Smart industri – digitalisering nyckeln till att möta ökad global konkurrens

Ledare · 2016-10-31

Johan Carlstedt

Just nu står svensk industri inför stora utmaningar. Globaliseringen innebär en allt hårdare internationell konkurrens. Samtidigt skapar digitaliseringen helt nya förutsättningar för svenska företag. Men för att lyckas med att utnyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett aktivt samarbete mellan politik, näringsliv, forskning och myndigheter. Här har oberoende aktörer som IVA och Automation Region nyckelroller.

Sverige är ett starkt industriland  med  många kunniga och välutbildade inom IT och teknik. Våra internationella företags framgångar skapar exportintäkter som starkt bidrar till vår välfärd. Men vår starka internationella position utmanas. Vi märker det på många marknader där vi säljer produkter och tjänster i allt tuffare konkurrens. Den hårdnande konkurrensen märks också i arbetet med att locka internationell spetskompetens till Sverige.

Rätt utnyttjad bidrar digitaliseringen till ökad konkurrenskraft. Den ökar effektiviteten hos företagen, bidrar till större kundnytta och öppnar möjligheter för nya affärsmodeller.

Samtidigt förändrar digitaliseringen innehållet i många i industriarbeten. I industriproduktionen skapas nu nya kvalificerade arbetsuppgifter. Numera utförs dessa med hjälp av kraftfulla digitala hjälpmedel i en ren miljö, fjärran från den gamla fabrikens rök och damm. Denna verklighet måste göras känd för dagens skolelever och ungdomar. Det är viktigt att de beaktar de nya industrijobben och utvecklingsmöjligheterna inför planeringen av sina yrkeskarriärer.

Globaliseringen och digitaliseringen ger oss alltså stora möjligheter. Men vi har en stor uppgift framför oss för att utnyttja chanserna. Det behövs gemensamma strategiska satsningar med näringslivets behov i centrum för att stärka Sveriges attraktionskraft - för företagsetableringar, investeringar och kompetens. Samtidigt behöver vi berätta för omvärlden om vilken innovationskraft som finns i Sverige. Berätta hur attraktivt det är för individer och företag att välja att satsa just här.

Regeringen gör idag breda satsningar inom digitaliseringsområdet. Det är positivt. Men utan ett starkt engagemang från dem som ska utnyttja digitaliseringen i sina verksamheter – företag och olika delar av offentlig sektor – kommer satsningarna inte att få effekt. Därför krävs det ett aktivt samarbete mellan politik, näringsliv, forskning och myndigheter.

Oberoende brobyggare som Automation Region och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA har viktiga uppgifter i arbetet med att få till stånd detta samarbete. Jag är därför mycket glad över vårt samarbete i IVA:s projekt Smart industri, www.smartindustri.nu

I detta ingår en tävling för att utse Sveriges smartaste företag. Den första vinnaren koras senare i höst. Projektet kommer att lyfta fram goda exempel och gemensamma utmaningar för företagen kring olika aspekter av digitaliseringen. Med början 2017 kommer därför en rad regionala forum kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar att genomföras, riktade mot små och medelstora företag. Vi kommer också att arbeta för att ungdomar ska upptäcka de nya industrijobben.

Tillsammans med många goda krafter ser jag fram emot att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, för att öka svensk industris konkurrenskraft och bidra till ett attraktivare Sverige.

Johan Carlstedt
Projektledare på IVA