Utbildningssatsning ger starkare nätverk

Artikel · 2013-06-26

Chalmers Professional Education är medlemmar i Automation Region och en av de aktörer som står bakom utbildningen Lean Automation. Sedan starten 2006 har ”basversionen” av Chalmers Lean-utbildning genomförts ett 60-tal gånger med över 1 200 deltagare. De erbjuder även andra företagsanpassade utbildningar inom ett flertal områden. Här följer två exempel på utbildningar inom skärteknik respektive Lean: Från den högautomatiserade produktionen hos Sandvik Coromant till AkzoNobels avancerade processautomation.

Bättre kvalitet och effektivare produktion utan dyra nyinvesteringar var målet för AkzoNobel i Stockvik när de valde att utveckla sin produktion med Lean.

Bild
Madeleine Holmgren,
förbättringschef för
Expancel på
AkzoNobel i Stockvik.

– Vi har många olika produkter och applikationsområden. Önskemålen från kunderna skiftar och vi måste vara flexibla utan att drunkna i allt för många specialartiklar. Vi satsade på utbildning för att vi ville få draghjälp i vårt förbättringsarbete, säger Madeleine Holmgren, förbättringschef för Expancel på AkzoNobel i Stockvik.

Expancel® är ett varumärke som tillhör AkzoNobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals, som omsätter drygt 1150 miljoner EUR. Expancel är mikrosfärer med polymerskal som innehåller drivgas. Vid uppvärmning expanderar de små plastkulorna 60-80 gånger sin egen storlek, en egenskap som gör att de kan användas inom en mängd olika applikationsområden, så som konstläder, tryckfärg, termoplast och papper. Produktion sker i USA, Kina och i Stockvik utanför Sundsvall. Kunderna finns över hela världen.

AkzoNobel i Stockvik har jobbat med verksamhetsutveckling under många år – eliminering av flaskhalsar, processorientering, 5S, operatörsunderhåll med mera. För att lyfta utvecklingsarbetet ytterligare en nivå så var det enligt Madeleine Holmgren viktigt att satsa bredare genom att involvera fler medarbetare.

– Målet har varit att bygga upp en grundläggande kunskap om Lean i vår produktionsorganisation, och då med särskilt fokus på Lean ledarskap. Det behövs samsyn och en gemensam grund att stå på för att våra medarbetare ska känna sig trygga i det förändringsarbete som väntar.


Minna Bäckman, produktionschef, och Thomas Bergklint, operatör.

Chalmers Professional Education fick uppdraget att genomföra ett företagsinternt program i Lean Produktion, på plats i Stockvik. I utbildningen deltog 19 medarbetare från AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals och 7 från AkzoNobels affärsenhet Surface Chemistry. Vid träffarna varvades föreläsningar och olika övningar med gemensamma diskussioner och reflektioner. Deltagarna fick på förhand utförliga instruktioner om innehållet och förberedde sig också med hjälp av inlämningsuppgifter, ofta kopplade till deras arbetsuppgifter.

Bild
Mikael Lundblad, chef för
skärteknisk forskning på
Sandvik Coromant.

Grundtanken i AkzoNobels utbildningssatsning i Stockvik är att utgå från produktionen och kursdeltagarna har till största delen utgjorts tjänstemän i produktionsorganisationen.

– Många säger att man måste se på helheten för att bedriva Lean-arbete, men vi har så mycket att förbättra bara inom produktionen så vi startar där. Det långsiktiga målet är att involvera hela kedjan, men vi vill inte ta ett för stort grepp och därmed riskera att inte komma i mål med våra aktiviteter, säger Madeleine Holmgren och framhåller samtidigt att denna prioritering fyller en annan viktig funktion.

– Genom att involvera medarbetarna i produktionen stärker vi deras möjligheter att påverka och vi märker tydligt att det ökar engagemanget. Tanken är att kursdeltagarna ska hålla ihop upplägget och koordinera alla Lean-aktiviteter framöver. Det gör att de kan utvecklas både i sin arbetsroll och på ett personligt plan. Såväl tjänstemän som operatörer uppmuntras att leda våra Lean-aktiviteter.

Utbildningsinsatserna genomfördes under 2012 och Madeleine Holmgren upplever att Lean-kunnandet nu är gott inom hela produktionsorganisationen. Nu inleds det viktiga och krävande arbetet att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktisk nytta.

– Att hinna med förbättringsarbete under högt produktionstryck är en utmaning som kräver hårda prioriteringar. Det gäller att utmana oss själva och samtidigt se till att alla orkar med och tycker att det är roligt. Vi är övertygade om att det finns mycket att arbeta med inom kvalitet och effektivitet utan att det krävs dyra investeringar, avslutar Madeleine Holmgren.

Sandvik Coromant har satsat på en skräddarsydd utbildning inom skärteknik för att höja personalens förståelse för material, verktyg, tillverkning och produktionsutveckling. Initiativet har fått flera positiva effekter.

– Vi vill driva all vår produktutveckling utifrån gedigen kunskap och förståelse. För att kunna göra det så måste våra medarbetare ha god kännedom om skärprocessen och om hur verktygen fungerar inne i skärzonen, säger Mikael Lundblad, chef för skärteknisk forskning på Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant är världsledande leverantör av skärande verktyg till metallbearbetningsindustrin. Företaget har 8 000 anställda och är representerat i fler än 130 länder. Bland kunderna återfinns globala storföretag inom flera olika branscher, till exempel fordon, flyg och energi. Sandvik Coromant ingår i affärsområdet ”Machining Solutions” i den globala Sandvik-koncernen.


Sandvik Coromant, världsledande leverantör av skärande verktyg.

Tillsammans med Chalmers Professional Education har Sandvik Coromant tagit fram en anpassad skärteknisk utbildning, som hittills har genomförts tre gånger med 15 deltagare per omgång. Kursen omfattar bland annat fysikaliska förhållandena i skärzonen, skärtekniska applikationer och en genomgång av skärvätskor och skärvätskehantering. Hälften av utbildningens lärare är seniora experter på Sandvik Coromant och hälften är forskare och lärare på Chalmers och på Lunds tekniska högskola.

– Vi har kunnat kombinera praktisk erfarenhet från våra världsledande produktutvecklare och forskningsingenjörer med en stark teoretisk bas från akademin, säger Mikael Lundblad. Det ger en utbildning av hög kvalitet som dessutom är nära kopplad till vår egen verksamhet.

Skärande bearbetning ställer stora krav på den utrustning som används. Ett verktyg kan till exempel arbeta sig fram genom härdat stål i en hastighet av fem meter per sekund. Belastningen är extrem, med enorma tryck i skärzonen och temperaturer som går upp emot 1 000 grader. Det är svårt att utveckla bra skärverktyg och små detaljer har stor betydelse för slutresultatet.

– När vi har större kunskap om skärprocessen så kan vi både prediktera funktion och förstå varför det blir olika resultat. Det går givetvis att produktutveckla enligt ’trial and error’, men där är problemet att det ofta tar lång tid att komma fram till den bästa lösningen, säger Mikael Lundblad.

Bland den personal som hittills har genomgått kursen finns både teoretiker och praktiker och därför har det varit viktigt att hitta en lämplig balans mellan teori och praktiska moment i genomförandet. Deltagarna kommer från Sandvik Coromants avdelningar för materialutveckling i Stockholm, utveckling av verktyg i Sandviken samt produktion och tillverkning i Gimo. Enligt Mikael Lundblad är en av vinsterna i projektet just detta – att personal från olika avdelningar lär känna varandra och bygger upp förståelse för varandras respektive utmaningar och frågeställningar.

– Utbildningssatsningen har helt klart resulterat i starkare nätverk mellan Sandviks olika enheter, vilket vi kommer ha stor nytta av framöver. Med effektivare samarbete internt och högre kompetens inom produktutveckling och produktion kan vi erbjuda bättre lösningar. Det stärker både vår egen och kundernas konkurrenskraft, avslutar Mikael Lundblad.