Rum för innovation

Ledare · 2014-10-31

Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola

Nu är hösten här med kyliga vindar och det kan passa fint att ägna vår inomhusmiljö en extra tanke. Jag vill redan här utfärda en varning: Den här ledaren är inte ett inredningsreportage om ”mys-inomhus-i-hösten”, och inte heller en handbok i hur du designar en trivsam arbetsmiljö. Det finns många intressanta aspekter när det gäller arbetsplatsens utformning i relation till ett företags utveckling.

När jag pratar om att ägna en tanke åt våra arbetsplatsers inomhusmiljöer så menar jag att vi ska tänka på våra arbetsplatsers möjligheter att stödja innovation. Det finns en koppling mellan arbetsplatsens utformning och förutsättningarna för innovation – något som många företag missar.

Automation Regions innovationssatsning AIR rullar för fullt och med Innowatch genomför vi innovationsworkshopar ute hos flera av medlemsföretagen. Vi startar med en fotobaserad workshop där deltagarna ges i uppgift att fotografera sin arbetsmiljö för att lyfta fram platser och företeelser som stödjer respektive hindrar innovation. Deltagarna presenterar sina fotografier för varandra i en demokratisk och öppen diskussion där representanter från hela företaget tänker högt om innovation. Det blir ett uppskattat och snabbt sätt att kartlägga och diskutera nuläget – vad fungerar bra och vad kan förbättras? (Sen fortsätter vi arbetet med flera workshoppar och verktyg som jag inte går in på här.)

Inom forskningen skiljer vi på inkrementell och radikal innovation, och intresserar oss särskilt för hur de mest framgångsrika företagen får de olika typerna av innovation att existera tillsammans. Den inkrementella, eller stegvisa, innovationen handlar om ständiga förbättringar och kan förenklat sägas stödjas av en kultur av ordning och reda. Den radikala innovationen däremot innebär fundamentala förändringar som genomförs med stor ekonomisk och organisatorisk risk och behöver ett friare tankesätt, en kultur som stödjer risktagande, autonomi i beslutsfattandet och möjlighet att ifrågasätta invanda mönster.

I våra workshopar ser vi samma trend som jag tidigare sett i min forskning – de som jobbar i produktionen lyfter gärna fram platser där det finns utrymme för förbättringar i det befintliga arbetssättet, det vill säga inkrementell innovation. Det finns dock undantag, och här går det att urskilja en intressant tendens. I det vardagliga arbetet, kanske på lagret eller i produktionen, skapar vi platser där ordning och reda stödjer inkrementell innovation men i produktionen så växer det också fram platser som skapar förutsättningar för radikal innovation. I min forskning har jag funnit sex olika typer av framväxande möjliggörande platser för radikal innovation. Här följer två exempel på platser för radikal innovation som på olika sätt möjliggör en samexistens mellan två innovationskulturer. Kanske har du erfarenheter av liknande platser på ditt företag?

Gråzonsplatsen är en miljö som innehåller motsägelser, den ger förutsättningar för innovation för att den skapar en ”grå zon” mellan ytterligheter. I produktionen prioriteras säkerhet, ordning och reda. Men så plötsligt står några stolar och ett bord utställda på golvet, de blir kvar och används som en återkommande mötesplats. Gråzonsplatsen är otillåten – någon av de personer jag intervjuat kallar till och med en sådan plats illegal – men den får ändå vara kvar. Gråzonsplatsen stödjer autonomi och frihet att fatta beslut – därför skapar den förutsättningar för en radikal innovationskultur att träda in och samexistera med den inkrementella.

Den temporära platsen kan vara en kaffetermos, en tavla på hjul, några stolar och en verktygsvagn som inte har någon speciell placering i lokalerna. Mötet kan nu äga rum var som helst, det kan flyttas och göras om. Platsen är flexibel och denna flexibilitet kan även användas för att lösa upp hierarkier och skapa dynamik i mötet. Den temporära platsen verkar påverka mötesdeltagaren och möjligheten att göra förändringar i den fysiska kontexten ger kraft att även tänka annorlunda kring inställningen och engagemanget i mötet – ”jag får förändra” och ”jag kan bestämma”.

Det går inte att köpa ett innovativt företagsklimat genom att investera i ett flashigt innovationslabb. Från min horisont är det klokare och mer hållbart att utgå från medarbetarnas upplevelse av rummet och de platser för innovation som de själva upptäcker och utveckla dem. Framgångsrika företag skapar en kultur där radikal och inkrementell innovation tillåts existera samtidigt. En nyckel är att bättre förstå  framväxande platsers betydelse för radikal innovation och att arbeta med dem på ett sätt så att de kan finnas kvar och utvecklas. Här finns det behov av kompletterande forskning, bland annat för att förstå mer av hur arbetsplatsens rum kan stärka företagens förmåga att låta två olika innovationskulturer samexistera.

De företag inom Automation Region som vi hittills har mött är nytänkande och vill lära sig mer om innovation. Deltagarna uppskattar att det ges utrymme att prata om dimensioner av arbetet som inte annars diskuteras, ofta på grund av att det vardagliga arbetet slukar all tid och fokus. Fotografier av rum kan användas som en utgångspunkt för diskussioner som ger konkret feedback på utformningen av arbetsplatsen men det uppstår även värdefull idétid kring hur företagen vill arbeta mer fokuserat med innovation, det är ofta högt i tak och det finns möjlighet att skämta. Så om du vill lysa upp höstmörkret med utvecklingsarbete så kan du boka in ett möte med oss på AIR och Innowatch!

Jennie Schaeffer
Forskare inom innovation och design på Mälardalens högskola