Nya projektmöjligheter kring industriell digitalisering

Artikel · 2016-01-29

Den 18 januari öppnade det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation – PiiA – sin femte utlysning. Budgeten är 40 miljoner kronor exklusive medfinansiering och ansökningar tas emot till och med den 5 april klockan 14.00. I samband med utlysningen publicerades även rapporten ”Industriell digitalisering” i samarbete med Blue Institute.

Syftet med utlysningen är att finansiera forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering. Projekten ska vara av strategisk betydelse för företagets och forskargruppens utveckling och tillväxt samt i förlängningen även ge stärkt marknadsställning för Sverige inom området.

– Vårens utlysning gäller således fullödiga projekt, inte förstudier, betonar PiiAs vice programchef Susanne Timsjö. Här finns alla möjligheter att söka finansiering för projekt inom ett av industrins viktigaste områden.

Karolina Winbo och Susanne Timsjö

Karolina Winbo, processledare på Automation Region, och Susanne Timsjö, vice programchef på PiiA.

Finansiering av små och stora projekt

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer är välkomna att söka; dock måste varje konsortium bestå av minst två industriella parter. Insatserna är uppdelade i små, mellanstora och stora projekt, där små projekt omfattar mellan 750 000 kronor till 1,5 miljoner kronor under max ett år. Mellanstora projekt omfattar 1,5 till 5 miljoner kronor under max tre år, och stora projekt 5-10 miljoner kronor under max tre år.

– För Automation Region är det centralt att små och medelstora företag engagerar sig i forsknings- och innovationsprojekt, säger Automation Regions processledare Karolina Winbo. Många gånger är dessa företag nyckelaktörer i leverantörskedjan och viktiga spelare för de stora bolagen.

Innovativ industriell digitalisering kräver breda grupperingar av kompetenser, vilket också motiverar breddkravet på konsortierna. Ett annat är givetvis de nya samverkansformer som uppstår.

– Jag vill verkligen uppmuntra företag och akademi att gå samman i konsortier och gemensamt söka projekt inom industriell digitalisering, säger Susanne. Det erbjuder inte bara en plattform för att möta dagens och morgondagens utmaningar, utan även en möjlighet att arbeta i nya konstellationer och bredda deltagarnas professionella nätverk.

För att säkra både tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt har PiiA identifierat ett antal möjliga projektparter som kan initiera till konsortier. Det kan vara ett leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov och söker en produkt eller tjänst som svarar mot detta behov. Det kan vara processindustri som ser en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik. Det kan även röra sig om forskargrupper som ser möjligheter till ny kraftfull kunskapstillämpning som de vill pröva att realisera. Oavsett så betraktas projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till marknad som särskilt intressanta.

– Omvärlden förändras snabbt och utvecklingen påverkar fler branscher och områden än tidigare, konstaterar Karolina. Därför är det också oerhört viktigt att möjliggöra branschöverskridande och tvärvetenskapliga projektkonsortier där både stora och små bolag medverkar.

Avgörande för Sveriges konkurrenskraft

I samband med utlysningen presenterades också rapporten ”Industriell digitalisering”, som har tagits fram av Blue Institute på uppdrag av PiiA. Med underrubriken ”En avgörande faktor för Sveriges framtida konkurrenskraft och en svensk tillväxtbransch med stora internationella möjligheter” konstaterar de att svensk industri har unika förutsättningar: Global marknadsutblick, teknisk kompetens i världsklass, prestigelös samarbetsförmåga och en vilja att förändra. Det är förmågor vi ska ta tillvara när världens industrier rör sig genom stora förändringar och alla söker efter nya framgångsrecept.

– Det är viktigt att den svenska industrin blir medveten om satsningarna som görs inom de strategiska innovationsprogrammen, säger Örjan Larsson på Blue Institute. Det talas mycket om det tyska Industrie 4.0 men Sverige kan och bör finna sin egen modell. Industriell IT och Automation – eller med andra ord industriell digitalisering – spelar en huvudroll när industrin nu går in i nästa utvecklingsfas.

Örjan Larsson, Blue Institute

Örjan Larsson på Blue Institute har på uppdrag av PiiA tagit fram rapporten ”Industriell digitalisering”. Här delar PiiA med sig av programmets syn på industriell digitalisering liksom svensk industris egen syn på styrkor, svagheter och hot.

Industriell digitalisering kan vara det enskilt viktigaste strategiska innovationsområdet i Sverige och har dessutom potential att bli en svensk paradgren. Rapporten speglar en utveckling där det blir uppenbart vad digitaliseringen får för konsekvenser om vi inte agerar, men samtidigt vilka möjligheter som finns om vi skickligt anpassar oss. Med rapporten delar PiiA med sig av programmets syn på industriell digitalisering liksom svensk industris egen syn på styrkor, svagheter och hot – samt möjligheter att vända digitaliseringen till en konkurrensfördel.

– Det talas mycket om teknikutveckling men faktum är att alla möjligheter redan är kommersiellt tillgängliga, avslutar Örjan Larsson. Det viktiga är att industrin nu tar tillvara tekniken och vågar förändra och investera.

Mer  information om PiiAs femte utlysning på VINNOVAs hemsida »
Ta del av rapporten ”Industriell digitalisering” »

Vid Automation Regions frukostmöte i Stockholm den 16 februari berättar Anders OE Johansson, programchef för PiiA, mer om utlysningen. Anmäl dig till frukostmötet »