Rapport från årsmötet

Notis · 2015-03-30

Den 6 mars genomförde Automation Region sitt årsmöte med stämma på Expectrum i Västerås. Styrelseordförande Håkan Nytorp välkomnade dryga 70-talet deltagare och kunde berätta att 2014 har varit ett lika intensivt som framgångsrikt år tack vare ett brett, decentraliserat medlemsengagemang. En avgörande fråga är nu finansieringen framåt, vilket är styrelsens största utmaning för 2015.

– Vi står inför ett vägskäl och kommer förhoppningsvis att kunna växla upp verksamheten ytterligare, berättade Håkan. Samtidigt har Automation Region växt och är idag starkare än någonsin.

Årsmöte i Automation Region
På scenen från vänster: Karolina Winbo, Anna Sandberg, Magnus Månson, Mikael Klintberg och Håkan Nytorp.

Processledare Mikael Klintberg inledde därefter stämman med dagordning och formalia. Med hela 115 medlemmar och partner tog genomgången av röstlängden sin lilla tid, men efter detta kunde både sammankallandet och dagordningen godkännas. Processledare Karolina Winbo presenterade verksamhetsberättelsen med projekt- och verksamhetsexempel. Aktiviteterna inom de fyra utvecklingsgrupperna – Kommunikationsgruppen, Kompetensgruppen, Affärsutvecklingsgruppen och Innovationsgruppen – lyftes särskilt fram med välförtjänt beröm till respektive gruppledare. Intresset för Automation Regions verksamhet grundar sig till stor del på gruppernas olika aktiviteter.

– Under 2014 välkomnade vi 24 nya medlemmar till Automation Region, i snitt två nya medlemmar per månad, berättade Mikael. Den positiva trenden håller också i sig, hittills i år har vi fått in fem nya medlemmar.

Antalet medlemmar är naturligtvis en av de KPIer som finansiärerna gärna uppmärksammar, men det finns fler.

– Vi har haft fler besökare på vår hemsida än någonsin och besökarna har dessutom stannat längre än tidigare, berättade Karolina. Vi har haft drygt 2 500 deltagare i våra olika aktiviteter – exklusive julminglet – och våra medlemsföretag har lagt ner 6 000 timmar i ideellt arbete för Automation Region. Stort tack för det!

Därefter följde den ekonomiska redovisningen där utfallet blev 1 973 000 kronor mot budgeterat 1 667 000, det vill säga drygt 300 000 kronor i förstärkning av kassan.

– Att bygga upp kassan är viktigt med tanke på medfinansiering av kommande projekt samt överbryggning av ett eventuellt glapp i finansieringen, berättade Mikael. Omsättningstillgångarna har ökat från 1,1 till drygt 2 miljoner kronor.

Föreningens revisor Kent Lundqvist tillstyrkte ansvarsfrihet för räkenskapsåret, något som också stämman beslutade. Ett annat viktigt beslut som togs av stämman var justeringar av föreningens stadgar för att möjliggöra bildandet av ett bolag, Automation Region AB. Detta för att underlätta för kommande finansiering, effektivisera momshanteringen samt hantera föreningens kommersiella aktiviteter. Bolaget kommer att vara ett så kallat ”aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning”, vilket säkerställer att eventuella vinster stannar kvar i bolaget för nya investeringar.

I verksamhetsplanen som presenterades låg naturligtvis fokus på den långsiktiga finansieringen, där två huvudspår har identifierats:

  • ERUF – europeiska regionala utvecklingsfonden, där Automation Region till hösten söker medel tillsammans med andra regionala aktörer
  • VINNVÄXT – Vinnovas program för hållbar tillväxt i regioner genom utveckling av internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden.

– Ledtiderna är långa och ansökningarna är komplexa så vi behöver ha pengar i kassan för att klara oss, förklarade Håkan. Samtidigt har VinnVäxt finansierat Robotdalen under tio år, så det är värt att vänta på.

Mikael gick igenom det kommande årets budgetförslag, där medlemsavgiften föreslogs kvarstå som tidigare. Däremot omfördelas den så att en mindre del kvarstår som medlemsavgift, medan den större delen omvandlas till en serviceavgift.

Valberedningens Ylva Wretås presenterade sedan deras förslag med omval av Håkan Nytorp som ordförande för ett år samt omval av Magnus Jonasson och KG Ramström, också de för ett år. Även suppleanterna Fredrik Bruhn och Mats Myhr föreslogs till omval för ett år, medan Christer Alzén (Länsstyrelsen) och Catarina Berglund (Strängnäs Business Park) föreslogs till nyval för två år. Revisor Kent Lundqvist föreslogs till omval för ett år och mötesordförande Magnus Månson kunde konstatera att stämman följde förslagen.

Innan årsmötets officiella del avslutades avtackades avgående styrelsemedlemmen Christer Gerdtman, som enligt stadgarna inte kunde väljas om. Eller, som Håkan så finkänsligt uttryckte det, ”han har fallit för åldersstrecket …”

Helena Jerregård och Fredrik Bruhn
Årsmötet rundades av med kaffe, kaka och inspirerande och intressanta föreläsningar av Helena Jerregård, vd på SICS Västerås, och Fredrik Bruhn, professor vid Mälardalens högskola.