Standarder som del i undervisningen

Notis · 2011-06-27

Standarder är normer och dokumenterad kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle. I texten nedan förklarar Charlotta Johnsson, lektor vid Institutionen för Reglerteknik vid Lunds universitet, och Sven Hjelm, produktionsingenjör vid Scania, begreppet lite närmare och vikten av att inkludera det i undervisningen. Förhoppningsvis kan inlägget även attrahera några av Automation Regions medlemsföretag att engagera sig i standardiseringsarbetet.

På tekniska fakulteten (LTH) vid Lunds universitet har vi ett par olika kurser som berör reglerteknik, automation och produktionsstyrning. I dessa kurser pratar vi bland annat om standarder. De standarder som är av vikt i dessa kurser är främst IEC/ISO 62264 (Enterprise/Control system integration), IEC 61512 (Batch Control) och ISO 22400 (Key Performance Indicators for Manufacturing Operations Systems).

Förutom att studenterna får med sig information om innehållet i dessa standarder så får de också lära sig vad en standard är för någonting, varför det är viktigt för industrin att arbeta med standarder och hur standarder arbetas fram. Denna kunskap är bra att ha med sig då studenterna lämnar universitetsvärlden och ger sig ut i arbetslivet, oavsett om de arbetar i Sverige eller globalt. Företag som jobbar med reglerteknik, automation och produktionsstyrning har möjlighet att lära från redan färdiga standarder och mycket att bidra med vid framtagningen av nya standarder.

Vad är en standard?
Standarder finns för allt från skallror, cykelhjälmar, kuvertstorlekar och kirurgiska implantat till miljö- och kvalitetsledningssystem, automationssystem och nyckeltal för företag och organisationer. Det finns alltså många standarder som är relevanta för industrin i Sverige och globalt. Det är därför viktigt att de studenter som läser teknik idag lär sig vad standarder är för någonting, vad de kan ha för nytta av standarder då de kommer ut i näringslivet samt får se ett par exempel på vad en standard kan innehålla.

”A standard does not tell you what you have to do (regulations do), but rather what you should do in order to be successful. A standard contains common and good knowledge.”
(Citat från Lynn Craig, former chairman ISA88 standard)

Det finns tre huvudorganisationer som arbetar fram internationella standarder, dessa är:

  • IEC: international Electrotechnical Commission (spegelkommittén i Sverige heter SEK, Svenska Elektrotekniska Kommissionen)
  • ISO: International Organization for Standardization (spegelkommittén i Sverige heter SIS, Swedish Standards Institute).
  • ITU: International Telecommunication Union.

Tillsammans formar dessa tre organisationer Worlds Standards Cooperation, WSC.

Studenter lär sig om standarder
På LTH vid Lunds universitet har vi ett par olika kurser som belyser vikten av standarder. Exempel på dessa kurser är Teknologi, strategi och struktur (TSS), Marknadsstyrda system (MSS) samt examensarbeten (exjobb).

I dessa tre kurser/arbeten så pratar vi om olika strategiska teorier, och slutligen berör vi hur dessa strategier kan förankras ner i produktionen. Fokus ligger på producerande företag och då blir ovan tre nämnda standarder viktiga:

  • IEC/ISO 62264 (Enterprise/Control system integration) – denna standard belyser gränssnittet mellan den strategiska nivån och den taktiska nivån i ett företag (i bilden benämnda Business Systems och Manufacturing Operations Systems), det vill säga vilken information ska utbytas mellan dessa två nivåer och på vilket sätt detta ska ske. Dessutom belyser standarden vilka funktioner som ska finnas i ett Manufacturing Operations System (även kallat MES-system). Detta är en standard som består av flera delar, vissa av dessa är färdiga och finns utgivna idag och andra är fortfarande under framtagning.
  • IEC 61512 (Batch Control) – denna standard definierar hur statsvisa processer ska styras med hjälp av recept. Standarden tar upp huvuddelarna i ett recept; formula, procedur, huvud, utrustningskrav etc. Detta är en standard som består av flera delar, del 1-4 är utgivna medan del 5 är under framtagning.
  • ISO 22400 (Key Performance Indicators for Manufacturing Operations Systems) – denna standard är under framtagning just nu. Standarden ska innehålla definition av viktiga nyckeltal som används inom industrin idag.

I de tre kurserna ingår det teoripass där vi går igenom dessa standarder och deras innehåll. Sedan får studenterna jobba med olika projekt som berör standarderna. Exempel på projekt som studenterna gör är:

  • Overall Equipment Efficiency (OEE) vid Alfa-Laval – hur använder Alfa-Laval nyckeltalet OEE och hur relaterar det till definitionen av OEE i standarden ISO 22400?
  • Quantifying the benefit of a Manufacturing Execution System Implementation – är det lönsamt att investera i ett MES-system? Hur uppskattas vinsten av de funktioner som finns i ett MES-system (funktionerna är definierade av IEC/ISO 62264)? Hur görs ROI-beräkningar för dessa system?
  • Statemodels for Carton Bottle Machines vid TetraPak – hur använder sig TetraPak av IEC61512s tillståndsmodell då de styr sina förpackningsmaskiner? Vad finns det för likheter och skillnader? Varför finns dessa?

Genom att låta studenterna göra projekt på företag så får de en bra inblick i hur företagen fungerar och hur de använder (eller inte använder) sig av standarder, och de får se hur standarder kan vara av nytta för företag. Företagen får dessutom rapporten efteråt och där kan de läsa om studenternas rekommendationer. Likaväl som studenternas rekommendationer kan vara att företaget bör ändra vissa beräkningar/modeller/synsätt etcetera så kan rekommendationerna vara en rekommendation till standarden. Är standarden under framtagning så är dessa inlägg uppskattade.

Synpunkter från Scania varför industrin bör vara med i framtagning av standarder
Modularisering och utnyttjandet av standardiserade gränssnitt i produkten har varit en viktig strategi för Scania för att uppnå hög uthållig lönsamhet. Modularisering och standardisering av gränssnitt inom ett produktionssystem ger samma typ av volymfördelar och ökad flexibilitet, högre tillförlitlighet och lägre kostnader.

Det är därför mycket viktigt att svenska användare och leverantörer av styrsystem och automationsteknik tar del av och påverkar utvecklingen av standarder inom området. Sverige måste då ha en väl fungerande kommitté med ledamöter som dels samarbetar vid remisshantering och inte minst hjälps åt att utvärdera och implementera nya standarder. Flera av dessa standarder är komplexa och kräver betydande insatser för att hantera. Samarbetet med ledande institut och högskolor som kan stödja industrin i detta är ovärderligt och det är glädjande att flera av dessa redan deltar aktivt i arbetet.

Inom detta område krävs internationella standarder och då har SIS en väldigt viktig roll att spela för att svenska företag ska få information samt kunna påverka utvecklingen.

Många företag i Sverige har nog hoppats att andra ska göra jobbet åt dem, men de kan tyvärr inte räkna med att andra ska sköta detta. Det är därför väldigt viktigt att du som jobbar med automation och styrteknik hörsammar inbjudan från SIS att delta i SIS TK 279 framöver.

Hur gör du för att delta?

Vill du delta i något standardiseringsarbete så rekommenderar vi att du kontaktar SIS eller SEK i Sverige för mer detaljerade diskussioner.