Workshop om automatiserad produktkonfiguration

Artikel · 2020-12-16

Den 8 december arrangerade Automation Region en digital workshop om automatiserad produktkonfiguration – processen att kundanpassa en produkt. Representanter från ett 20-tal företag och organisationer arbetade med ett fiktivt case som utgick från ett tillverkande företag som vill modernisera sin produktkonfigurationsmiljö.

Workshoppen leddes av Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region.

– Bland deltagarna fanns såväl behovsägare och utvecklare som studenter och forskare, säger Daniel Boqvist från Automation Region som ledde workshoppen. När vi sammanför representanter från olika organisationer leder den gemensamma kunskapen och erfarenheten fram till nya idéer och lösningar, det är då förutsättningarna för innovation är som störst.

Nya möjligheter med digitalt format

Det case som låg till grund för workshoppen utgick ifrån ett fiktivt mellanstort svenskt företag som har behov av att modernisera sin högt drivna och föråldrade produktkonfigurationsmiljö. Företagets befintliga lösning är baserad på UNIX-funktionalitet som medför både prestandamässiga och säkerhetskritiska utmaningar med relativt höga inlärningströsklar för användarna.

Efter introduktion till caset arbetade deltagarna i mindre grupper med hjälp av ett integrerat workshopverktyg för samarbete i realtid. Det digitala formatet gör det möjligt att samla experter oberoende av var de befinner sig i världen och tanken med att utgå från ett fiktivt case är att stimulera en öppen diskussion där deltagarna fritt kan dela med sig av sin kunskap.

– Jag har inte stött på någon liknande aktivitet tidigare, där det finns möjlighet att träffa kunniga representanter från forskning, tillverkande industri, implementatörer, systemintegratörer och konfiguratorleverantörer, säger Max Leitgeb, Senior product manager på Tacton Systems. Alla bidrog med intressanta aspekter och erfarenheter kring vad som krävs för att lyckas med produktkonfiguration. Jag är superglad över att jag kunde delta och jag ser fram emot nästa tillfälle.

Utred behoven innan du väljer lösning

Behovet som identifierats är en modern, högt automatiserad miljö som tillåter manuella uppdateringar för projektunika krav. Miljön ska vara väl integrerad mot både säljkonfigurator och ERP-, CAD- och DMS-system. Den ska utgöra ett effektivt och intuitivt verktyg för många dagliga användare och därför är samverkan mellan människa och maskin central.

– De mest kritiska problemen för case-företaget bedömdes vara integrationen mellan flera olika system samt att sätta upp regler som styr konfigureringen av kundspecifika lösningar, säger Daniel Boqvist. En annan utmaning är att säkerställa kvalitet och underhåll av datauppsättningar. Processen inbegriper även en rad olika intressenter som behöver inkluderas, där ledningens engagemang är avgörande för ett lyckat projekt.

För att hantera utmaningarna föreslog deltagarna en djupanalys och kartläggning av syftet med konfiguratorn – att först förstå behoven och sedan välja en lämplig lösning. En ny, automatiserad konfigurator kräver ny kompetens och förståelse för de krav som ställs på organisationen. Det behövs en väl förankrad strategi som visar på fördelarna utifrån alla intressenters behov.

– Just kompetensfrågan dyker upp som särskilt kritisk, det gäller både den tekniska utvecklingskompetensen och kunnande om integration mellan system och intressenter i processen, säger Daniel Boqvist. Företaget har ofta intern kompetens som är knuten till det gamla systemet och då kan det vara nödvändigt att ta in hjälp utifrån. Det är ett stort och krävande arbete som behöver brytas ner i mindre arbetspaket. Dröm stort men börja smått, som en av deltagarna uttryckte det …

Förväntade pain-points för det fiktiva företaget

 • Identifiera intressenter
 • Identifiera syftet med konfiguratorn, målbild och utfall måste vara tydlig
 • Hantera integration mellan olika system, regler för konfigurering av kundspecifika lösningar, olika dataformat
 • Kompetens hos medarbetarna – före och efter

Förslag på lösningar för att överkomma pain-points

 • Se till att systemet hänger ihop med andra it-projekt
 • "Rita kartan" – förstå systemet och hur data färdas genom det, ta hjälp om intern kompetens saknas
 • Teknologi för att omforma data och säkerställa kvalitet i data, val av plattform
 • Standarder för automatisering för att minska handpåläggning
 • Gränssnitt för standarder, underhålla data
 • Koppla ihop API:er för översättning av data
 • Förankrad strategi – visa fördelar för alla, måste drivas av hela ledningen

Rekommendationer till företaget

 • Välja ben att stå på, installerad konfigurator eller webbaserad
 • Visionärt, men ta del för del – visionen ska synkas med övriga organisationen vilket kräver tvärfunktionellt samarbetet
 • Användardriven HMI
 • Hitta personer med rätt kompetens, det kommer krävas andra kompetenser än tidigare
 • Gå inte live för tidigt
 • Dröm stort men börja smått

Fortsättning följer

Automation Region förbereder just nu flera liknande aktiviteter i samarbete med företag och organisationer i bland annat USA, Tyskland och Kanada. Vill du veta mer, eller har du ett case som du skulle vilja arbeta med i en workshop? Välkommen att höra av dig till Daniel Boqvist eller Elin Asplund.