Lär dig mer om Kina!

Artikel · 2010-11-05

Kina är en världsmakt att räkna med på alla sätt. De växer industriellt så det knakar och de har fler arbetssökande i landet än det finns arbeten i hela Europa. Det är givetvis upp till varje företag att avgöra om de ska satsa i eller på Kina eller inte; det viktiga är att ta ett beslut på fasta grunder. Enligt Exportrådet har Kina redan idag 38% av världsmarknaden – och den kraftigaste tillväxten. Tillsammans med en delegation åkte Automation Region dit för att lära oss mer.

I samarbete med Exportrådet arrangerades en Kina-resa i mitten av oktober med studiebesök i städerna Shanghai, Guangzhou (tidigare Canton) och Hongkong. Delegationen bestod av representanter från Mälardalens högskola, Robotdalen, ett av Automation Regions medlemsföretag samt delar av Automation Regions ledning. Exportrådet hade lagt upp ett välfyllt och imponerande program med dagliga möten hos företag, akademi och institut under hela vistelsen 11-15 oktober.

Tanken med resan var att få en överblick av Kina, främst ur ett automationsperspektiv men även för att få en ”känsla” för landet och helt enkelt lära sig mer. Det generella intrycket var väldigt positivt och det finns onekligen stora möjligheter. Det gäller såväl de företag som väljer att satsa i Kina – som leverantör till den inhemska industrin eller till en växande befolkning – som de som söker etablera kontakt med kinesiska exportföretag. Oavsett vilket så rekommenderar i alla fall vi ett besök på plats.

Nedan följer en kort rapport från vår resa med redovisningar från samtliga studiebesök. Den som vill ha fler detaljer är välkommen att kontakta oss inom Automation Region direkt!

Shanghai Jiao Tong University

Vid besöket på ett av Shanghais mest välkända universitet, Shanghai Jiao Tong University, togs vi emot av professor Jianbo Su (Ph D) vid Department of Automation, Research Center of Intelligent Robot. Professor Jianbo Su gav tillsammans med några av sina medarbetare och studenter en sammanfattning av sitt arbete vid universitetet. Främst rör det sig om forskning kring möjligheten att greppa rörliga föremål med en robothand med hjälp av ett visionssystem. Gruppen fokuserar överlag på robotar som kan agera bland människor; mekaniska, artificiellt ”klonade” människor med tanke på:

1. Koordinering vision/rörelse
2. Kombination av sensorer/”fysisk kontakt för feedback, baserat på vision
3. Interaktion mellan robot och människa på ett för människor naturligt sätt (det vill säga inte via IR eller radiostyrning etc).

Som alternativ tittar de även på en humanoid, internetbaserad robot där internet/dator/nätverk utgör gränssnittet vid kommunikation. Vid sådana fall är det enligt professor Jianbo Su enklare att kommunicera även utan kunskap om motparten är en människa eller en robot.


Gruppbild utanför Shanghai Jiao Tong University; längst till vänster står professor Jianbo Su.

På Shanghai Jiao Tong University handlar det om statligt finansierad forskning, men de har ett stort utbyte med flera västerländska universitet. Professor Jianbo Sus forskningsresultat finns även publicerat på flera håll i världen och rent generellt är de väldigt öppna för samarbeten över landsgränser.

Shanghai Institute of Process Automation Instrumentation

Shanghai Institute of Process Automation Instrumentation – Sipai – är ett statsägt institut inom processautomation och instrumentteknik. Deras ca 80 anställda arbetar med certifiering samt till viss del tillverkning av utrustning. Institutet ger även ut två tidningar: Process Automation Instrumentation och Manage Explore, samt diverse utbildningslitteratur.

Presentationen sköttes främst av Deputy Director Chen Ting Jiong, men en stor del av institutets ledning fanns på plats. De framhöll att alla företag som arbetar med automation är kunder till dem i och med att de ansvarar för ackrediteringen inom området i landet. Sipai är även internationellt godkända, bland annat hos DNV (Det Norske Veritas), och utför all testning själva. Främst gäller det inom kärnkraft och annan processautomation; däremot inte inom tillverkningsautomation.


Varmt välkomnande; överlag var de kinesiska värdarna både intresserade och positiva vid våra besök, så också hos Sipai.

Som exempel på uppdrag nämndes EMC-testning åt Westinghouse samt en del integrationsarbeten åt ABB. För att övergripande förklara verksamheten beskrev ledningen Sipai som en bro mellan företag, utländska och inhemska, och framhöll att de utgör en viktig kontakt för svenska företag med tanke på framtida import och export.

Världsutställningen i Shanghai

En av anledningarna till vi åkte till Shanghai i mitten av oktober var för att få möjlighet att besöka världsutställningen i Shanghai. Utställningen pågick från 1 maj till 31 oktober, så vi hann precis komma dit innan avslutningen. Mer än 200 länder valde att visa upp sig för de 70 miljoner besökarna, i första hand kineser; tanken med utställningen har främst varit att ge omvärlden en möjlighet att visa upp sig för den kinesiska befolkningen.

Utställningsområdet var över fem kvadratkilometer stort och ett besök i varje paviljong är – åtminstone under ett endagsbesök – en praktisk omöjlighet. Speciellt med tanke på att köerna ofta är långa; till den populäraste, Saudiarabiens, var den nio timmar lång! Via Exportrådets försorg kunde Automation Regions delegation dock smita förbi köerna till tre av paviljongerna; förutom Saudiarabiens även Indiens och Nya Zeelands. Alla tre var förvisso mycket sevärda, men kanske inte om vi hade behövt köa i tiotals timmar …


Kinas egen paviljong har blivit lite av den allmänna bilden av världsutställningen, men många av paviljongerna imponerade. Till Saudiarabiens monter var det nio timmars; det som lockade var ett imponerande stort, rörligt bildspel över landet.

Sveriges paviljong besökte vi naturligtvis, en ljus och trevlig anläggning med stort fokus på deltagande företag. Paviljongen tilldelades också en guldutmärkelse för sin kreativitet och gestaltning. Det var en upplevelse att besöka världsutställningen, men det gäller som sagt att vara förberedd på köandet. Utanför själva paviljongerna var det däremot inte mycket aktiviteter, utan det rörde sig om transportsträckor mellan ländernas attraktioner.

Seari Group

Seari Group (Shanghai Electrical Apparatus Research Institute) bildades 1953 av den kinesiska staten och de har fortfarande täta kontakter med regeringen; bland annat har den tidigare premiärministern jobbat här på den tiden landet var en planekonomi. Organisationen har sedan dess omorganiserats; numera utgör de inte bara en service-enhet för industrin utan har även egen produktion inom området. Det gör att de idag har två funktioner då de både fungerar som företag och institut, med exempelvis testning. De tillverkar elprodukter vilket bland annat omfattar system för energieffektivisering, marina produkter och internetkommunikation. Samt, förstås, testning av liknande utrustning och elapparater.

Seari etablerades för att förbättra servicen inom området med fokus lågspänningsprodukter och EMC etc, där de sätter standarden för olika organisationer. De ansvarar också för de nationella standarderna; en spegelbild av internationella kommittéer med olika ansvarsområden. Seari är även ansvarig för kommunikation/informationsspridning inom teknikområdet, exempelvis genom att arrangera mässor för branschen där både nationella och internationella företag ställer ut.

Fokus hos Seari är idag tillverkning av elprodukter och utrustning inom automationsområdet, apparater och styrutrustning. 70% av landets roterande elmotorer är konstruerade av institutet, enligt deras specifikationer, liksom 60% av ställdon och andra lågspänningprodukter. De utgör ett FOU-center för staten, där de sätter landets industristandard och även handhar de internationella standarderna. Seari deltar i styrgruppen för internationella standardkommittén.

Institutet/företaget forskar även kring Smart Grids, från industriella produkter till hushållsapplikationer. En del av produkterna producerar de själva, men framför allt sätter de standarden. De testar Smart Grid-system med fokus på lågspänning, fokus på användarsidan. Beträffande eldistribution, uppladdningssystem, lagring etc så arbetar de med integreringsfrågorna, inte produkterna i sig (batterier etc). Däremot samarbetar de med CEPA (China Electric Power Association) inom högspänningsområdet beträffande Smart Grids. Åt dem utvecklar de bland annat mätenheter för lågspänning för industri och hushåll.

Ett annat intressant område för Seari är deras Intelligent Traffic System (ITS), där de forskar på system inom logistikautomation. Området utvecklas snabbt med tanke på städernas tillväxt; idag finns det 80 miljoner fordon i Kina. Fokus ligger på datainsamling och -behandling för att kunna få fram användbara underlag och resultat. Motsvarande forskning finns också inom marina tillämpningar. De arbetar även med infrastrukturella frågor kring järnvägssystem och flygplatser, där de testar olika system.


Seari arbetar inom många ”stora” områden, men oftast på användarnivå. Exempelvis trafikövervakningssystem för att optimera flöden och undvika olyckor, eller som här med exempel på utrustning för ett ”intelligent hem” med tydlig koppling till Smart Grids.

Flera av deras forskningsavdelningar och laboratorier står till industrin förfogande för testning och verifiering; institutet är fortfarande statsägt. De ger även ut skrifter med uppdateringar kring standarder och nyheter etc och är inom industrin mycket väl ansedda.

Fyra forskningsområden som de fokuserar på framåt är:

1. Smart Grids/användarsidan
2. energibesparing/effektivisering
3. ITS – trafiksystem
4. Marinelektronik.

Alla internationella bolags produkter måste passera Seari för att bli certifierade. Samma sak gäller nationella företags exportprodukter; Seari är en internationellt godkända certifierare. De sätter standarden för systemen samt bestämmer hur testningen ska gå till. Seari arbetar även med universitet vi besökte första dagen kring Smart Grids.

I deras forskning och arbete har Seari besökt flera andra länder angående Smart Grids, bland annat Sverige och ABB, för att ta till sig kunskap och lära sig. De har exempelvis besökt Västerås. Varje år skickar de 70-80 personer utomlands för företags-, universitets- och institutbesök, mässor etc. De har både välutbildade och högt uppsatta ingenjörer. Totalt har Seari 1500 anställda, däribland många specialister och experter, och deras devis är: ”Ta ledningen för industrin och sträva efter det bästa”.

ABB Robotics

ABB Robotics etablerade sig i Shanghai redan 1994. Trots att den största delen av forskningen fortfarande bedrivs i Sverige så utgör anläggningen i Shanghai det globala huvudkontoret sedan 2006. Pierre Mikaelsson, som har arbetat i Kina under de senaste tre åren, tog emot delegationen från Automation Region.

Robotics i Shanghai har idag en kapacitet på 6000 enheter per år och antalet olika modeller har ökat. I takt med att allt större kompetens har knutits till huvudkontoret har den egna utvecklingen av produkter och tjänster tagit fart. Just nu arbetar personalen i Shanghai till exempel mycket med ”Remote Service”, system för att hjälpa kunderna att förutse servicebehov och åstadkomma en jämnare produktion.


Produktionsavdelningen hos ABB Robotics höll på alla sätt samma nivå som i Sverige; i en del fall till och med högre. Enligt Pierre Mikaelsson är de också en mycket populär arbetsgivare och de har inte noterat någon högre omsättning av personal.

Besöket avslutades med en rundtur i anläggningen och det allmänna intrycket var att produktionen ser ungefär likadan ut som i Västerås; moderna lokaler med bra belysning, utmärkt ventilation och välplanerade arbetsstationer.

Svenska Exportrådet

Under torsdagsförmiddagen besökte delegationen Svenska Exportrådet i Guangzhou. Kontorschefen Åsa Hansson gav en intressant sammanfattning av vilket utbyte svenska företag kan ha med den kinesiska marknaden. Den ekonomiska tillväxten i Asien är stark men svenska företag är i regel dåliga på att tillvarata de nya möjligheterna. Undersökningar visar trots det att just Kina har ett mycket högre ”Easy to do business”-index än sina grannländer. Landet har idag en väl fungerande infrastruktur och företagsklimatet har förbättrats avsevärt under de senaste åren.

Åsa Hansson och hennes kollega Jens Wernborg punktade upp ett antal rekommendationer för svenska företag som avser köpa in produkter eller tjänster i Kina. Det handlar till exempel om att titta på ”best cost” istället för ”lowest cost”, det vill säga väga in hela bilden i ett inköp – kvalitet, logistik, leverantörens kompetens och andra långsiktiga värden. En annan viktig förutsättning för bra affärer är fysisk närvaro och ett strukturerat och systematiskt urval av leverantörer.


Efter avresa från Shanghai och övernattning i Guangzhou (foto från hotellfönstret) väntade en presentation på Svenska Exportrådets kontor i staden.

Diskussionerna rörde även förutsättningarna för att exportera till Kina. I detta sammanhang är det väsentligt att använda sig av personal som har erfarenhet av arbete i Kina, detta för att undvika de vanligaste fallgroparna. Åsa Hansson och Jens Wernborg betonade även vikten av att engagera sig socialt i affärsrelationen, till exempel genom regelbundna möten och middagar.

Guangzhou Zhiguang Electric

Guangzhou Zhiguang Electric utvecklar mjukvara och olika produkter för den kinesiska tillverknings- och bearbetningsindustrin. Företaget bedriver också egen forskning och erbjuder konsulttjänster inom kontrollsystem och övervakning, tester och service. Guangzhou Zhiguang Electric har cirka 700 anställda och bland deras kunder och samarbetspartner finns till exempel Schneider Electric.

Vid mötet förklarade Zhaolin Yi, vice VD, att företaget aktivt söker partnerskap med fler organisationer i väst i syfte att etablera sig på nya marknader. Representanterna för Guangzhou Zhiguang Electric visade mycket stort intresse för Automation Regions verksamhet och för våra medlemsföretag. Diskussionerna rörde även potentialen för svenska företag som vill etablera sig i Kina.


Rundpromenad hos Guangzhou Zhiguang Electric, som visade ett uttalat och ambitiöst intresse av att gå vidare i kontakterna med Automation Region och våra medlemsföretag.

De kinesiska myndigheterna ägnar för närvarande stor uppmärksamhet åt utvecklingen av energibesparande teknik och produkter. Flera åtgärder har vidtagits för att skapa bra förutsättningar för de aktörer som arbetar med detta. De statliga incitamenten i kombination med ett allt större intresse för energieffektivisering innebär fantastiska möjligheter för svenska företag som vill exportera sin teknik till Kina.

Electrical and Mechanical Services Department

EMSD i Hongkong är ett regeringsorgan som bland annat arbetar med energieffektivitet i industrier och bostäder. Ett viktigt verktyg är de så kallade ”Building Energy Codes” – riktlinjer för hur mycket energi olika typer av byggnader ska förbruka. En stor del av arbetet går ut på att visa hur energiförbrukningen ser ut så att konsumenterna själva kan göra kloka val. Hongkong saknar dock centrala mål och regler för energiförbrukningen.

Vid delegationens besök fördes en intressant diskussion som berörde de stora skillnaderna mellan Sverige och Hongkong, både vad gäller strukturella och klimatmässiga förutsättningar och läget i energidebatten. I Hongkong driver de stora, offentliga byggprojekten utvecklingen framåt. När en tillräckligt stor byggnad uppförs, till exempel ett sjukhus eller ett bibliotek, satsar myndigheterna på moderna, centrala system för kontroll av kyla, värme, ventilation och annat. I privata byggprojekt saknas incitament för fastighetsautomation eftersom byggnaden säljs ut till ett stort antal enskilda ägare, som inte är intresserade av att betala extra för gemensamma system.


Solfångare på EMSDs tak; det gäller att leva som man lär … I bakgrunden Hongkongs bebyggelse på fastlandssidan.

Hongkongs energiförsörjning är till största delen baserad på kol och naturgas. Ungefär 20% utgörs av kärnkraft som importeras från Kina och det finns en vilja att öka denna andel för att möta framtida miljökrav. Hongkong vill positionera sig som en världsstad, med samma tekniknivå som de stora städerna i Europa och USA. Energy Efficency Office inom EMSD drar sitt strå till stacken och driver en förstudie där 200 hushåll har kopplats samman i ett Smart Grid av miniformat. Vårt besök avslutades med en förevisning av en solkraftsanläggning, som bland annat har installerats för att demonstrera framtidens teknik för de skolklasser som regelbundet besöker myndigheten.

Regin Controls Hong Kong Limited

Regin är ett svenskt företag som arbetar med fastighetsautomation och lösningar för energieffektivisering. För några år sedan etablerade Regin ett kontor i Hongkong, ursprungligen med fokus på att hitta lokala tillverkare av mönsterkort och aluminiumkomponenter.

Regins representanter gav en inblick i de utmaningar som en etablering i Hongkong innebär och pekade på några vanliga fallgropar. I övrigt rörde samtalet förutsättningarna för fastighetsautomation i Hongkong. Den kanske viktigaste slutsatsen i sammanhanget var att det första steget i en framtida automatisering och energieffektivisering är att bygga bättre hus med riktig isolering, tvåglasfönster och så vidare.


På besök hos svenska Regin i Hongkong; till vänster inköpschefen Peter Bohlin med platsansvarige Håkan Frimanson till höger.

Det finns dock goda förutsättningar för en positiv utveckling. Kineserna jagar ständigt den europeiska nivån i fastighetsautomationen genom att kopiera och utveckla det som anses vara ”Best Practice” runt om i världen. Potentialen i detta arbete är enorm eftersom Hongkongs energiförbrukning är vansinnigt hög och fortfarande ökar. Enkla åtgärder kan spara otroliga mängder energi.

Hongkong Institution of Engineers

Hongkong Institution of Engineers (HKIE) är en branschorganisation för ingenjörer. Organisationen grundades 1947 och har idag över 23 000 medlemmar indelade i 18 olika kategorier. Målet med verksamheten är att utveckla och upprätthålla en hög professionell nivå bland Hongkongs ingenjörer.

Vid delegationens besök var en av HKIEs medlemmar inbjuden för att berätta om automatiska system i Hongkongs tunnelbana. May Tso är utvecklingsingenjör på MTR, Mass Transit Railway Corporation, grundat 1975 i Hongkong och idag ett multinationellt företag som bland annat finns representerat i Stockholm. Hon gav en inblick i de utmaningar som det innebär att upprätthålla fungerande kollektivtrafik och ett jämnt flöde av människor i Kinas mest tätbefolkade stad.


Hongkong Institution of Engineers styrelsemedlem dr Louis F S Lock, med en originell gåva från Kosta Boda i handen, bredvid Automation Regions Helena Jerregård. Flankerar gör Fredrik Wallin från Mälardalens högskola till vänster och Johan Wiksäter från Dynamate Industrial Services.

HKIE är mycket intresserade av att samarbeta med utländska organisationer och inbjöd till ett samarbete med Automation Region. Mötet var mycket trevligt och avslutades med fotografering och mingel.


Vid hemresan var alla i delegationen fyllda av intryck från Kina-resan. Bara Hongkong hade behövt minst en vecka för att upplevas ordentligt …