Automation Region har under lång tid arbetat för att öka samverkan mellan näringsliv, entreprenörer, investerare, lärosäten och myndigheter. En strukturomvandling av den magnitud vi ser framför oss ställer tuffa krav på att utbildningsystemet kan ställa om och ställa upp med utbildningar och kurser som möjliggör en god nationell kompetensförsörjning, men även att Sverige erbjuder goda förutsättningar att rekrytera internationellt. Vi ser att vi på Automation Region med våra erfarenheter av samverkan kan bidra i den utveckling som nu behöver ske.

Arbetsförmedlingen uppskattar att 21 procent av dagens arbetade timmar i Sverige kommer automatiseras under de kommande tio åren, motsvarande drygt en miljon jobb. Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram till år 2030. Det handlar om arbetstillfällen för att skapa den nya tekniken och för att använda den, men även om arbetstillfällen som tillkommer indirekt av ökad tillväxt och ökade inkomster. Automationslösningar kan även vara en viktig pusselbit för att förbättra arbetsmiljön i tunga och slitsamma arbeten.

Det är inte bara i företagens direkta verksamhet som nyttan av automationslösningar blir tydlig i form av ökad produktivitet och resurseffektivitet. För att klara de stora utmaningar som bland annat klimatförändringar och en åldrande befolkning innebär för vårt samhälle behöver vi använda innovationskraften hos industriföretagen och deras medarbetare.

Inom ramen för mitt ansvar för Automation Regions forskning- och innovationssatsningar arbetar jag mycket med frågor som rör det svenska forskningssystemet. Sverige tillhör sedan länge de länder som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och enligt SCB står näringslivet för 71 procent av satsningarna. Men andelen företag som är positiva till förutsättningarna för investering i FoU i Sverige minskar kraftigt. I IVA:s FoU-barometer år 2020 svarade 69 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. Året innan var andelen 83 procent.

Det finns ett glapp mellan nuvarande forskningssatsningar och det marknaden efterfrågar. Glappet har minskat genom de strategiska innovationsprogrammen och långsiktig uppbyggnad av kompetenscentra. Dessa satsningar har visat sig vara effektiva med potential att utvecklas vidare för att möta samhällsutmaningar, stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling samt attrahera fler företag att förlägga sina FoU-investeringar till Sverige. Men samverkan mellan näringsliv och akademi behöver fortsatt stärkas och rörligheten däremellan måste öka.

Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer energieffektiv tillväxt. Sveriges konkurrensfördelar är ett högt tekniskt kunnande, forskning i världsklass och ett innovativt näringsliv. Vårt välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som kontinuerligt förnyar och ställer om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändras. För att kunna behålla Sveriges konkurrenskraft behöver vi satsa mer på att utveckla dessa förmågor.

Automation Regions medlemmar är verksamma inom många områden och inkluderar såväl lärosäten, internationella storföretag, små- och medelstora företag och innovativa startupbolag. Tillsammans skapar vi förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Var med oss på resan mot ett konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Join the IndTech movement!