Coronakris – reflektioner och lärande

Artikel · 2020-03-31

Våren 2020 blev inte som vi hade tänkt. Samtidigt som myndigheter och politiker arbetar för att minska smittspridning och dämpa effekterna av den stillastående ekonomin pågår en intensiv krishantering och omställning inom industrin. Hur går tankarna hos företagen?

Eva Holmström, Karlskoga Automation, Mats Sedlacek, Atea, och Soran Rashidzadeh, CGI.

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp planerar och genomför aktiviteter som syftar till ökad försäljning och nätverksbyggande. Gruppens senaste möte genomfördes på distans med fokus på coronapandemins effekter och vad företagen i nätverket kan göra för att stötta varandra. Vi har pratat med tre av gruppens medlemmar – representanter från Karlskoga Automation, Atea och CGI.

Riskbedömning och krisstrategi på Karlskoga Automation

Karlskoga Automation levererar systemlösningar och konsulttjänster till kunder inom bland annat läkemedelsindustrin, verkstadsindustrin och försvarsindustrin. Företaget har cirka 30 medarbetare och ytterligare 10 inhyrda konsulter. Eva Holmström är styrelseordförande i Karlskoga Automation och ordförande för Automation Regions affärsutvecklingsgrupp.

Hur har er verksamhet påverkats så här långt?

”Vår produktionspersonal är fortfarande på plats men vi är mycket restriktiva med besökare och alla större möten ställs in. Vi ser ännu ingen avmattning i våra projekt men vi arbetar intensivt med en krishanteringsstrategi där vi går igenom våra nyckelkunder och försöker bedöma deras sårbarhet.”

”För våra egna leveranser av automationsutrustningar så handlar det framförallt om att säkra tillgången till komponenter. Vi skissar på olika tänkbara utvecklingar och förbereder oss så långt det är möjligt.”

Du leder arbetet i Affärsutvecklingsgruppen, vilka signaler får du från övriga aktörer i nätverket?

”Från samtal med mina branschkollegor uppfattar jag att många företag jobbar på för fullt, framförallt de som har en stor andel av sina kunder inom offentlig sektor. Däremot märks en tydlig förändring där större investeringar och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. Nu handlar uppdragen i större utsträckning om att fixa saker som inte fungerar eller att anpassa verksamheten till det nya omvärldsläget. Många konsultbolag lider också av att utbildningar ställs in.”

Hur justerar Affärsutvecklingsgruppen sitt arbete framöver?

”Inför 2020 var tanken att vi skulle fokusera på tre områden – medarbetarengagemang, offentlig sektor och tjänsteinnovation. I det nya läget diskuterar vi istället enkla digitala forum för försäljning och utbildning. Det tror vi gör mer nytta för Automation Regions medlemmar just nu.”

Atea stöttar med nya arbetssätt

Atea är ett it-bolag med fokus på it-infrastruktur, digitala arbetssätt och förändringsledning. Företaget har cirka 2 600 medarbetare i Sverige och bland kunderna finns både offentliga och privata verksamheter. Mats Sedlacek är försäljnings- och konsultchef på Atea i Västerås.

Vad efterfrågar era kunder just nu?

”De behöver hjälp att komma igång med nya arbetssätt, framförallt vad gäller distansarbete. Många har verktyg och erfarenhet sedan tidigare men i detta ansträngda läge uppkommer nya frågor om hur verktygen kan användas på ett effektivt sätt. Ledare måste hitta nya sätt att se sina medarbetare och styra verksamheten. Och för alla som nu jobbar hemma kan den egna disciplinen bli en utmaning, inte minst vad gäller att prioritera pauser och återhämtning. Vår erfarenhet är att människor som arbetar på distans ställer högre krav på sig själva, både vad gäller tillgänglighet och prestation.”

Går det att se några potentiellt positiva effekter av krisen?

”Vi står i en situation där vi tvingas genomföra en rad förändringar i högt tempo. När vi så småningom kommer ur krisen så har vi troligen tagit oss över många trösklar som tidigare kändes höga, till exempel kring hur vi kan samarbeta digitalt. Utmaningen är att vi inte hinner med utbildning, vi måste lära medan vi gör. En viktig lärdom – som kan betraktas som en positiv effekt – är att vi behöver arbeta mer proaktivt med digitala verktyg i framtiden.”

”Många gånger uppstår också innovation när förutsättningarna hastigt ändras under en kris. Nya problem kräver nya lösningar och den typen av mindset driver utvecklingen framåt.”

Vilka värden ser du att nätverk som Automation Region kan bidra med?

”Ett exempel är att alla organisationer kommer ställas inför en rad likartade utmaningar och sedan lösa dem på olika sätt och med varierande framgång. Det är insikter som vi kan diskutera tillsammans och dra nytta av inför framtiden.”

”Många har nog upplevt att det är svårt att avsätta tid för samarbete och nätverk när den dagliga driften tar allt syre. Men den här krisen tydliggör verkligen behovet av att utveckla lärandet och utbytet i ekosystemet.”

Tidig beredskap på CGI

CGI är ett globalt it-konsultbolag med cirka 5 000 medarbetare i Sverige. Bland kunderna finns flera kommuner där CGI bland annat tillhandahåller delar av it-infrastrukturen. De arbetar även med förändringsledning och utveckling av it-lösningar inom Robotic Process Automation och affärssystem med mera. Soran Rashidzadeh är Director Consulting Expert på CGI.

Hur har ni hanterat krisen och vika affärsmässiga effekter ser du?

”Vi har haft en bra krisberedskap internt där vi redan i januari började arbeta med Covid-19. Under februari införde vi strikta riktlinjer kring resor och fysiska möten för att skydda våra medarbetare och kunder. Många av våra kunder har samhällsviktiga funktioner och det är mycket viktigt att vi kan fortsätta att stödja dem nu.”

”Alla branscher och företag kommer att påverkas på ett eller annat sätt och det är svårt att redan nu säga hur stora konsekvenserna blir. Men nedskärningar inom industrin kommer ju även drabba konsultbolagen.”

Hur kan företagen i Automation Regions nätverk hjälpa varandra?

”Automation Region erbjuder ett forum där vi utan prestige kan utbyta erfarenheter och dela kunskaper, till exempel kring hur vi kan jobba effektivt online tillsammans med våra kunder. Inom Affärsutvecklingsgruppen upplever jag att alla är beredda på att hjälpa varandra och även att ta till sig ny kunskap för att utvecklas.”

Vilka frågor tror du kommer dominera framöver?

”Just nu tror jag att de flesta organisationer bara försöker hantera situationen och köra på så gott det går. På lite längre sikt kommer diskussioner kring scenarioplanering, krishantering och it-säkerhet. Även där ser jag att vi har mycket att lära av varandra för att bygga upp en gemensam motståndskraft mot framtida kriser.”