Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Artikel · 2015-01-30

Under 2014 har Automation Region breddat sina kontaktytor och nätverk mot flera organisationer och samarbetsprojekt. En av våra nya vänner är det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 som finansierar projekt för att främja hållbar produktion och stärka svenska företag.

Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030

Produktion2030 tar sikte på att Sverige ska vara ett av världens främsta länder inom hållbar produktion år 2030. Den 15 januari öppnade programmets andra utlysning med en total budget på 20 miljoner kronor.

– Vi vänder oss till forskare och företag som vill implementera projekt i industriell miljö. Det kan vara en idé som redan har provats i laboratorium och som nu är redo för nästa steg, säger Cecilia Warrol, Teknikföretagen, som är Programchef för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Utlysningarna inom Produktion2030 utgår från utmaningar inom programmets sex olika styrkeområden. Ett av styrkeområdena är ”Flexibla processer”, där den nu aktuella utlysningen handlar om att öka användningen av insamlad produktionsdata. Ämnet är minst sagt aktuellt och har berörts i olika sammanhang, även inom Automation Region.

– Det blir allt viktigare att snabbt kunna ställa om produktionen för att hantera små serier och erbjuda snabba leveranser till kunderna. Tillgången till produktionsdata ökar dramatiskt i takt med att industrin digitaliseras men det gäller också att använda informationen på rätt sätt, säger Cecilia.

Tidiga samarbeten ger resultat

Breda konsortier är ett krav för alla ansökningar inom Produktion2030. Minst två forskningsmiljöer och tre företag ska stå bakom en ansökan för att den ska beviljas medel. Enligt Cecilia Warrol krävs det branschöverskidande innovation och breda samarbeten för att få bra avsättning för de statliga forskningsmedlen.

Styrkeområden inom Produktion2030

– Mycket av produktionsforskningen initieras i akademisk miljö och sedan ringer forskarna sina kompisar i industrin för att testa sina idéer. Nu får forskare och företag samarbeta redan från början, vilket kommer att ge mycket bättre resultat!

För varje styrkeområde inom Produktion2030 finns en expertgrupp som består av 30-80 representanter från industri, akademi och samhälle. Expertgrupperna används för att lyfta fram viktiga utmaningar och styra utlysningarna i en riktning som främjar hållbar produktion.

– Vi välkomnar Automation Regions medlemsföretag att medverka i våra expertgrupper och givetvis även att vara med och söka pengar i utlysningen. Bra automation är ju en förutsättning för att produktionen ska fungera, säger Cecilia.

Identifierade problem ska adresseras

Den 15 januari öppnade även PiiA en ny utlysning för ”innovativa, tillväxtdrivande tillämpningsorienterade FUI-projekt (Forskning, Utveckling, Innovation)”. Utlysningen, som stänger den 8 april 2015, har en planerad budget på 40 miljoner kronor och även Anders OE Johansson, programchef för PiiA, uppmanar Automation Regions medlemmar att ta chansen att söka FUI-projekt. Utlysningen riktar sig till konsortier där företag, akademi/institut och andra relevanta aktörer kan ingå.

– Projektkonsortierna förväntas ha en uttalad vilja och förmåga att växa genom innovations- och samverkansprojekt, säger Anders OE. Projektidén ska också tydligt adressera ett identifierat processindustriproblem.

Rosa linje

Mer information om PiiA

Hela det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) handlar om nya kraftfulla lösningar med ett tydligt IT- och automationsinnehåll för svensk och internationell processindustri samt dess leverantörer. Det fokuserar på lösningar som kan bidra till höjd anläggningstillgänglighet, ökad produktivitet och stärkt produktflexibilitet, men också för minskad miljöpåverkan, effektivare energianvändning och nya former för produktutveckling inom all processindustri.

Mer om programmet och dess utlysningar finns att läsa på www.sip-piia.se »

Mer information om den andra utlysningen inom Produktion2030

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor. Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor och varje projekt ska ha en totalbudget på minst sex miljoner kronor, varav hälften ska utgöra medfinansiering från företag. Utlysningen öppnar den 15 januari och sista ansökningsdatum är den 10 mars.

Projekten ska resultera i nya metoder, metodutveckling, pilotsystem, testbäddar eller demonstratorer. Resultaten ska testas eller implementeras i industriell miljö under eller efter projektets löptid.

Mer information: www.produktion2030.se »

Lunchmöte – Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Den 13 januari presenterar både PiiA och Produktion2030 sina utlysningar vid ett lunchmöte som arrangeras av Automation Region och samarbetspartner.

Anmäl dig till lunchmötet »