Högskoleutbildningar i automation på gång!

Artikel · 2009-03-30

Sveriges välfärd betingas av företag som ligger långt fram i förädlingskedjan, har hög produktivitet, och som har förutsättningar att följa med i ett snabbt utvecklingstempo. För att detta ska vara möjligt och för att kunna hävda sig både nationellt och internationellt behövs välutbildad arbetskraft, men många företag, inte bara större utan också små och medelstora, ser idag bristen på lämplig arbetskraft som ett av de största tillväxthindren. Detta är också en av anledningarna till att Mälardalens högskola, på initiativ från industrin, börjat utveckla nya automationsutbildningar. 

Sedan den 1 mars har undertecknad (Gertrud Fager) vid Mälardalens högskola (MDH) som en av sina uppgifter att samordna arbetet kring utvecklingen av nya automationsutbildningar, främst mot processindustri, bland annat på uppdrag från Automation Region. Ett annat initiativ har kommit till högskolan från TeknikCollege Bergslagen. Redan tidigare har en förfrågan gått ut till Automation Regions medlemmar om intresse att ingå i en referensgrupp kring automationsutbildningarna, och hittills har MDH fått ett par napp men de tar med glädje emot fler.

I kartläggningen av automationsbranschen (se tidigare artikel) berättades att det finns runt 500 företag enbart i Mälardalen/Storstockholmsregionen. Om detta vidgas till att gälla också Bergslagsområdet är det lätt att dra slutsatsen att det finns en mängd företag med behov av kompetensförsörjning. Och detta konjunkturläget till trots!

I ett första skede utvecklas utbildning på grundnivå med möjlighet till högskoleingenjörsexamen. På sikt planeras också utbildningar på avancerad nivå, kanske både i form av en ettårig magisterutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Idag tillgodoser MDH behovet av automationskompetens med utbildning på grundnivå enbart genom tre profilkurser på ett högskoleingenjörsprogram inom innovation, produktion och logistik. Men enligt planerna ska ett nytt, komplett högskoleingenjörsprogram med fokus på processautomation vara igång senast hösten 2011. Med branschens kompetensbehov, MDHs önskemål om att ha bra teknikutbildningar som svarar mot avnämarbehovet och Sveriges behov av framför allt högskoleingenjörer finns det alltså goda chanser att man tillsammans ska kunna få till något bra. En förutsättning är dock att företagen engagerar sig i utvecklingsarbetet, och att de också ser till att erbjuda praktik eller annan form av verksamhetsförlagda moment när programmet väl är igång. Det är också viktigt att företagen är med och visar på behov av eventuella olika inriktningar eller profiler; en enda treårig utbildning kan säkerligen inte svara mot alla olika företags behov av kunskap och kompetens. Genom ett industrinära samarbete ökar också chanserna för företagen att rekrytera rätt kompetens, men också att spara in på kostsamma rekryteringsprocesser eftersom man ju i större grad ”vet vad man får”.

Ett problem som man inte kan förbise är högskolornas svårighet att rekrytera studenter till teknikutbildning från gymnasieskolan. Därför finns också planer på ett ”mjukare” upplägg genom en högskoleingenjörsutbildning ”i tre steg”, där man inte söker hela utbildningen på en gång utan till en ettårig ”certifieringsutbildning” med stort fokus på praktisk tillämpning, och med möjlighet till påbyggnad mot en tvåårig högskoleexamen eller treårig högskoleingenjörsexamen. Den här rekryteringsmodellen tillämpas redan med gott resultat vid högskolan; alla studenter som sökte den ettåriga Cisco-certifieringsutbildningen kommer att fortsätta till år 2. Ansvariga för den nätverksutbildningen menar att det bara gäller att ”ge studenterna tillräckligt med självförtroende och få dem så pass motiverade att de faktiskt vill fortsätta utbilda sig när de väl är på plats”.


Hur får vi dagens studenter att vända sig till automationsbranschen?

Dessutom finns behov av kompetensutveckling eller utbildningsmöjligheter för redan anställda inom automationsindustrin. Därför planeras också ytterligare en påbyggnadsbar certifieringsutbildning i samarbete med industrin. Involverade i arbete med den ”mjukare modellen” har främst varit representanter från gymnasie-/vuxenskola och industri inom TeknikCollege Bergslagen, men nu är också TeknikCollege Mälardalen på ingång i det arbetet. Med anledning av det ekonomiska läget kommer om möjligt denna utbildningsvariant att kunna vara igång redan till hösten eller i vart fall till våren 2010, men för att detta ska vara möjligt krävs stort engagemang framför allt från företagens sida.

En fördel med att redan nu försöka få till de ettåriga varianterna är att man snabbare kommer igång med utbildningarna och snabbare kan tillgodose kompetensförsörjningsbehovet också på ingenjörsnivå. Därefter kan man arbeta lugnare med utvecklingen av kurserna till utbildningens år 2 och 3, och man kan göra en del justeringar man märker behövs. År 2 och 3 kan erbjudas på samma sätt, som kurspaket, vilka i slutändan ska ge samma ingenjörsexamen som det senare inrättade, kompletta ingenjörsprogrammet. 


I korthet kan de olika utbildningsvarianterna åskådliggöras med denna bild

Alla dessa utbildningsmöjligheter, med olika sökingångar och krediteringsutgångar bör ge goda förutsättningar för kompetensförsörjningen, men det är också viktigt att vi med gemensamma krafter arbetar med marknadsföring och rekrytering.

Vi påminner om den förfrågan som gått ut till Automation Regions medlemmar om att ingå i en referensgrupp kring dessa utbildningar. Vänd er i så fall till Automation Regions utbildningssamordnare Gertrud Fager på gertrud.fager@automationregion.com eller på telefon 021-15 17 04.