Inför Automation Summit: Claudia Olsson om individens ansvar

Notis · 2019-09-12

Claudia Olsson, innovationsledare och grundare av Stellar Capacity, är öppningstalare på Automation Summit.

Öppningstalare på Automation Summit 2019 är Claudia Olsson. Hon är innovationsledare och en auktoritet inom digital transformation, bland annat utsedd till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. Med erfarenheter från Singapore, USA och Indien ger hon ett globalt perspektiv på digitaliseringen av industrin. Här får du en inblick i de perspektiv som hon kommer att dela med sig av.

Vad tänker du prata om i din presentation på Automation Summit?

Jag kommer att tala om de faktorer som är viktiga för att Sverige ska kunna utveckla industrin vidare och bidra till ett konkurrenskraftigt Europa. Det senaste året har jag varit aktiv i Europeiska Kommissionens Industri 2030-grupp där jag har medförfattat visionen för 2030. Utifrån detta arbete kommer jag att dela insikter om vår allt mer globaliserade industri och en teknikutveckling som medför stor potential för aktörer som vågar gå före. Jag kommer också beröra vad förändringen kräver i termer av kompetensutveckling, talangattraktion och förnyat ledarskap.

I vår rapport om den smarta industrin tar vi upp den frustration som många känner över att den smarta industrin verkar dröja. Hur ser du på förändringstakten?

Utvecklingen går snabb framåt i termer av vår förmåga att samla in och analysera data, applicera och utveckla nya självlärande algoritmer och använda ny programvara. Samtidigt går utvecklingen av hårdvaran och våra fysiska miljöer inte alltid lika snabbt och ofta har själva organisationsstrukturerna svårt att hänga med.

När vi inte kan se fysiskt hur snabbt den digitala utvecklingen går, exempelvis inom maskininlärning, finns det en risk att vi inte förstår hur snabbt förändringen faktiskt sker. Då inser vi inte heller vikten av att anpassa organisationsstrukturer och arbetssätt. Men när vi tittar närmare på nya tekniker och koncept, och tar oss tid att lära och förstå, så inser vi att förändringstakten är markant.

I diskussionen om den smarta industrin blir det mycket framåtblickande och spekulationer. Hur ska företagen kunna omsätta teoretisk kunskap och visioner till konkret handling?

På Stellar Capacity jobbar vi mycket med två olika perspektiv – dels de förändringar som krävs på organisationsnivå, men även vad vi som individer kan göra.

Som individer måste vi själva ta ett allt större ansvar för vårt lärande. Vi behöver avsätta tid för att följa utvecklingen inom våra egna arbetsområden, men även inom angränsande fält. World Economic Forum, där jag bland annat är aktiv inom ”Framtidsrådet för värderingar, etik och innovation”, publicerade förra hösten en rapport som estimerar att varje individ behöver lägga 101 dagar på lärande fram till 2022 för att möta de digitala kunskapsbehoven. Det innebär 3–4 timmars lärande per vecka och person – en utmaning, men inte omöjligt att uppnå om vi kombinerar lärande från olika källor som exempelvis arbetskamrater, onlinekurser och anpassade utbildningsprogram.

Och på organisationsnivå, hur ska man agera där?

På organisationsnivå arbetar vi på utbildningsbolaget Stellar Capacity med att hjälpa företag att skapa utrymme och förutsättningar för strategiskt lärande – kompetensutveckling med sikte på såväl dagens som morgondagens behov. Kompetensen behöver bli mer tvärvetenskaplig än tidigare, genom att vi adderar nya dimensioner till vår förståelse av den digitala utvecklingen. Det kan vara förståelse för digitala framsteg på global nivå, exempelvis i länder som Kina och Indien, uppdaterade affärsmodeller eller digitalt förändringsledarskap.

Därtill förändras världen så snabbt så att det inte går att förutse vilken teknologi eller plattform som kommer att bli standard. Istället krävs ett agilt förhållningssätt med ett iterativt arbetssätt, att våga testa flera projekt i mindre skala för att sedan rulla ut det som fungerar på bredare front.

En omställning till ett mer agilt, anpassningsbart och syftesdrivet ledarskap innebär ofta att organisationer även behöver decentralisera beslutsfattandet – att flytta mandatet och beslutskraften närmare kunden, eller närmare dem som jobbar med förändring. Då är det möjligt att åstadkomma snabbare respons och högre förändringstakt.

Många hänvisar till att standarder och regleringar hindrar en omställning i arbetssätt, hur ser du på det?

Absolut, visst måste du följa regleringar och ramverk och även skapa resultat. Men inom ramarna kan du ändå möjliggöra ett mer modernt arbetssätt. Jag ser flera bra exempel där företag har minskat sitt fokus på medarbetarnas formella roller och istället satsar på att snabbare möta behoven i sina olika uppdrag, bland annat med mer teambaserade strukturer.

I framtidsscenariot ”Sverige 2030”, som du skrev på uppdrag av regeringen, talar du om vikten av samverkan mellan privat och offentlig sektor, mellan individ och samhälle. Hur kan vi bli bättre på sådan samverkan?

I många fall handlar det om det narrativ vi har om oss själva och våra organisationer. Att vi definierar våra roller för snävt och att vi sätter onödiga gränser gentemot andra aktörer. Det hindrar strategiska samarbeten som skulle kunna skapa större värde, speciellt då vi ser att världen blir alltmer nätverksbaserad. I dag påverkar både intern och extern återkoppling våra beslut, vi kan inte arbeta med traditionella silos.

Vi måste också utveckla fler strategiska partnerskap för att kunna få rätt saker att hända snabbare. Den offentliga sektorn kan till exempel tillhandahålla en uppsättning data som privata aktörer kan bygga lösningar kring.

Vid Automation Summit kommer vi diskutera digital transformation med fokus på action. Har du något tips på en startpunkt?

Inom de flesta organisationer finns det vissa ”pockets of excellence”, spjutspetskunskap som är kopplad till en person eller funktion. Ett sätt att sprida denna kunskap internt är att genomföra en genomlysning av organisationen, att identifiera och engagera personer som får rollen som ambassadörer och kunskapsförmedlare av sin expertis. Det skapar engagemang och momentum för fortsatt kunskapsspridning och lärande.

Automation Summit genomförs den 9 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Vi samlar företag, forskare och politiker till en diskussion om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer konkurrenskraftig. Välkommen att bidra med dina erfarenheter.

Konferensprogram och mer information →
Anmäl dig till konferensen →