Samverkan mellan Svensk Automation och Automation Region

Notis · 2010-01-29

Efter årsskiftet 2009/2010 slogs IM-föreningens två automationssektioner, Fastighetsautomation och Processautomation, samman till den nya leverantörsföreningen Svensk Automation. Samtidigt har vi under 2008 etablerat Automation Region i Mellansverige. IMs kanslichef Lena Norder och Automation Regions processledare Sven-Arne Paulsson har proaktivt diskuterat frågan och konstaterat att föreningarna kommer att komplettera varandra på ett bra sätt!Bakgrund för Svensk Automation är bland annat:

 • Leverantörsförening; process-/industriautomation, fastighetsautomation
 • Nationell med lång tradition (”originalet” grundat 1947)
 • Sektioner med industriell ordförande samt styrelse
 • Gemensam övergripande styrelse
 • Medlemsmöten
 • Statistik
 • Mässor – Scanautomatic, Processteknik, Nordbygg
 • IML – leveransvillkor.

Bakgrund för Automation Region är bland annat:

 • Företagskluster; leverantörer, systembyggare, konsulter och användare inom process, tillverkning, fastighet och logistik
 • Företag, akademi och region i samarbete
 • Regional tyngdpunkt i Mälardalen
 • Kompetensförsörjning för branschen är en huvuduppgift
 • Nationell och internationell marknadsföring av branschen
 • Mötesplatser via seminarier, frukostmöten etc i Stockholm och Östra Mellansverige
 • Regional samverkan samt forskningssamverkan med akademin.

Lena och Sven-Arne konstaterar att såväl Svensk Automation som Automation Region har som uppgift att främja svensk automationsindustri, varför organisationerna därför bör stödja varandra och verkar i partnerskap och samverkan.

Samverkan mellan organisationerna innebär bland annat:

 • Att båda organisationerna stärker branschen, men med olika och kompletterande infallsvinklar
 • Att organisationerna verkar för att stärka varandra
 • med länkar till respektive hemsidor där vi framhåller varandra, liksom i marknadsmaterial och presentationer
 • med samordnat utbud och aktiviteter så att största möjliga nytta uppnås för medlemsföretagen
 • Att branschföretag har nytta av båda organisationerna och uppmanas att vara medlemmar i båda
 • Att organisationernas samverkan formuleras i ett partnerskapsavtal om respektive styrelse så önskar.