Välbesökt årsmöte

Notis · 2017-04-28

Den 31 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus Månson. Ett 60-tal av föreningens medlemmar deltog och vid mötet noterades bland annat följande beslut:

  • Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av processledarna Karolina Winbo och Mikael Klintberg och godkändes.
  • Medlemsavgiften, som har varit densamma sedan starten 2007, höjdes med 25 procent.
  • Automation Regions styrelse omvaldes.
Till vänster: Björn Nordén, ordförande i Automation Regions Kompetensgrupp, tackade Mikael Klintberg för hans insatser och stora engagemang som processledare. Till höger: Irene Irene Ek på Tillväxtanalys presenterade den digitala mognaden i näringslivet.

Irene Ek på analysmyndigheten Tillväxtanalys gjorde en uppskattad presentation av den digitala mognaden i näringslivet med utgångspunkt i en rapport som lanseras nu i slutet av april (PM 2016:18). Hon visade bland annat att det inte nödvändigtvis är de företag som investerar mest i ny teknik som har nått längst vad gäller digital mognad.

I anslutning till årsmötet avtackades även processledare Mikael Klintberg som går vidare till en ny tjänst på medlemsföretaget Unibap.