Kompetensbehov inom automationsbranschen

Artikel · 2010-12-20

23 arbetsgivare inom automationsbranschen i Mälardalen: ”Vi planerar att anställa 1 500 personer inom Automationsområdet de närmsta fem åren.” Resultatet av Automation Regions kartläggning över kompetensbehovet lyfter fram automation som en svensk framtidsbransch.


Bild från ”releasen” av kartläggningen av kompetensbehovet på Automation Center den 9 december. På bilden, från vänster, Camilla Törngren, Tommy Andersson (rygg), Curt-Åke Sundholm, Lena Wallin och Johan Ernlund.

Svensk automation är en oförtjänt anonym miljardindustri som i mångt och mycket är nyckeln i den globala energiomställningen. Den svenska automationsindustrin sysselsätter idag ungefär 25 000 personer och omsätter 50 miljarder kronor om året, vilket motsvarar drygt 5% av tillverkningsdelen av Sveriges BNP. Utifrån Automation Regions tidigare kartläggningar bedömer vi att 10% av världens automationsindustri finns i Sverige, varav ca två tredjedelar i Västerås/Mälardalen.

För att belysa det kompetensbehov som Automation Regions medlemsföretag står inför valde Automation Regions kompetensgrupp att djupintervjua 23 arbetsgivare i Mälardalen kring deras framtida behov och de lösningar som planeras för att säkra kompetensförsörjningen. I undersökningen, som genomfördes av Linda Wiltebo på Jobba i Västerås, intervjuades följande företag:

• ABB AB (Low Voltage Products, Robotics, Process Automation, Power Automation/Power Systems, Corparate Research)
• Addiva Consulting AB
• Aros Circle AB
• Beijer Electronics Automation AB
• Binar Elektronik AB (Dynamis)
• Bombardier Transportation AB
• CAG Mälardalen
• CrossControl AB
• ELE Engineering AB
• Enea
• Esab AB
• Know IT
• Motion Control AB
• Prevas AB
• Rejlers Ingenjörer AB
• Solvina AB
• Schneider Electric Sverige AB
• Westinghouse Electric Sweden AB
• Westermo Teleindustri AB.

De 23 medlemsföretagen som har blivit intervjuade ger en likstämmig bild av den närmaste femårsperioden; 1500 arbetstillfällen ligger i potten. Noterbart är att de flesta planerar att växa och står därmed inför behov av nyanställningar. Andra har större eller mindre pensionsavgångar och behöver då i många fall ersättningsrekrytera. Företagen söker redan idag efter vissa kompetenser med ljus och lykta, då en tredjedel av anställningarna är planerade redan under 2011.

De flesta av arbetsgivarna planerar att nyanställa; 82% av arbetsgivarna planerar att anställa civilingenjörer och 74% av arbetsgivarna planerar att anställa högskoleingenjörer. Kartläggningen styrker det fortsatta stora behov av civilingenjörer och högskoleingenjörer som behöver rekryteras till regionen under den närmsta femårsperioden. De 23 deltagande företagen beskriver, i linje med Unescos rapport som vi citerat i tidigare nyhetsbrev, en global brist av ingenjörer då behovet är större än tillgången.

Det behöver anställas inom ett flertal automationsområden. Exempel på några yrkesroller som det är stor efterfrågan på är automationsingenjörer och automationstekniker, gärna med kärnkraftskompetens. Många av de tillfrågade företagen påpekar bristen av personer med erfarenhet från kärnkraft och att de få som finns fångas upp av de stora företagen. Eftersom automation står för en stor del av tekniken inom kraftverken är ingenjörer och tekniker med elkraftsinriktning heta på arbetsmarknaden och kanske det som just nu är allra svårast att få tag på. Erfarenhet av energisystem så som vindkraft och kärnkraft är önskvärt.

Inom datateknik behövs även personer med kunskap kring systemvetenskap och programmering. Eftertraktade yrkeskompetenser är bland annat systemvetare, civilingenjörer inriktade på att utveckla inbyggda system, programmerare med erfarenhet av Java, mjukvaruarkitekter med lång erfarenhet, ingenjörer inom realtid, elektrisk och mekanisk design, reglerteknik, applikationsspecialister och även supporttekniker.

Elkonstruktörer och elmekaniker är roller som företagen menar att det skulle finnas fler av om vi vidareutbildade fler elektriker. Elektroniksidan saknar elektronikutvecklare och elektronikingenjörer; även mekanik- och mekatronikområdet eftersöker personer med kunskap kring elektroteknik och maskinteknik.

Produktionsavdelningarna hos de företag som deltagit i kartläggningen har inga stora rekryteringsbehov den närmaste tiden då de sällan anställer, utan väljer att ta in personer via bemanningsföretag. De anställningar som kan bli aktuella är roller som produktionsledare, produktionstekniker och kvalitetssamordnare. Det som oftast efterfrågas hos bemanningsföretagen är montörer.

Andra yrkesroller som det kommer finnas behov av är servicetekniker, installationstekniker, tekniska projektledare, personer som kan säkerhet för kraftverk och personer med kunskap om teknisk dokumentation.

En sammanställning över områden där det råder brist på personal omfattar:

• Automation
• Datateknik
• Elektronik
• Elkraft
• Inköp, försäljning och ekonomi
• Mekanik/mekatronik
• Produktion
• Service.

Automationsbranschen är en absolut förutsättning för att behålla produktion och arbetstillfällen och fungera som en motor för framtida exportintäkter, hållbar utveckling och forskning. Inte minst energiomställningen, där dagens elsystem måste bli mer intelligenta, innebär enorma möjligheter för svensk automationsindustri. Automationsföretagen utvecklar teknologi och system som mäter, styr och övervakar hela kedjan från elproduktionen, via elnätet, till elkonsumenterna i industrin och i hushållen. Det ger Sverige en av de större inhemska och internationella marknadsmöjligheterna någonsin!