Nationell kraftsamling kring automation inom processindustrin

Artikel · 2011-09-30

Behovet av en nationell strategisk agenda för automationslösningar inom svensk processindustri är mycket stort. Det framkom vid ett seminarium anordnat av ProcessIT Innovations, som nu får i uppdrag att samla näringsliv och organisationer för att utforma ett förslag till en agenda. Automation Region deltar i detta arbete – Mikael Hansson ger här en sammanfattning.

När ProcessIT Innovations bjöd in till ett seminarium i Stockholm tidigare i år om framtidens automations- och processindustri i Sverige, visade sig behovet av en gemensam nationell samling kring frågorna vara mycket stort. Deltagarna var överens om att ProcessIT Innovations och dess styrelse ska ta på sig uppdraget att samla innovationssystemets aktörer för att formulera en agenda till en nationell samling.


Från vänster Lars-Eric Aaro (LKAB), Erik Oja (Automation Region) och Tomas Lagerberg (ABB Corporate Research). Foto Per Westergård.

En sådan strategisk agenda ska beskriva hur innovationsaktiviteter kan stärkas och hur samspelet mellan aktörerna kan öka och samtidigt skapa större synlighet. Vidare kan en nationell agenda inom området ge en översikt av dagsläget vad gäller aktörer, trender, drivkrafter och FoU samt en målbild för arbetet.

Agendan ska även innehålla tydliga förslag på åtgärder och vilken påverkan dessa kan ge på väg mot ett önskat nationell läge. För att göra detta behövs en arbetsgrupp vars sammansättning speglar de viktiga aktörerna inom innovationssystemet samt en styrgrupp som står för agendans riktlinjer och legitimitet.

Framtidsseminariet där förutsättningarna för denna agenda diskuterades hade lockat ett stort antal företrädare från svensk processindustri och det svenska innovationssystemet. Deltagare från gruvindustrin, papper- och massabruken och skogsnäringen blandades med IT-leverantörer och representanter från organisationer och myndigheter som exempelvis VINNOVA, Tillväxtverket, SSF, Automation Region, Svensk Automation samt universitet, kommuner och länsstyrelser.


Lena Norder, vd för branschorganisationen Svensk Automation, i samtal med Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet. Foto Per Westergård.

Chris Heister, landshövding i Västerbotten och ordförande i ProcessIT Innovations, inledde seminariet med att slå fast svensk processindustris stora betydelse för hela Sverige. 43 procent av den svenska varuexporten kommer från processindustrin, den svarar för 13 procent av nationens BNP och 25 procent av näringslivets investeringar. Lägg till detta att också svensk automationsindustri är mycket kraftig och står för hela 10 procent av världens samlade automationsindustri.

Flera av deltagarna kommenterade att detta är mycket imponerande siffror, men samtidigt underströk de att en samsyn och en gemensam satsning inom landet krävs för att bibehålla den höga nivån. Behovet av en nationell strategisk agenda för automationsfrågor inom processindustrin är därför mycket stort.

– För att möta de utmaningar som våra processindustrier står inför ser vi att behovet är stort av en bredare nationell kraftsamling och koordinering, sammanfattade Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Johansson underströk också att en nationell samling med en gemensam agenda gör det lättare att synas på den europeiska arenan och på världsmarknaden, vilket är ett måste om Sverige ska stå sig i en ökande internationell konkurrens. Han kunde också berätta att ProcessIT Innovations tagit initiativ till att starta ProcessIT.EU som kommer att leda ett europeiskt samarbete inom området.

Lars-Eric Aaaro, vd för LKAB, talade under seminariet om processindustrins behov av automationslösningar och betonade vikten av det samarbete som under flera år har funnits inom ProcessIT Innovations med forskare och IT-leverantörer. Han påpekade att de gruvor LKAB öppnat ligger inom Europas största järnfält och att de på tio år ökat produktionen av pellets från 20 miljoner ton till 28 miljoner och planerar för 37 miljoner om ytterligare några år. För att hålla en hög effektivitet kring produktionen av pellets finns ett stort behov av mycket hög kvalitet på sensorer och instrument, vilket de kan få genom samarbetet inom ProcessIT Innovations.

Tomas Lagerberg, avdelningschef för Automation Technologies inom ABB Corporate Research där 250 forskare från 40 olika länder samlas kring tillämpad forskning – bland annat kring automationsfrågor – betonade att deras kunder har stora krav på att systemen i olika processer inte går ned utan är igång 24 timmar om dygnet hela året.

Lagerberg menade att på ett kontor kan det accepteras att telefonsamtal bryts eller att de kan behöva starta om en dator ibland. I industrin har de däremot krav på en kontinuerlig process där plötsliga stopp i produktionen inte kan accepteras. Där måste allt fungera hela tiden och kunna följas i realtid. Det ställer stora krav på fungerande automationlösningar i processerna.


Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, betonade behovet av en samlad nationell satsning kring innovationspolitik. Foto Per Westergård.

Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA, betonade behovet av en nationell innovationspolitik som kan skapa förutsättningar för innovationer. Utrymme måste ges för organisationer, företag och människor som vill och vågar satsa. Hon påpekade också att EU har utsett Sverige som det främsta innovationslandet i Europa, men det får inte leda till att aktörerna i Sverige slår sig till ro.

– Vi ska vara stolta över att vara Europas främsta innovationsland, men om vi ser på längre sikt måste vi agera redan nu så att vi inte blir omsprungna, sa Charlotte Brogren och menade att hon kan känna viss oro när hon ser hur andra länder rustar och blir allt mer konkurrenskraftiga.

Vid den efterföljande diskussionen stödde flera av deltagarna förslaget om en samling kring en nationell strategisk agenda för automationsfrågor inom processindustrin. Samtidigt lyftes några utmaningar fram. En av dessa rörde behovet av ny personal och nya studenter och forskare. Lena Norder, vd för branschorganisationerna Svensk Automation och Svensk Elektronik, samt Helena Jerregård, processledare för Automation Region, tog upp frågan om kompetensförsörjningen och behovet av att få ungdomar att vilja arbeta inom automationsindustrin. Det var också något som Tomas Lagerberg lyfte fram i sin presentation.

Seminariet avslutades med att deltagarna gav sitt bifall till att ProcessIT Innovations och dess styrelse tar på sig att formulera hur en nationell strategisk agenda kring automationsfrågor ska kunna se ut.

– Det är nu vi har chansen, sammanfattade Chris Heister dagens överläggningar samtidigt som det utlovades en återsamling inom ett år för presentation av en färdig agenda.

Mer information finns på www.processitinnovations.se.