Regeringen sätter industrin i finrummet

Ledare · 2016-09-30

Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet

Sett till antalet invånare är Sverige inte större än en mellanstor kinesisk stad, vilket faktiskt kan vara en styrka. Här finns en unik närhet till offentliga verksamheter, till beslutsfattare och till kunskapsutvecklingen inom akademin. Vi har även en hög digital mognadsnivå där både företag och privatpersoner gärna tar till sig ny teknik. Det gör oss till en intressant marknad för att testa nya tjänster och produkter.

Vi befinner oss i början av en omfattande strukturomvandling som kommer beröra allt och alla. Företagen måste säkerställa att de har rätt kompetens i alla led och samtidigt utveckla och utmana sina affärsmodeller för att möta den globala konkurrensen. Svenska företag konkurrerar med hög kompetens, god kvalitet och en stark innovationskraft. Utgångsläget är bra men samtidigt sitter inte våra konkurrenter stilla, de flyttar hela tiden fram sina positioner genom att utveckla och förbättra sin produktion och sina affärsmodeller.

En stor del av utvecklingen drivs av digitaliseringen med automation, robotik och Internet of things. Här finns en stor potential men också risker för de som inte ser att förändringen innebär en utmaning. Vinnarna kommer att vara de som kontinuerligt fortsätter att utveckla sin affärsmodell, sin produkt och sin produktion.

Tidigare politiska reformer som till exempel subventionerade hemdatorer och utbyggnad av bredband har gett god effekt. Nu arbetar vi från regeringens sida med Smart industri – en strategi som ska stärka företagens förändringsförmåga och konkurrenskraft. Strategin omfattar bland annat särskilda satsningar på att stärka företagens digitalisering och få fram testbäddar. Det handlar inte bara om att bygga nya laboratoriemiljöer, minst lika viktigt är att tillgängliggöra de som redan finns och att testa koncept under verkliga förhållanden.

En annan viktig förändring som kommer att ge effekt för mindre och nystartade företag är den nya inriktningen för statligt riskkapital. Med start i januari 2017 ska det statliga bolaget Saminvest investera i växande företag genom privat förvaltade underfonder. Det förväntas öka tillgången på riskkapital samtidigt som det bidrar till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden.

Regeringen genomför satsningar på nationell nivå, men för att det ska fungera behövs noder i Sverige. Automation Region är en sådan nod som kan föra ut kunskap om digitalisering och stärka samarbeten på regional och lokal nivå. Mina förväntningar på Automation Region som VINNVÄXT-vinnare är också att de fortsätter arbeta proaktivt i den nationella miljön, till exempel genom sitt engagemang inom de strategiska innovationsprogrammen. Jag hoppas att den kraftsamling som nu sker kommer både regionen och Sverige som helhet till nytta.

Den 4 oktober har jag nöjet att medverka som invigningstalare på konferensen Automation Summit. Jag kommer att göra ett antal konkreta nedslag i vårt arbete med Smart industri. Efter sommaren presenterade vi en första handlingsplan med 45 åtgärder som vi redan har börjat bocka av. Det känns fint att kunna redovisa resultat!

En viktig anledning att vara på plats i Göteborg är också att vi från regeringens sida vill betona industrins betydelse för Sveriges utveckling. Som Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, utrycker det; ”vi sätter industrin i finrummet”. Jag vill ta del av den spännande utveckling som drivs hos företagen och även fånga upp deras behov och önskemål för det fortsatta arbetet.

Eva Lindström
Statssekreterare på Näringsdepartementet