forsknings- och utvecklingsprojekt där organisationer och företag kan söka finansiering. Fokus ligger på att lösa ett antal centrala utmaningar inom processindustri och automation.

Kontakta Automation Region:
Karolina Winbo: karolina.winbo@automationregion.com,
Mikael Klintberg: mikael.klintberg@automationregion.com

Kontakta RECO:
Caroline Blomberg: caroline.blomberg@mdh.se
Gunnar Widforss: gunnar.widforss@mdh.se
Malin Rosqvist: malin.rosqvist@mdh.se

Kontakta PiiA:
Helena Jerregård: helena.jerregard@sics.se
Anders OE Johansson: anders.oe.johansson@ltu.se

Mer information om PiiA:
www.processindustriellautomation.se

Mer information från VINNOVA:
www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-2020/
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/
Planeringsbidrag-for-sma-och-medelstora-foretag-for-ansokan-till-Horisont-2020-fd-
SMINT/

EU-information om Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Mer information om RECO:
www.es.mdh.se/