I framtidens samarbeten är alla ledare

Artikel · 2021-05-31

Nyligen avslutades seminarieserien om framtidens samarbetsformer, där representanter från ett 40-tal företag samlades för att diskutera arbetssätt och organisationsstrukturer. Martin Marklund från Automation Regions medlemsföretag Sigholm ledde seminarieserien.

– Vi tror att en hierarkilös organisationsstruktur präglat av självledarskap ger ökad arbetsglädje, högre effektivitet och bättre flöden, säger Martin Marklund, managementkonsult på Sigholm. En modern organisation karaktäriseras av snabba beslutsprocesser där vi inte fastnar i standardmässiga hierarkiska strukturer eller långa mejltrådar.

Martin Marklund, Sigholm, Aniene Cading, SMC Automation, och Elin Asplund, Automation Region.

Genom att ge medarbetaren möjlighet att påverka sina arbetsområden efter intresse och kompetens ökar enligt Martin Marklund både engagemanget och effektiviteten.

– En intressedrivande ansvarsfördelning frigör mycket mental kraft hos medarbetarna eftersom de får jobba med det de brinner för. De presterar ofta bättre och har även roligare på jobbet.

Struktur och väldefinierade processer

Seminarieserien genomfördes i tre delar och vände sig främst till industriföretag som vill utveckla sin verksamhet. De tillgängliga platserna tog snabbt slut och representanter från ett 40-tal företag medverkade. En av deltagarna var Aniene Cading på SMC Automation.

– Vi ville delta för att få tips på hur vi kan organisera oss mer effektivt, både som individer, grupp och som organisation, säger Aniene Cading. Delen av seminarieserien som handlade om aktivitetsplanering tycker jag var mest intressant för vår organisation, eftersom den kan anammas på individnivå och inte kräver några organisationsförändringar. Jag tar också med mig tankarna om att struktur är viktigt för att frigöra tid till kreativitet och värdeskapande.

Ett genomgående tema för seminarieserien var just behovet av tydliga strukturer, aktivitetsplanering samt definierade processer präglade av transparens. Det krävs för att utveckla en väl fungerande och flexibel organisation med distribuerat ledarskap.

– En stöttande struktur med väldefinierade processer skapar utrymme för självledarskap och frihet, säger Martin Marklund. Det krävs struktur och beskrivningar för hur saker genomförs och i vilken ordning aktiviteter ska utföras. Alla kan inte bara köra sin egen grej utan det arbete som utförs måste matas tillbaka in i organisationen, allt material ska vara samlat och tillgängligt i ett öppet system. Utan tillgång till information är det omöjligt att ta ansvar och fatta välgrundade beslut.

Ingen är chef – alla är ledare

Hur skapas då en flexibel organisation präglad av självledarskap? Martin Marklund menar att ett prestigelöst samarbete mellan kollegor och en tro på individens förmåga är två av nycklarna.

– I samarbeten inom organisationen vinner vi mycket på om alla kan vara ledare men även är öppna för att kunna ledas. Ledare är du i den specifika situationen där du är mest kunnig, oavsett om du är senior eller junior.

En central del av seminarieserien var rätten till att få feedback och tid för reflektion. Något som Martin Marklund ser som en förutsättning för utveckling.

– Återkoppling från kollegor bör vara en rättighet och regelbunden reflektion över varför man gör saker på ett visst sätt är kritiskt för att kunna utvecklas. Att våga utmana sig själv och varandra leder till kompetensutveckling för hela verksamheten.

Hierarkiska strukturer att föredra inom vissa organisationer

Det finns givetvis organisationer där ett hierarkiskt arbetssätt kan vara att föredra framför en mer platt organisationsstruktur, berättar Martin Marklund.

– Exempelvis inom stora producerande företag. Där finns det redan tydliga strukturer och processer över vem som gör vad och det skapar effektivitet. Kring mer tjänstemannamässiga eller kreativa arbetsuppgifter så saknas ofta tydliga processer och standardiserade arbetssätt uppfattas som tråkiga. Där bör vi implementera processer som tydliggör ansvarsfördelning och uppföljning och sedan iterera utifrån det. Det skapar utrymme för mer frihet, och kontinuerlig förbättring.

Intresset för seminarieserien om framtidens samarbetsformer var stort och vi följer eventuellt upp med liknande seminarier under hösten. Kontakta gärna Elin Asplund, ansvarig affärsutveckling på Automation Region, om du vill veta mer.

Sammanfattningar av seminarierna