Klustersamverkan för färre förseningar

Artikel · 2013-11-29

Automation Regions medlemsföretag Bombardier och Addiva har sedan flera år ett nära samarbete, där det större företaget drar nytta av Addivas nisch- och specialistkunskap. Deras gemensamma arbete har bland annat resulterat i AddTrack, ett system för såväl tågoperatörer som tågtillverkare som leder till färre oplanerade stopp.

AddTrack är det nyaste systemet som hjälper till att registrera avvikelser och identifiera fel – förhoppningsvis innan någonting allvarligt inträffar. De tåg som levereras från Bombardier följs upp på ett sätt som optimerar underhållet och undviker tågstopp med hjälp av statistik och visualiseringsteknik. Förutom hos Bombardier används systemet även av exempelvis SJ och Green Cargo, men marknaden är betydligt större än så; problemen som adresseras är lika vanliga här som i Amerika eller Asien.

Med AddTrack kan tågoperatörer ha exakt kontroll på var ett tåg befinner i varje givet ögonblick och registrera eventuella avvikelser inte bara baserat på tid, utan även geografiskt. Det gör att systemet känner igen återkommande avvikelser och kan härleda dem till en plats – ett fel som då kanske beror på infrastrukturen (spåret, växeln, bron etcetera) snarare än tåget i sig.


AddTrack är ett system som används för lagring, rapportering och analys stor
mängd historiska tåg diagnosdata. Multianvändarstöd, skalbar och tjänsteorienterad
lösning gör att det går att komma åt och analysera dina data från var som helst i världen.

– Som ett resultat av samverkan har vi skapat en unik affärsmodell som gynnar alla parter och gör att vi når nya marknader tillsammans, berättar Addivas vd Björn Lindström. Det gör att vi vidgar Bombardiers erbjudande hos kärnkunderna med merförsäljning som resultat, men vi hittar även intressanta affärer som ligger utanför Bombardiers normala kundbas.

Avvikelser på själva tåget rapporteras till serviceverkstaden som avgör om omedelbara insatser krävs för att undvika haveri. Systemet skiljer själv på och identifierar systemfel och fel knutna till individuella tåg; systemfel kan vara en effekt av ett konstruktionsfel och rapporteras därför tillbaka till tågtillverkaren för eventuell åtgärd. Systemet ser om ett tåg skiljer sig i beteende från övriga tåg, eller om ett tåg ändrat sitt beteende över tiden.

AddTrack hjälper tågoperatörer att svepa igenom stora mängder händelsedata från tågen för att upptäcka om något skiljer sig från det normala. Totalt samlar AddTrack in data från cirka 800 sensorer och givare från varje tåg, vilket innebär ett enormt informationsflöde. Svårigheten ligger inte i att samla in informationen, utan att bearbeta den och dra de rätta slutsatserna. Mätutrustningen på varje separat tåg sänder all information till en server hos Addiva, där informationen sorteras in i en databas och görs tillgänglig för alla användare via internet. Dagens informations- och kommunikationsteknik gör att själva tåget lika gärna kan befinna sig i Boden som i Bangalore.


AddTrack möjliggör dataanalys på stora datamängder baserat på händelsernas
prioritet.

– Vi har hittat en bra samarbetsmodell där Bombardiers kunnande inom tågdomänen kombineras med Addivas kunnande inom IT sektorn, säger Ola Sellin på Bombardier. Härigenom kan vi på ett optimalt sätt utveckla och leverera AddTrack till interna och externa användare.

Med informationen från AddTrack på plats kan operatörens serviceverkstad och/eller tågtillverkaren sedan avgöra om det krävs en översyn, om extra insatser behövs eller om det räcker med att vänta till nästa servicetillfälle. Sammantaget innebär det färre oplanerad stopp – oavsett anledning – vilket sparar enorma pengar för alla inblandade parter.

De hittade avvikelserna visualiseras på ett tydligt och intuitivt sätt så att det snabbt går att identifiera vilken typ av problem det rör sig om. På det sättet hjälper systemet till att hitta avvikelser tidigt, det vill säga innan det leder till mer allvarliga konsekvenser. Vinsterna är att operatören dels får en god överblick över tillståndet på sin vagnpark, dels att de kan undvika dyrbara haverier genom att ta hand om problemen i tid.


Data skickas via 2G/3G-nätet till landsidan (serverhall) där data partitioneras
och analyseras.

– Vårt mål är att samverka ännu mera, varför vi har skapat ett Addiva ”ekosystem” för affärspartnerskap i samverkan för att stärka det totala erbjudandet mot kund, säger Björn Lindström. Automation Region är varumärkesstärkande vilket ökar affärsförtroendet på marknaden, men det är också upp till medlemmarna i nätverket att skapa relationer och affärer.