Ny företagsforskarskola med fokus på smart industri

Notis · 2019-09-02

Digitalisering ställer krav på ny kompetens och högre innovationstakt. Fem lärosäten planerar nu att tillsammans starta en nationell företagsforskarskola – Smart Industry Sweden – som riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att utveckla medarbetarnas spetskompetens.

Lennart Malmsköld, programchef för Högskolan Västs forskningsmiljö Primus

– Utbildningen ska möta företagens behov av spetskompetens och stärka deras konkurrenskraft, säger Lennart Malmsköld, programchef för Högskolan Västs forskningsmiljö Primus. Forskarskolan har en bred ansats och är öppen för både tillverkande industri och processindustri, för både stora och små företag.

Den nya företagsforskarskolan förväntas starta under 2020 på Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet. Initiativet finansieras av KK-stiftelsen.

Vad vinner företagen på att delta?

– Företagsforskarskolan ger utmärkta möjligheter att utveckla ny kompetens inom ett outforskat område, säger Lennart Malmsköld. Företagen kan bygga starka nätverk inom sin bransch och med lärosätena, och dessutom ta del av en stor mängd forskningsresultat.

Totalt planeras ett 40-tal studieplatser (cirka hälften startar under 2020 och de resterande startar efter två år) fördelade på de fem lärosätena. Företag från hela landet kan vara med, doktorander och projekt matchas med det lärosäte som har rätt forskningsprofil och kompetens för handledningen.

Vilka forskningsämnen är aktuella?

Företaget och högskolan formulerar forskningsuppdraget tillsammans. Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden som har stor betydelse för industrins framtid:

  • Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Smarta adaptionsmetoder för cirkulär ekonomi

Kontakt

Mer information