Do-tanks för branschöverskridande innovation

Artikel · 2016-05-31

Do-tank på expectrum den 3 maj 2016

Den 3 maj genomförde Automation Region ett frukostmöte i ny kostym. Som ett led i uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kompletteras de väletablerade frukostseminarierna med ”do-tanks”. Målet är att bidra till snabb och direkt nytta hos företagen och samtidigt möjliggöra nya samarbeten för akademin. 

– Vi samlar aktörer från olika branscher och ämnesområden kring gemensamma utmaningar där alla bidrar med olika infallsvinklar. I en snabb, faciliterad process kan vi ta bra idéer vidare till forsknings- och innovationsprojekt, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

I det nya formatet do-tank arbetar ett antal personer tillsammans i grupp för att hitta nya lösningar utifrån ett specifikt tema. Målet är att driva processen fram till en ansökan om forsknings- och innovationsmedel men processen kan också resultera i nya samarbeten eller orientering mot nya marknader.

– Vi kan redan se att det finns ett stort intresse för den här verksamheten och att det dessutom fungerar. Inom kort anställer vi två projektledare med ansvar för att driva de nya innovationsprocesserna, säger Karolina.

Internet of Things på agendan

Temat för kunskapsseminariet den 3 maj var Internet of Things. Fredrik Hoel och Åsa Klerestam från Automation Regions medlemsföretag Acando Consulting fokuserade på de affärsmöjligheter som uppstår när industrin, våra hem och stora delar av samhället kopplas upp mot Internet. År 2020 beräknas 50 miljarder enheter vara uppkopplade, en utveckling som innebär nya möjligheter men som också ställer krav på förändring.

Fredrik Bruhn, vd på Automation Regions medlemsföretag Unibap, föreläste om maskinseende och säkerhetskritiska system. Unibap utvecklar en kamera med artificiell intelligens som analyserar bilder på ungefär samma sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck. När maskinseendet utvecklas är det bland annat möjligt att släppa ut robotarna ur burarna och de kan arbeta sida vid sida med människor.

Efter föreläsningarna var det så dags för do-tank. Fyra grupper av deltagare fick i uppdrag att konkretisera idéer som kan ligga till grund för ett utvecklingsprojekt. Övningen leddes av Nina Bozic, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola. Hon ser stor potential i det nya arbetssättet.

– Det här är ett interaktivt format som skapar större värde för de som deltar. De medverkar i en strukturerad process där de först får lyssna och sedan diskutera och utveckla nya koncept, säger Nina.

Bland de utmaningar som diskuterades fanns till exempel säkerhet, mänskligt beteende, autonoma system och analysmetoder för dricksvatten. Deltagarna vid do-tanken var en blandad grupp med konsulter, forskare, företagare och representanter från ”innovationssystemet” – Automation Region, Interactive Institute, SICS med flera. Enligt Nina är blandningen av människor, kompetenser och organisationer en framgångsfaktor.

– Mälardalens högskola finansierar en stor del av sin forskning med hjälp av industrisamarbete. Här kan forskare få hjälp att knyta nya kontakter med företag och institut, samtidigt som de har möjlighet att få värdefull återkoppling på sina idéer, förklarar Nina.

Nya förutsättningar för innovation

Innovation har länge förknippats med de stora företagens utvecklingsprogram och strikt reglerade samarbeten med utvalda universitet och högskolor. Anders Aabakken, utvecklingschef på ABB FACTS, leder arbetet i Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp. Han ser en utveckling där storbolagen behöver öppna sig och hämta inspiration utifrån för att snabba upp sina egna innovationsprocesser.

– Det finns strukturella skäl till att innovationssystemet utvecklas utanför de traditionella storföretagen. Rätt förutsättningar finns i form av tillgång till information, finansiering, infrastruktur, möjlighet till samarbete med mindre företag och en modern akademi. Det externa innovationssystemet kompletterar storföretagens egna utvecklingsprogram och säkerställer att de justeras i förhållande till förändringar i omvärlden, förklarar Anders.

Arbetet inom Forsknings- och innovationsgruppen intensifieras under hösten med fler möten och do-tanks för att stimulera samarbeten mellan olika branscher och discipliner. Ett annat nytt initiativ är medlemsdrivna, mindre ”innovationsgrupper” som kommer att arbeta med särskilda områden som de är intresserade av.

– En av de viktigaste frågeställningarna är hur investeringar i digitalisering kan kommersialiseras. Vi måste utveckla nya affärsmodeller men även göra dessa tillgängliga för företagen. Samtidigt behövs extern finansiering för att klara den ökade riskexponering som utveckling av nya idéer för med sig, avslutar Anders.