En motor för digitalisering av Sverige

Ledare · David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen · 2017-09-29

Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända, och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering.

IT&Telekomföretagen vill och ska vara en motor i denna diskussion. Vi fungerar dels som en arbetsgivarorganisation som företräder våra medlemmar i förhandling med fackförbunden. Vi arbetar även med påverkans- och branscharbete i de frågor som är viktiga för branschen – där våra medlemmar är engagerade i debatt och ställningstaganden i gränslandet mellan näringsliv och politik. Vårt mål är att vara relevanta och att skapa nytta, och just eftersom transformation kommer att förändra såväl våra arbetsplatser som våra övriga liv är IT&Telekomföretagens båda ben en stor styrka för oss.

Sverige är ett bra land att föra denna diskussion i eftersom Sverige som nation är väl positionerad att ta digitaliseringens gula ledartröja; vi har en lång historia av innovation, en världsledande position inom digital infrastruktur och vi har en nyfiken och intresserad befolkning. Men vi kan inte slå oss till ro. Sverige behöver göra mer för att fullt nyttja potentialen.

I första hand måste vi förstå att digitaliseringen av offentlig sektor är central. Mer engagemang och större investeringar krävs. Vi behöver styrning som är anpassad efter den svenska modellen med ett långtgående kommunalt självstyre. Skolan kan till exempel inte effektivt digitaliseras på kommunnivå, utan central styrning krävs för nödvändig snabbhet, kvalitet och resurseffektivitet. Likaså i stora delar av vården.

I andra hand måste även mer göras på den privata sidan. Stora företag har kommit långt, men transformationen behöver omfamna de vanliga icke-digitala och icke-tekniska små och mellanstora företagen. För att alla företag oavsett storlek ska kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar så krävs det kraftsamling på helt annan nivå än vad vi ser idag.

I tredje rummet behöver vi även se utanför våra gränser och hur Sverige är beroende av ett digitalt Europa. För att det digitala Sverige ska kunna få avsättning för sina produkter och tjänster så krävs det en digital mognad även i de länder där kunderna finns. Sverige kan här utifrån sin egen tätposition både tjäna som lok och som inspiration för övriga Europa och, framförallt, se till att vi inte halkar in i protektionistisk, kortsiktig och gammaldags Europapolitik.

Vid sidan av detta behöver vi även fundera på hur vi bygger ett samhälle som på ett djupare plan är anpassat till den digitala framtiden. Med en industri som är automatiserad kommer människans roll att ändras. Vilka stöd-, utbildnings-, skatte- och sociala system behövs då? Generationen innan oss byggde det svenska folkhemmet, och på vår generations lott har fallit att bygga det svenska digitala folkhemmet.

Samtalet om detta måste våga lyfta blicken, vara visionärt och kreativt. Och se innovation som en central kraft. Det är inte lätt att bygga en konkret bild av vad som kommer runt hörnet i den digitala framtiden. Men vi måste försöka. Jag är i det sammanhanget övertygad om att såväl näringsliv, akademi och det offentliga tillsammans kan skapa en hävstång för att driva utvecklingen framåt. Det är inte automation i sig som kommer att ta oss in i framtiden utan automation som en viktig integrerad och katalyserande deltagare i samtalet.

Den 12 oktober medverkar jag som invigningstalare på Automation Summit. Då hoppas jag kunna dela med mig av det hopp jag känner inför denna framtid som är vår … Vi ses där!

David Mothander
Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen