Vatten och avlopp styrs också av automation

Artikel · 2010-05-31

Borås stad försörjer 80 000 personer med rent dricksvatten via åtta vattenverk som producerar 8,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Samtidigt tar nio avloppsreningsverk hand om 15 miljoner kubikmeter spill- och dagvatten per år. Bakom alltsamman finns naturligtvis en automationslösning, i det här fallet levererad av Automation Regions medlemsföretag Novotek.

Novotek Sverige AB, grundat 1986, är ett företag verksamt inom industriell IT och automation. De agerar brett inom såväl teknik- som leveransomfång samt inom flera industrisegment och levererar unika lösningar baserade på standardprodukter, vilket är en utmaning i sig. Företrädesvis använder de mjuk- och hårdvaror från GE Intelligent Platforms, automationsdivsionen inom General Electric. Grundsynen är att industriella IT- och automationssystem ska vara öppna och skalbara.

Målet med styrningen av en process genom automationslösningarna är att det ska vara något handfast och reellt, vilket innevånarna i Borås säkerligen uppskattar. Via åtta vattenkraftverk producerar VA-verken i Borås 8,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år, samtidigt som de nio reningsverken tar hand om 15 miljoner spil- och dagvatten per år. Utöver dessa vatten- och reningsverk tillkommer 37 tryckstegringsstationer, 16 högreservoarer, 97 avloppspumpstationer och ca 152 mil vatten- och avloppsledningar.


VA-verken i Borås producerar 8,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Det säger sig självt att drift och övervakning av en hel stads kompletta vatten- och avloppshantering är en komplicerad uppgift. Att installera ett nytt operatörssystem för hela verksamheten är inte mindre komplext.

– Vi har ett 100-tal PLC-system som behandlar uppåt 20 000 signaler, berättar Lars Jonasson, ansvarig el- och processdatoringenjör på VA-verken i Borås. Novotek har levererat ett överordnat processdatorsystem som hanterar signaler och processbilder för hela vår verksamhet.
Vatten- och avloppsverksamheten, som tidigare kördes med ett processdatorsystem installerat 1995, började få problem för några år sedan.

– Vi slog helt enkelt i taket kapacitetsmässigt, berättar Lars Jonasson. Men det finns en annan aspekt också; de som var med i mitten av 90-talet och behärskade det gamla systemet börjar falla ifrån, medan de nya unga som kommer in i verksamheten bär med sig helt nya kunskaper.

Det gällde alltså att få till ett system som dels kunde ta vara på gamla upparbetade erfarenheter, dels kunde tillföra nya funktioner och en öppenhet mot framtiden. Utmaningen var således att få med sig konfigurationerna från den gamla anläggningen in i det nya operatörssystemet.

– Vi har utvecklat en metod för att bearbeta gamla konfigurationer och föra över dem till det nya. Den noggranna migreringen har bland annat inneburit att vi sluppit testa varenda signal vid installationen, vilket är en stor fördel med tanke på det stora antalet signaler, säger Novoteks projektledare Joachim Åkerlund.


Vattenförsörjningen är tryggad med nytt operatörssystem, miljörapportering och serviceavtal.

Det som redan fanns med i anläggningen kunde de därför föra över i en ny, felfri konfigurering, vilket inte är en självklarhet i sådana här sammanhang. Samtidigt ersattes basen för styrsystemskommunikationen till ett flexibelt och lättunderhållet standard-Ethernet.

Operatörerna vid Borås vatten- och avloppsverk har fått processbilder och operatörsgränssnitt som är lika det gamla gränssnittet. Personalen kan alltså fortsätta att arbeta som de är vana, samtidigt som de kan se varandras anläggningar – och de har kunnat lita på det nya operatörssystemet från början.

Det nya systemet hanterar ett stort antal skilda funktioner såsom alla start- och stoppfunktioner, regulatorer, larmdistribution via SMS, fjärrdiagnostik från alla anslutna datorer, miljörapportering, förändring av mätvärden, historikkurvor och egna analyser i Excel med mera. Personalen har blivit flexiblare då de kan logga in via internet och webbgränssnitt oavsett om de har jour eller är på jobbet och se samma processvyer.

– Med hjälp av den moderna tekniken och automation erbjuds möjlighet att övervaka både små och stora anläggningar, avslutar Per-Olow Ohlson på Novotek. Med rätt mix av produkter och tjänster kan man uppnå mycket hög effektivitet inom både industrin och andra samhällsfunktioner.