IndTech Statement

Rapport

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har tillgång till rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer.

Industrin kopplas upp, komplexa realtidsdata kräver intelligenta system för analys och det behövs flexibla automationssystem för att möta kundernas krav på anpassning och korta serier.

IndTech betyder industriell teknologi och uppstår när den installerade basen av automations- och it-system möter ny digital teknologi. IndTech involverar såväl behovsägare inom industrin som de företag och institutioner som utvecklar, levererar och använder industriell teknologi.

Sverige står sig väl i den globala konkurrensen men flera risker och hinder för fortsatt utveckling finns på företagens radar. Det krävs stora satsningar för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig med hjälp av hög kvalitet och innovationskraft.

Under konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration den 6 oktober 2020 samlades 500 företrädare från företag, akademi och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar.

Här presenteras de frågeställningar som diskuterades och de utvecklingsområden som deltagarna lyfte fram som viktigast för fortsatt utveckling av den svenska industrin.

Hur digitalt mogen är den svenska industrin och hur positionerar vi oss globalt?

Den svenska industrin står sig fortfarande väl i den globala konkurrensen och svenska företag har gott renommé när det gäller kvalitet och innovation. För att fortsätta utveckla den svenska konkurrenskraften och tillväxten i industriföretagen behövs stora satsningar.

Den installerade basen av automations- och it-system behöver kompletteras och förstärkas med ny digital teknologi. Teknologin i sig utgör inte hindret utan snarare handlar utmaningarna i transformationen till en smart industri om organisationens förutsättningar att absorbera och tillämpa ny digital teknik. För att kunna tillgodogöra sig värdet av ny digital teknologi krävs ett nytt mindset kring grundläggande frågor som till exempel kompetens, affärsmodeller och nya samarbetskonstellationer.

Hantering av legacy och etablerade maktstrukturer inom både system och organisation är en avgörande fråga för att kunna utnyttja den potential som finns dold i data och domänkompetenser.

Vilka är de mest kritiska utvecklings­områdena för svenska industriföretag?

Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet för svensk industri är tillgången till relevant kompetens. Här har alla aktörer i samhället en viktig roll att spela. Företagen behöver förstå sina behov för att kunna agera kravställare men även för att bygga in rutiner för kompetensutveckling i sin verksamhet. Vidareutbildning av personal kan inte vara en sidoaktivitet utan måste ske kontinuerligt, med hög kvalitet och betraktas som en investering.

Aspekter av kompetensutmaningen som deltagarna särskilt lyfter är svårighet att rekrytera internationellt för att kompensera för det nationella kompetensgapet. Höga marginalskatter, snåriga regelverk och överdriven administration samt problem att hitta boende utgör särskilda hinder för att attrahera arbetskraft till Sverige.

Under det senaste decenniet har många företag skapat processer och rutiner för att eliminera slöseri och implementera Lean i sina verksamheter. Det lämnar för lite utrymme för det ”slack” som behövs för att kunna utveckla nya värdeskapande processer. Det krävs en ändring från Lean till värdeinnovation som inkluderar hela värdekedjan och nya samarbetspartner.

Andra viktiga utvecklingsområden som deltagarna pekar på

  • Tillgängliggöra nya former av spetsutbildning för yrkesverksamma – livslångt lärande
  • Höja nivå och kvalitet på utbildningen, från grundskolan och uppåt
  • Minska glappet mellan teknik- och verksamhetskunnande
  • Utveckla standarder för data och system för att kunna koppla ihop silos
  • Skynda på utbyggnaden av 5G
  • Kapacitetsbristen i elnäten behöver åtgärdas och tillgången till el i hela landet stabiliseras för att möjliggöra nya investeringar i industrin och fler företagsetableringar i Sverige
  • Reformera skattesystemet för att öka investeringar inom industrin och underlätta etablering av såväl nya företag som ny kompetens
  • Reformera och förenkla regelverk och administration så att det blir enklare att starta och driva företag samt attrahera och behålla kompetent personal
  • Möjliggöra nya samarbetskonstellationer mellan näringsliv, myndigheter, akademi, entreprenörer och investerare
  • Etablera en kultur av innovation som uppmuntrar möten och utbyte mellan människor som har olika åsikter och erfarenheter – det är inte farligt att inte vara överens!