Innowatch stärker innovationsklimatet

Artikel · 2014-09-30

Organisationens klimat kan både driva och bromsa ett företags innovativa förmåga. Med det nya verktyget Innowatch sätter Automation region fokus på att stärka innovationsklimatet hos medlemsföretagen. Projektet startar nu i oktober och det finns fortfarande plats för fler företag.

– Innovation har länge varit en angelägenhet för företagens FoU-avdelningar men vi menar att alla medarbetare ska vara engagerade. Många är intresserade av innovation och vill göra mer men de vet inte hur, säger Helena Karlsson, doktorand på Mälardalens högskola.

Helena Karlsson, Mälardalens högskola och Munktell Sciencepark

Helena Karlsson, Mälardalens högskola och Munktell Science Park, är en av projektledarna för Innowatch.

Förutom sin forskartjänst Mälardalens högskola arbetar Helena Karlsson halvtid på Munktell Science Park i Eskilstuna. Det gör att hon kan kombinera det akademiska arbetet med nyttiggörande genom att driva tillämpade innovationsprojekt tillsammans med företag i regionen. Tillsammans med Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola, Karolina Winbo, Automation Region, och Stefan Cedergren, SICS i Västerås, leder hon arbetet med det nya verktyget Innowatch.

– Innowatch utgår från arbetsklimatet och hur det stöder förmågan till innovation, snarare än själva innovationsprocessen. Hur öppet och tillåtande är klimatet? Får medarbetarna stöd för nya idéer? Hur riskvillig är organisationen? De medverkande företagen mäter sitt innovationsklimat varje vecka, vilket ger en bild av nuläget men även visar förändringar och trender, förklarar Helena.

Värdefullt utbyte mellan företagen

I projektet genomförs en uppstartsworkshop där upplägget förklaras och det tekniska verktyget introduceras. Sedan genomförs tre uppföljande workshoppar där företagen presenterar sina nuvarande innovationsklimat och de utmaningar som de ser i sina organisationer. Inför workshopparna kompletteras de mindre veckomätningarna med en fördjupad mätning av arbetsklimatet. Sedan identifieras en eller flera konkreta frågor som företagen tar med sig hem och jobbar vidare med. Det kan till exempel vara att skapa mer tid för idéarbete eller att förändra attityder till nytänkande och ifrågasättande av befintliga arbetssätt.

– Utbytet mellan företagen är värdefullt. Att formulera sin problemställning för andra gör det är enklare att förstå och värdera sin egen situation. Utmaningarna på företagen är dessutom ofta likartade, även om många kanske tänker att förutsättningarna för just deras verksamhet är unika, säger Helena.

Skärmbild från verktyget Innowatch
Innowatch ger omedelbar feedback på de veckovisa mätningarna i form av tolkning av resultatet och konkreta tips på förbättring. Tekniken bakom verktyget har utvecklats av Stefan Cedergren på SICS i Västerås.

Riskabelt att låta bli

Inledningsvis upplever många innovationsarbetet som löst strukturerat och effekterna är svåra att värdera och följa upp. Det blir en hög upplevd risk som hindrar långsiktiga investeringar och får organisationer att falla tillbaka i gamla, invanda och trygga mönster. Helena menar att tillvägagångssättet inom Innowatch hjälper till att bryta det mönstret och bygga ett mer innovativt beteende.

– En vanlig fallgrop för företag med starka, välutvecklade och framgångsrika processer för utveckling är att fokus ligger på förbättring men lämnar så lite utrymme för nytänkande att de faktiskt hämmar innovation.

I ett långsiktigt perspektiv pekar all erfarenhet på att det är mycket riskabelt att inte jobba med innovation. Många företag slår sig in på marknaden med en innovativ produkt men stagnerar sedan och tappar förmågan att tänka nytt. Det finns otaliga exempel på hur enskilda produkter och företag – såväl som hela marknader – har minimerats eller till och med gått under på grund av denna stagnation. Några exempel är Nokia, skrivmaskinsbranschen, cd-skivan och flygmarknaden. Helena betonar också att företagen ofta missar att arbeta med utveckling och förnyelse av produkternas paketering, där möjligheterna för innovation kanske är som störst.

– För etablerade företag med starka produkter så finns det ofta en stor potential för innovation knuten till det befintliga erbjudandet. Med nytänkande i exempelvis kommunikation, marknadsföring och distribution, blir produkterna mer uthålliga och positionerar sig bättre i förhållande till konkurrenterna.

Öppet för fler företag

Innovationsklimatet är viktigt för företagens konkurrenskraft och för den fortsatta utvecklingen av den svenska industrin. Automation Region har fått finansiering från Tillväxtverket för att stärka medlemsföretagens innovationsarbete och Innowatch utgör ett helt nytt angreppssätt. För de företag som är intresserade så här i sista minuten så finns möjligheten att gå med i projektet till och med fredag den 3 oktober.

– Ett innovativt organisationsklimat kommer att vara en överlevnadsfaktor i framtiden, inte minst när de gäller att attrahera duktigt folk. De unga vill ha ett innovativt klimat där ges utrymme för alla att tänka kreativt och bidra till utveckling, säger Karolina Winbo, processledare för Automation Region, och pekar samtidigt på kopplingen till branschens attraktionskraft.

Karolina Winbo, Automation Region

– Vi måste förändra bilden av att arbeta i industrin. Det handlar inte längre om att stå vid löpande bandet i en fabrik utan om att skapa smarta och hållbara lösningar för samhället!

För mer information och anmälan till Innowatch, kontakta Karolina Winbo, 021-10 73 77 eller karolina.winbo@automationregion.com.