Samverkan

Rapporten från den internationella utvärderingen av Automation Regions Vinnväxtmiljö (2019) betonade värdet av Automation Regions roll som systemintegrator.

För att skapa en bild av våra kontaktytor och samarbeten har vi delat upp verksamhetens intressenter i fem grupper – entreprenörer, investerare, näringsliv, offentlig sektor samt akademi och forskningsinstitut. Vi har adderat ytterligare en nivå som visar var intressenterna är aktiva. Detta för att åskådliggöra Automation Regions förflyttning från att vara en regional aktör till en nationell, och på sikt, en mer internationell aktör.