Hållbarhetsarbete

Bland de 17 globala hållbarhetsmålen har Automation Region identifierat fem mål med ett antal tillhörande delmål som direkt kan kopplas till vår verksamhet. Uppställningen nedan beskriver vårt nuläge och målsättning relaterat till respektive mål.

4 – God utbildning för alla

Delmål

 • 4.4 – Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
 • 4.5 – Utrota diskriminering i utbildning

Potentiell påverkan

 • Främja livslångt lärande
 • Bidra i omställningen till ny kunskap
 • Öppna upp för nya grupper av arbetstagare när tekniken överbryggar fysiska hinder
 • Risk för ökande klyftor som följd av teknikskiftet

Vår status

 • Bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri
 • Utbildar i tillämpad AI, ML och andra tekniker 
 • Tar tillvara innovationsförmåga hos produktions­­personal och ökar lärandet inom digitalisering
 • Genomför studenttävling för examensarbeten

Plan för framtiden

 • Främja livslångt lärande
 • Bidra i omställningen till ny kunskap
 • Öppna upp för nya grupper av arbetstagare när tekniken överbryggar fysiska hinder

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål

 • 9.2 – Främja inkluderande och hållbar industrialisering
 • 9.4 – Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
 • 9.5 – Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Potentiell påverkan

 • Resurseffektivisering med hjälp av ny teknik
 • Hitta lösningar som bidrar till minskade utsläpp och smartare processer 
 • Minska klyftan mellan teori och praktik genom att koppla ihop forskare och företag
 • Konflikt mellan kortsiktiga ekonomiska vinster och långsiktigt strategiska satsningar som omställningen kräver
 • Kan skapa kunskapsklasser med ökade klyftor och ojämlikhet

Vår status

 • Gör behovsinventeringar och kopplar resultaten till insatser 
 • Skapar miljöer som främjar och underlättar innovation och snabbar på utvecklingsprocesser
 • Bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara affärsmodeller och minskad miljöpåverkan
 • Stödjer utveckling av miljövänliga tekniker
 • Ökar beställarkompetensen för digitalisering
 • Ökar kontaktytorna mellan startup, SME och storbolag

Plan för framtiden

 • Öka automation och digitalisering inom svenska företag med 50 procent
 • Stödja ”nyindustrialiseringen” genom att sprida kunskap om automation och digitalisering till andra branscher
 • Utveckla nya värdekedjor inom offshore och andra sektorer

3 – God hälsa och välbefinnande

Delmål

 • 3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Potentiell påverkan

 • Ersätta farliga arbetsmoment med automationslösningar
 • Frigöra resurser för utveckling genom att ta bort monotona arbetsmoment
 • Psykisk ohälsa som följd av otrygghet i teknikskiftet

Vår status

 • Utforskar hur tekniken och omställningen förväntas påverka samhället och människan

Plan för framtiden 

 • Verka för att teknisk utveckling kompletteras med insikter inom beteende­vetenskap, innovationsledning och andra fält

5 – Jämställdhet

Delmål

 • 5.1 – Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
 • 5.5 – Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
 • 5.B – Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

Potentiell påverkan

 • Öka tillgången till framtida kompetens och arbetskraft
 • Stärka innovationskraften genom att fler kvinnor arbetar inom tekniska yrken
 • Stärka innovationskraften genom att föra in automation i nya branscher 
 • Risk för hämmad innovationskraft om för få flickor söker sig till tekniska utbildningar

Vår status

 • Strävar efter jämställd styrelse, team och arbetsgrupper
 • Arbetar med jämställd fördelning i vår kommunikation och vid våra aktiviteter
 • Introducerar automations- och digitaliserings­teknik i kvinnodominerade branscher, inspirerar kvinnor att ta plats i mansdominerade miljöer

Plan för framtiden

 • Arbeta vidare med befintliga aktiviteter som lyfter teknikens roll samt lyfta fram goda exempel och kvinnliga förebilder inom industrin 
 • Fortsätta stärka kvinnors förmåga och självförtroende att driva teknisk utveckling

12 – Hållbar konsumtion och produktion

Delmål

 • 12.2 – Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
 • 12.5 – Minska mängden avfall markant
 • 12.8 – Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Potentiell påverkan

 • Effektivare processer och tekniker
 • Positiv påverkan i form av effektivisering och visualisering genom hela värdekedjan
 • Ökad mängd e-avfall som följd av digitaliseringen
 • Kan driva på energianvändningen

Vår status

 • Driver projekt som för optimering av processer och produktion
 • Sänker tröskeln för industriföretag att digitalisera 
 • Skapar impuls till förnyelse genom seminarier, konferenser och andra aktiviteter 
 • Minskar resursåtgången genom automation och digitalisering 
 • Koppar ihop tekniker för att minska avfall i produktion

Plan för framtiden

 • Identifiera och sprida affärsmodeller som bygger på cirkulära principer
 • Erbjuda en oberoende plattform för nya samarbeten inom hållbar produktion 
 • Interna checklistor som hjälper oss att minska vår egen påverkan