Att vara medlem i Automation Region

Automation har stor strategisk betydelse för Sveriges produktion och konkurrenskraft och för de globala framtidsfrågor som rör resursanvändning, energi och miljö. Automationens betydelse är ledstjärnan för Automation Region, företagsklustret och centrumbildningen vid Mälardalens högskola, som sedan starten 2007 arbetar aktivt för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri.

Tack vare egna medarbetare och medel från bland andra EU, Tillväxtverket och VINNOVA samt regionala aktörer har Automation Region resurser att aktivt arbeta för att utveckla klustret. Det görs genom arrangemang av aktiviteter och mötesplatser som ger medlemmarna värdefull exponering, ny kompetens, nya kontakter samt nya affärer och innovationer.

Automation Regions medlemsföretag varierar från nystartade småföretag till multinationella, globalt ledande automationsföretag. Syftet med vår verksamhet är att knyta samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster där samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling leder till effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft.

Marknadsföring

Genom Automation Region kan du synliggöra ditt företag mot marknaden, bredda ditt kontaktnät och öka din och dina medarbetares kunskap om olika branscher. Följande aktiviteter pågår och utvecklas kontinuerligt för att öka värdet av ditt medlemskap:

 • Aktiv marknadsföring genom nyhetsbrev, hemsida, sociala medier, artiklar och annonser i dags- och fackpress, mässor, konferenser, branschevent med mera.
 • Aktiv dialog mellan Automation Region och utvalda målgrupper som till exempel Teknikföretagen, VINNOVA, IVA, SICS, ALMI, Business Sweden, SBR och SSF med flera.
 • Presentation av medlemsföretagen på Automation Regions hemsida med text, logotyp, länk till egen hemsida med mera. Medlemmarna får också sin logotyp på broschyrer, rollupper och annat marknadsföringsmaterial.
 • Månatligt nyhetsbrev till medlemsföretag och andra intressenter. Här presenteras nyheter, nya medlemmar och aktiviteter inom området. Medlemmar uppmuntras att skicka in egna nyheter!

Kompetensutveckling

 • Regelbundna nätverks- och informationsträffar såsom frukostmöten, temamöten och minimässor såsom Automation Expo.
 • Workshoppar och seminarier för att hitta nya samarbeten mellan företag samt för att höja medvetenheten om teknik- och marknadstrender.
 • Automationsnästet – industrins svar på Draknästet – har en panel av erfarna automationsexperter som kostnadsfritt kan bidra med råd till företag som står inför någon form av automationsutmaning. Automationsnästet marknadsförs åtta gånger per år genom ett samarbete med tidningen Ny Teknik.

Kompetensförsörjning

Är ditt företag i behov av ny kompetens? Automation Region kan hjälpa dig att hitta rätt personal, exempelvis genom att:

 • Bidra till aktiviteter som stimulerar ett teknikintresse hos barn och ungdomar.
 • Erbjuda medverkan på Automation Academy, arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor.
 • Erbjuda medverkan i mentorsprogram, ledningsgrupp, branschråd etcetera kopplade till eftergymnasiala utbildningar.
 • Bistå med kontakter inom akademin som erbjuder tillgång till forskningsresultat och framtida potentiella medarbetare.

Medlemsdrivet och utvecklande

En viktig styrkefaktor inom Automation Region är medlemmarnas engagemang. Du och ditt företag kan bidra till utvecklingen av Automation Region genom att:

 • Delta i referens- och utvecklingsgrupper med olika inriktning.
 • Leda workshoppar och hålla presentationer på frukostmöten.
 • Ta initiativ till aktiviteter och samarbeten som leder till nya affärer för medlemsföretagen.