Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Svensk industri behöver en levande innovationsmiljö

Ledare · Catarina Berglund, processledare Automation Region · 1 juli 2022

I en debattartikel i Ny Teknik beskriver vi vad som krävs för att fortsätta utveckla en hållbar och konkurrenskraftig svensk industri: ”En levande innovationsmiljö är avgörande för att regeringens industristrategi ska kunna förverkligas och för att det svenska indtech-undret ska fortsätta att växa.”

Men vad är egentligen en levande innovationsmiljö? Och hur kan enskilda företag, investerare, forskare, eller anställda inom exempelvis vårdsektorn med behov av digitala verktyg få tillgång till en sådan miljö? För mig är svaret enkelt – innovationsmiljön utgörs av den samlade kompetensen och möjligheterna inom nätverket.

Läs Catarina Berglunds ledare

Julhälsning från processledningen

Ledare · Processledningen, Automation Region · 22 december 2021

Vi på Automation Region brinner för att samla aktörer från olika branscher och sektorer för att tillsammans utveckla Sverige till en ledande industri- och innovationsnation. Ett ambitiöst åtagande naturligtvis, men när vi ser tillbaka på året som har gått så kan vi konstatera att viljan och engagemanget finns där – både hos oss själva och i vårt nätverk.

Läs julhälsningen från Automation Region

Pusha för digitaliseringen

Ledare · Elin Nordmark, Siemens · 30 november 2021

Ledare inom såväl näringslivet som det offentliga måste pusha svenska små och medelstora industriföretag att digitalisera. Det räcker inte att lyfta fram exempel på intressant teknik – det krävs en vidare och mer grundläggande diskussion om hur data används. Det menar Elin Nordmark som är Head of Promotion and Product Management, Factory Automation på Siemens.

Läs Elin Nordmarks ledare

Robotlyftet – en framgångsrik modell för utveckling

Ledare · Martin Hedman, Projektledare Robotlyftet, IUC Sverige AB · 31 oktober 2021

I genomförandet av Robotlyftet har vi mött företag där kunskapen om robotar och automation har varit obefintlig. Vi har också arbetat med företag som har använt robotar under många år men som vill komma vidare i sin utveckling, till exempel genom att förbättra designen av en produkt för fortsatt robotisering.

Gemensamt för de deltagande företagen är dock att de lyfter fram värdet av en kompletterande diskussion med en oberoende part. Så även om programmet omfattar ekonomiska stöd och andra insatser så tror jag att det viktigaste bidraget har varit att vi har kunnat öka företagens trygghet inför de strategiskt svåra val som de står inför.

Läs Martin Hedmans ledare

Regional styrka är en nationell resurs

Ledare · Jannike Lindbergh, Innovationsledare T2 College · 30 september 2021

I över 100 år har Skellefteå varit en stark industristad. Kommunen står idag för över hälften av Västerbottens totala export och industrin blomstrar. Det finns gott om arbetstillfällen inom framför allt trä- och industriteknik, men det blir samtidigt allt svårare för företagen att hitta rätt kompetens. Det behöver vi ändra på.

Läs Jannike Lindberghs ledare

Utveckling av framtidens teknik kräver breda samarbeten

Ledare · Jan Söderström, Head of Advanced Technology and Industry, U.S., Ericsson · 31 augusti 2021

Precis som alla etablerade bolag är vi på Ericsson inne i en snabb omställningsprocess givet hastigheten i teknikutvecklingen. Till viss del är vi vana vid att återuppfinna och förnya oss eftersom varje generation av mobilnät – 2G, 3G, 4G, 5G och 6G – i stort sett blir en helt ny produktfamilj hos oss. Det som är lite nytt med 5G är att vi når så många fler användningsområden, inte bara konsumenter med smartphones utan i stort sett alla vertikaler. Därför måste vi snabbt skala upp kontakter och samarbeten med utvecklare i de företag och organisationer som bygger nya lösningar som drar nytta av 5G-näten.

Läs Jan Söderströms ledare
Foto av Helena Blackbright

Skapa utrymme för eftertanke

Ledare · Helena Blackbright, innovationsforskare på MDH och Automation Region · 30 juni 2021

Det finns ofta en nästan reflexmässig strävan efter att hänga med i omställning och förnyelse, inom såväl industrin som olika samhällsfunktioner. Men finns det tillräckligt utrymme och intresse för eftertanke?

På kort sikt är det lätt att se hur AI och annan ny teknik kan användas för att förbättra arbetsmoment och processer. Med hjälp av dataanalys och algoritmer kan vi till exempel effektivisera logistiksystem och förändra trafikflöden för att minska eller jämna ut belastning. Väldigt positiva och tydliga effekter på kort sikt, men sett i ett större perspektiv och på längre sikt finns en risk att de driver på efterfrågan. Det skapar oönskade effekter som i sämsta fall helt tar ut de positiva effekterna.

Läs Helena Blackbrights ledare

Industridag om behov och nyttiggörande av forskning

Ledare · Moris Behnam, professor i datavetenskap och forskningschef vid MDH · 31 maj 2021

Industrin förstärks alltmer med digitala tjänster och lösningar, även om det inte går lika snabbt som inom andra delar av samhället. En av utmaningarna är att hitta tekniska lösningar som fungerar tillsammans med befintliga processer och med den installerade basen av maskiner och annan utrustning. Det är en komplex balansgång som kräver många olika kompetenser.

Vår vision med Industry Day den 7 september är att industriföretagen ska ges möjlighet att presentera sina behov och utmaningar medan forskarna visar vilka lösningar som finns tillgängliga och vad som är på gång. En informell diskussion som kan ge upphov till nya kontakter och framtida forskningsfrågor.

Läs Moris Behnams ledare
Processledare Catarina Berglund

IndTech – en svensk paradgren i det tysta

Ledare · Catarina Berglund, processledare Automation Region · 29 april 2021

Tiderna förändras och inom vårt område går utvecklingen snabbt framåt. Idag talar vi mindre om branschsegment – automatisering och digitalisering är avgörande framgångsstrategier oavsett bransch. Att samverka över både regionala och nationella gränser för att lära av varandra känns självklart. Samarbete är ett konkurrensmedel och en förutsättning för att kunna ta täten i digitaliseringen och omställningen till en mer hållbar produktion.

Läs Catarina Berglunds ledare
Ordförande Automation Region Ola Norén

IndTech visar vägen framåt

Ledare · Ola Norén, ordförande Automation Region · 31 mars 2021

Det är med stor förväntan jag tillträder rollen som ny styrelseordförande för Automation Region. Vi har en spännande tid framför oss med högt uppsatta mål och ambitioner. Om fem år ska vi vara Europas ledande innovationsmiljö för automation. Det är en djärv vision – och för att lyckas kommer det krävas en stor portion av mod, kompetens och energi.

Läs Ola Noréns ledare

Efter smartphonen och beyond

Ledare · Rebecka Cedering Ångström, Principal Researcher, Ericsson · 26 februari 2021

Om jag får önska något så är det att fler av oss tar tillfället i akt och funderar kring framtiden med AI. Ta chansen att diskutera med dina kollegor och vänner. Våga ställa frågor om vad som händer sen – efter smartphonen och beyond.

Läs Rebecka Cedering Ångströms ledare

I motgång finns möjligheter att utvecklas

Ledare · Christer Gerdtman, vd Motion Control · 29 januari 2021

1996 tog Sverige ett rejält it-kliv med hem-pc och stora satsningar på bredband. Omkring 2007 kom de smarta mobilerna som accelererade utvecklingen av digitala tjänster och affärsmodeller. 2020 var året då våra möten och mötesplatser blev digitala och då vi lärde oss att distansarbete kan fungera riktigt bra.

Läs Christer Gerdtmans ledare

Anpassning med fortsatt fokus

Ledare · Processledningen Automation Region · 22 december 2020

När vi sammanfattar ett år så brukar det normalt handla om vad som har hänt och vad vi har lärt oss av det. Men det är inte mycket som varit normalt under 2020. Vi har upplevt radikala förändringar och lärande på en helt ny nivå. Vi har ställts inför utmaningar som vi aldrig hade kunnat förutse – extrema störningar i värdekedjor som tidigare har betraktats som stabila, och företag, ja, hela branscher som i princip har punkterats.

Läs processledningens ledare

Internationalisering med stor potential

Ledare · Henric Johnsson, Sveriges innovations- och forskningsråd i USA · 30 november 2020

Sedan andra världskrigets slut har USA utvecklat ett framgångsrikt ekosystem för partnerskap mellan näringsliv och offentliga verksamheter. Omfattande federala R&D-satsningar har lett till genombrott som exempelvis internet och GPS-teknologin, som i sin tur ligger till grund för ledande amerikanska techbolag och plattformar. Flertalet av dessa företag bedriver huvuddelen av sin utveckling från Silicon Valley, där de tillsammans med universitet som Stanford och UC Berkeley har spelat en viktig roll för regionens utveckling.

Läs Henric Johnssons ledare

Värdekedjan – möjlighet och hinder för innovation

Ledare · Petra Edoff, ordförande i Automation Regions forsknings- och utvecklingsgrupp · 30 oktober 2020

Under pandemin har vi sett en stor flexibilitet i produktionen. Industriföretag har ställt om för att kunna producera skyddsutrustning när de vanliga produkterna inte efterfrågas eller leveranserna uteblir. På samma sätt som vi i semestertider är mer flexibla med att ta på oss arbetsuppgifter och ansvar som vi annars skyggar för eller inte känner oss kompetenta för, kan vi under en kris höja blicken och ställa om – inte bara för att vi måste, utan för att vi vill.

Den här flexibiliteten i vad vi gör, hur vi gör det, och vem som gör vad är central inom innovation och utveckling. Men om vi vänder blicken till något som varit på industrins agenda under de senaste åren – teknikutveckling och digitalisering – hur ser det ut där?

Läs Petra Edoffs ledare

Fokus på den interna förändringskraften

Ledare · Johan Carlstedt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) · 30 september 2020

En central utmaning för små och medelstora företag består i att öka innovationskraften och förnya affärsmodellen med hjälp av ny teknik. Det finns ofta en eller flera individer inom den egna organisationen som kan driva utveckling och innovation men det krävs att de får rätt stöd och handlingsutrymme. På IVA tittar vi just nu på hur vi kan arbeta för att stötta företagens intraprenörskap – det interna entreprenörskapet.

Läs Johan Carlsteds ledare

En möjlighet att öka trycket

Ledare · Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning, Vinnova · 31 augusti 2020

Den svenska industrin är globalt konkurrenskraftig och känd för hög kompetens, innovationsförmåga och ett samarbetsinriktat klimat. För ett litet, exportberoende land är det avgörande att ta plats och leda teknisk utveckling. Men när vi drabbas av en kris är den naturliga reaktionen att bromsa – att fokusera på kärnverksamhet och pausa utveckling och samarbete.

Coronapandemin har på många sätt visat hur beroende vi är av globala värdekedjor och att de system som vi har byggt upp tyvärr inte är särskilt robusta. Under våren arbetade jag för Volvo i USA. På min arbetsplats, och generellt inom fordonsindustrin, var konsekvenserna tydliga – när inflödet av material avstannade så stannade också produktionen. På så sätt har pandemin gjort nytta, den har blottlagt svagheter som gör att vi kan rusta bättre för framtiden.

Läs Jenny Elfsbergs ledare

Hierarkier biter inte på komplexa processer

Ledare · Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm · 30 juni 2020

Managementstrategier med tillhörande hierarkier, balanserade styrkort och Lean-filosofi fungerar utmärkt för att leda verksamheter som arbetar med standardiserade förlopp, till exempel tillverkning av produkter. Under en tid har vi dock kunnat se att tonvikten i värdeskapandet flyttas från fysiska produkter till beteenden. Nya företag kan skapa värde genom delningar, likes och unika besökare. Samtidigt försöker de traditionella verksamheterna justera vårt beteende – till exempel så vill banken helst inte att kunderna kommer in på kontoret. När vi gick från jordbruk och hantverk till industri så behövde vi management och hierarkier men när vi nu flyttar fokus från saker till beteende så krävs en annan modell och ett annat ledarskap.

Läs Mats Tyrstrups ledare

Var är den nya frysboxen?

Ledare · Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena · 29 maj 2020

Vad är vår tids stora innovation kring livsmedel? Kyl och frys revolutionerade livet för min mormor. Hon kunde förvara maten utan att behöva salta, röka, konservera, koka – en revolution både vad gällde att spara tid och att kunna ta tillvara på allt. Hela värdekedjan förändrades, nya logistikkedjor med frystransporter växte fram, livsmedelshandeln fick kyl- och frysdiskar, nya produkter och produktsegment utvecklades … Alla produktutvecklare och innovatörer tillförde en enorm kreativitet. Var är dagens frysbox?

Läs Marie Gidlunds ledare

Viktigt lärande för framtida motståndskraft

Ledare · Catarina Berglund och Bernt Henriksen, Automation Region · 30 april 2020

Vi befinner oss just nu i ett helt nytt landskap med oerhörda påfrestningar på såväl individer som samhällsfunktioner och företag. Industrin – basen för den svenska ekonomin – går på lågvarv och ingen vet hur länge det kommer vara. Samtidigt ser vi mitt i den pågående krisen ett otroligt engagemang och en stark vilja att stötta och hjälpa.

Läs Catarina Berglunds och Bernt Henriksens ledare

Vi bygger framtiden med kompetens och samverkan

Ledare · Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola · 31 mars 2020

Vi kan nog vara överens om att coronapandemin kommer att bli krävande på många sätt och i ett första skede måste vi hjälpas åt för att dämpa fallet. Exempelvis gäller det att utnyttja möjligheten till kompetensutveckling så att vi står redo när återhämtningen tar fart. Det är många frågor och alternativ uppe på bordet och på Mälardalens högskola förbereder vi oss tillsammans med olika aktörer för att stötta industrin och samhället med de resurser och verktyg som vi har till hands.

Läs Helena Jerregårds ledare

Vilket ansvar har ett företag för samhället?

Ledare · Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige · 28 februari 2020

Traditionellt sett anses ett företags övergripande mål vara att tillgodose ägarnas intresse, ett intresse som vanligtvis likställs med att maximera vinsten. Denna idé utmanas och ifrågasätts dock allt oftare – ett uppmärksammat exempel är Davosmötets manifest från januari i år.

Läs Daniel Akenines ledare

Hur når vi en optimerad produktion?

Ledare · Elin Nordmark, produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries · 31 januari 2020

Idag får vi ofta kunskap om ett företags förbättringsmöjligheter genom de medarbetare som arbetar nära produktionen. De har ett unikt kunnande men tyvärr inte alltid rätt verktyg och kompetens för att lyckas ta produktionen till maximal kapacitet. Informationen måste kunna spridas till andra delar av företaget samt delas med olika tjänsteleverantörer, linjeintegratörer och maskinbyggare som kan erbjuda en mer specialiserad analys.

Läs Elin Nordmarks ledare

Summering och färdplan framåt

Ledare · Åsa Lagerstedt, biträdande processledare · 20 december 2019

2019 rivstartade med en internationell utvärdering av vår insats som Vinnväxt-miljö. Skriftliga underlag skickades in och under två heldagar genomförde en internationell expertgrupp intervjuer med våra medarbetare, styrelsemedlemmar och representanter från medlemsföretagen. Återkopplingen från utvärderingen var mycket positiv och Automation Region fick fortsatt förtroende och möjlighet att gå in i nästa fas av Vinnväxt, vilket vi gjorde lagom till sommaren.

Läs Åsa Lagerstedts ledare

Robotisering stärker svensk tillverkningsindustri

Ledare · Ove Leichsenring, affärsutvecklare på Robotdalen, ordförande i SWIRA · 29 november 2019

Små och medelstora företag är hårt konkurrensutsatta. De förväntas vara flexibla och ständigt ta in nya artiklar samtidigt som de har en kort planeringshorisont – ofta vet de inte hur produktionen kommer att se ut nästa månad eller kvartal. Många av dessa företag har också ojämn beläggning av maskiner och andra resurser. Det är en tuff verklighet men samtidigt är potentialen för flexibel robotautomation stor, och lösningarna finns idag.

Läs Ove Leichsenrings ledare

Basen för vår digitala framtid

Ledare · Jessica Bruch, professor i produktionssystem, Mälardalens högskola · 31 oktober 2019

Vi lever i en värld av ständig förändring och vi behöver hitta nya vägar för att tillgodogöra oss kunskap och bli mer flexibla i vår profession. Hos företagen ökar behovet av kompetensutveckling i samma takt som tekniken utvecklas. Det är inte en fråga om att hitta ny personal utan om att ge de befintliga medarbetarna bredare och djupare kunskap.

Läs Jessica Bruchs ledare

Vägen till det digitala företaget

Ledare · Mikael Kraft, Business Unit Manager Factory Automation, Siemens · 1 oktober 2019

Vi får ofta förfrågningar från företag som vill koppla upp maskiner och utrustning för att komma igång med datainsamling. Vinsterna som diskuteras kan till exempel utgöras av att hämta in data från sensorer för att avgöra när en motor eller ett verktyg behöver underhåll. Det är inte fel, det är frågor som definitivt ska rymmas inom en satsning på digitalisering – men det är åtgärder i det korta perspektivet.

Läs Mikael Krafts ledare

Strategiskt lärande – nyckeln till konkurrenskraft

Ledare · Claudia Olsson, innovationsledare · 2 september 2019

Genomslaget som den digitala förändringen har på våra liv och inom industrin syns inte alltid från dag till dag. Det kan ibland ta tid innan virtuell utveckling eller framsteg inom artificiell intelligens och maskininlärning manifesteras rent fysiskt, genom ny hårdvara och annan infrastruktur. Men när vi tittar närmare på nya tekniker och koncept, och tar oss tid att lära och förstå, så inser vi att förändringstakten är markant.

Läs Claudia Olssons ledare

Dela med er av era superkrafter

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 28 juni 2019

Förberedelserna inför höstens Automation Summit pågår för fullt och den stora frågan är vilka problemställningar som vi ska fokusera på. Industrin genomgår en enorm omställning som drivs av automatisering och digitalisering – det finns gott om utmaningar och möjligheter att prata om. Hur ser behoven ut och hur kan vi skapa en dag med högsta möjliga relevans för våra besökare och medverkande företag?

Läs Catarina Berglunds ledare

Success factors for digital business models

Ledare · Vinit Parida, Project Manager DigIn, Professor at Luleå University of Technology · 29 maj 2019

Med hjälp av digitala tjänster och affärsmodeller kan svenska industriföretag minska sin negativa miljöpåverkan och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. Många företag saknar dock kunskap kring att bygga upp och implementera nya affärsmodeller tillsammans med övriga aktörer i det industriella ekosystemet.

Projektet DigIn syftar till att åstadkomma bättre samarbeten och nya partnerskap inom industrin. Nya digitala affärsmodeller ska utvecklas, testas och implementeras utifrån ett ekosystemperspektiv.

Läs Vinit Paridas ledare (på engelska)

Diversifiering bygger konkurrenskraft

Ledare · Malin Rosqvist, programstrateg för PiiA · 30 april 2019

Sverige uppfattas som ett land som ligger i framkant i transformationen till den digitala industrin. Vi är stolta över vår uppfinningsrikedom med revolutionerade innovationer och framstående forskning. Vi är företagsamma och samarbetsvilliga och vi beskrivs ofta som ett jämställt land med ett väl uppbyggt samhälle. Svenska industriföretag har hög trovärdighet och ett gott arbetsklimat.

I mångt och mycket en rättvisande bild att vara stolt över. Men vi kan inte stanna här. Vi måste ständigt jobba för att behålla vår position, och nu vet vi att konkurrenskraft och jämställhet går hand i hand. Utan det ena så vacklar det andra.

Läs Malin Rosqvists ledare

Forskarskola vässar samverkan med industrin

Ledare · Thomas Nolte, projektledare för Array, Mälardalens högskola · 29 mars 2019

Med industriforskarskolan Array – Automation Region Research Academy – möter Mälardalens högskola industrins behov av forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Tillsammans med företag och organisationer har vi satt samman ett paket av kurser, projekt och professionella handledare från högskolan och industrin. Vi har även byggt upp ett stort nätverk för att stötta våra industridoktorander och de medverkande organisationerna i deras utveckling.

Läs Thomas Noltes ledare

Pfizer storsatsar i Strängnäs

Ledare · Helena Thelin Site Lead, Pfizer Health AB · 28 februari 2019

Pfizer investerar just nu 350 miljoner kronor med målet att fördubbla tillverkningstakten i anläggningen i Strängnäs. Bakgrunden till vår stora satsning i Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar. I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa att vi tillhör en stark region med många framstående automationsföretag och tillgång till rätt kompetens.

Läs Helena Thelins ledare

Låt behovet styra implementeringen av intelligenta system

Ledare · Stig Larsson, senior forskare på RISE SICS Västerås · 31 januari 2019

Möjligheterna med dataanalys, artificiell intelligens och machine learning är närmast oändliga. Men att ha storslagna visioner har inget egenvärde om det inte går att komma i mål. Utgå alltid från behovet, se möjligheterna i de frågeställningar som ni dagligen brottas med. Ställer ni en konkret fråga så ökar chansen för ni får ett tydligt svar.

Läs Stig Larssons ledare

Samarbete kan låsa upp kompetensutmaningen

Ledare · Pamela Ernlund, Human Resources Business Partner, Quintus Technologies AB · 21 december 2018

För att ytterligare stärka vår lokala förankring och för att hitta nya samarbeten gick vi in som medlemmar i Automation Region under våren 2018. För oss utgör Automation Region en lättillgänglig, lokal arena där vi med enkla medel har möjlighet att visa vilka vi är och vad vi jobbar med. Vi kan bygga relationer med de övriga medlemsföretagen och inhämta kunskap och inspiration från seminarier, Do-tanks och andra aktiviteter. Ett exempel är att vi just nu tittar på hur vi kan digitalisera vår interna kompetensutveckling.

Läs Pamela Ernlunds ledare

Cirkulär ekonomi – en verklig möjlighet

Ledare · Erik Bresky, processledare på Smart Textiles · 29 november 2018

När jag för några år sedan besökte företag och pratade om cirkulär ekonomi så tyckte många att det kändes abstrakt. Så är det inte längre, idag möts jag av en stor nyfikenhet och även en medvetenhet om att vi måste lämna slit-och-släng-kulturen bakom oss. Samtidigt finns det en osäkerhet kring cirkulär ekonomi i praktiken – hur kan det implementeras i min verksamhet?

Läs Erik Breskys ledare

Följ med oss till Hannover

Ledare · Annika Persson och Catarina Berglund · 30 oktober 2018

Med 5 000 utställande företag och 200 000 besökare är Hannovermässan världens största industrimässa. När den arrangeras den 1-5 april 2019 är Sverige partnerland, ett erkännande och på samma gång en utmaning med tanke på våra föregångare – Mexico 2018, Polen 2017, USA 2016, Indien 2015 … Den svenska nationspaviljongen kompletteras av ett antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation Region ansvarar för en särskild automationspaviljong. Vi kommer att visa hur våra svenska företag inte bara hänger med i digitaliseringen, utan är med och driver utvecklingen framåt.

Läs Annika Perssons och Catarina Berglunds ledare

Jakten på framtidens kompetens

Ledare · Niclas Sigholm, vd på Sigholm Konsult · 28 september 2018

Från ett år till ett annat ökade antalet RAIA (röststyrda AI-assistenter) på den amerikanska marknaden med nästan 400 procent (Mary Meeker, 2018). Adaptionen på marknaden är snabbare än för någon tidigare teknik. Det går så snabbt att Google helt plötsligt insett att de har fått rejäl konkurrens på sin mest centrala produkt – sökmotorn. Amerikanerna slutar att söka via text och använder istället röstkommandon.

Läs Niclas Sigholms ledare

Kom ihåg att ta med din arbetskollega

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 30 augusti 2018

Varmt välkommen tillbaka efter en varm och förhoppningsvis avkopplande sommar! Vi ser nu fram emot en höst fylld av aktiviteter för att inhämta ny kunskap och möta relevanta partner i branschen. Under våren deltog drygt tusen personer vid våra frukostmöten, expon, utvecklingsgrupper, kunskapsseminarium och workshops.

Läs Catarina Berglunds ledare

Digitaliseringens största vinster förväntas i industrin

Ledare · Björn Jonsson, ABB, ordförande Automation Region · 29 juni 2018

Ingen kan ha missat att digitaliseringen under de senaste åren ökat och varit ett aktuellt ämne. Svensk tillverknings och processindustri ställer sig långt fram i ledet som initiativtagare till denna förändring. Faktum är att de största vinsterna i digitaliseringen förväntas vara i just industrin.

Läs Björn Jonssons ledare

Automation Hotlist skapar möjligheter för internationella investerare

Ledare · Jenny Berthling, Head of ICT, Invest Stockholm · 29 maj 2018

Invest Stockholm och Automation Region har haft ett löpande samarbete sen några år tillbaka. Nu vill vi fördjupa vårt strategiska samarbete för att ta fast på de resurser och möjligheter som vår respektive organisationer tillhandahåller.

Läs Jenny Berthlings ledare

Industrin behöver entreprenörer med nya verktyg

Ledare · Claes Mellgren, koncernchef AQ Group · 30 april 2018

Vid årsmötet i mars valdes jag in som styrelseledamot i Automation Region. Vad var det som gjorde att jag tackade ja till uppdraget? Som entreprenör, praktiker och djupt förankrad i produktion, på detaljnivå, hoppas jag kunna bidra till att skapa konkret nytta för medlemsföretagen.

Läs Claes Mellgrens ledare

10 år av automation – konsten att gå från vad till hur

Ledare · Björn Jonsson, styrelseordförande, och Catarina Berglund, Processledare · 28 mars 2018

Aldrig har intresset för automation och digitalisering varit större, det är som att tiden äntligen har kommit ifatt tekniken. Det går inte att vänta med implementering av digitala verktyg och automationslösningar – agera nu eller bli omsprungen av konkurrenterna. Men att gå från vad till hur är inte alldeles enkelt ...

Läs Björn Jonssons och Catarina Berglunds ledare

Fit for the future med rätt beställarkompetens

Ledare · Eva Holmström, styrelseordförande i Karlskoga Automation AB · 27 februari 2018

Karlskoga Automation är ett medelstort företag med engagerad och kompetent personal. Vi får förfrågningar om automationslösningar från läkemedelsindustri, försvarsindustri, tillverkande industri och reningsverk. Trots att vi lägger ner mycket tid och energi på att besvara förfrågningsunderlagen så har det hänt att innehållet i vår leverans inte matchar kundens förväntningar.

Läs Eva Holmströms ledare

Djungelpatrullen står redo!

Ledare · Peter Wallin, Programchef PiiA · 30 januari 2018

Med Automation Region som Vinnväxt-initiativ och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & automation) vägg i vägg har vi i det närmaste unika möjligheter till synergier mellan två ledande satsningar inom närliggande områden.

Läs Peter Wallins ledare

Ett år av inspiration och motivation

Ledare · Automation Region · 21 december 2017

Det snart gångna året har för Automation Region varit det tionde sedan starten och numera även som VINNVÄXT-vinnare och centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Läs processledningens sammanfattning av 2017

Nyskapande affärsmodeller kräver ny typ av samspel

Ledare · Kjell-Håkan Närfelt, Chief Strategy Adviser, Vinnova · 30 november 2017

Sverige rankas alltid högt i olika innovationsindex och har haft en fantastisk utveckling av framgångsrika internationella företag som är svårslaget sett till Sveriges blygsamma storlek och placering i utkanterna av Europa. En viktig anledning till detta är att innovation har varit kopplat till produkter och processer där etablerade företags omfattande investeringar i forskning och utveckling (FoU) gett dem avgörande konkurrensfördelar. Idag är detta inte självklart längre.

Läs Kjell-Håkan Närfelts ledare

Miljön i fokus hos Northvolt Labs

Ledare · Emma Nehrenheim, Head of Environment and Sustainability, Northvolt · 30 oktober 2017

Jag vill börja med att säga att det ska bli så roligt att få etablera vår utvecklingsanläggning, Northvolt Labs, i Västerås! Jag är själv västeråsare så det känns extra roligt för mig. Samtidigt kommer vi bygga en fantastiskt fin fabrik i Skellefteå som kommer få hela energiförsörjningen, uppemot 300 MW elkraft, från vind och vattenkraft.

Läs Emma Nehrenheims ledare

En motor för digitalisering av Sverige

Ledare · David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen · 29 september 2017

Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända, och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering.

Läs David Mothanders ledare

Vi ses på Automation Summit

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 31 augusti 2017

Något av det första som händer i min nya tjänst som processledare är Automation Summit, konferensen som nu genomförs för fjärde gången. Det är en fantastisk möjlighet att möta medlemsföretag och andra intressenter, att få inspiration och motivation. Hela automationssverige kommer att finnas på plats, och en bättre utgångspunkt har jag svårt att tänka mig.

Läs Catarina Berglunds ledare

Automation Region idag och i framtiden

Ledare · Björn Eriksson, Ekebacka Konsult, följeforskare Automation Region · 28 juni 2017

Automation Region har nu genomfört sitt första år som VINNVÄXT-vinnare. Året har präglats av den kraftsamling, uppmärksamhet och resursförstärkning som utmärkelsen inneburit. Projektledningen har fått en välbehövlig förstärkning inom ett brett spektrum av kompetensområden som är nödvändiga för att ett kluster eller innovationssystem av denna omfattning ska kunna utvecklas.

Läs Björn Erikssons ledare

IT-säkerhet handlar om att få människor att förstå

Ledare · Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef IIS · 31 maj 2017

Det är hög tid att lägga resurser på IT-säkerhet, menar Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. De stora utmaningarna Big Data och Internet of Things kommer att ha omvälvande effekter både på det personliga planet och på samhället. Vår integritet kommer att påverkas. Många strukturer i samhället måste ändras för att vi ska dra full nytta av både digitalisering och IoT.

Läs Anne-Marie Eklund Löwinders ledare

Amazons nya datacenter sätter Mälardalen på kartan

Ledare · Torbjörn Bengtsson, Invest Stockholm · 28 april 2017

För några veckor sedan var det en glädjens dag för oss i Stockholm-Mälardalen. Efter en lång process med mycket hårt arbete från många aktörer så tillkännagav Amazon Web Service att de kommer bygga en så kallad datacenterregion med tre separata datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

Läs Torbjörn Bengtssons ledare

Här har du genvägen till nya tekniklösningar med industrin i fokus

Ledare · Linda Krondahl, CEO, THINGS · 29 mars 2017

Att ta fram hårdvara är svårt och komplext. Det tar längre tid, kräver mer pengar, kontakter och erfarenhet än man tror. Tillsammans med rätt aktörer går det mycket snabbare. Därför behövs THINGS.

Läs Linda Krondahls ledare

Genvägen till utveckling och bättre lönsamhet i företag

Ledare · 28 februari 2017

Att samverka i forsknings- och innovationsprojekt möjliggör för oss som mindre företag att tillsammans med akademi och andra företag formulera utmaningar. Att genomföra FoI-projekt och ta del av resultat bidrar till det egna företagets utveckling över tid. Signalen utåt är att företaget har en tydlig strategi och satsar långsiktigt.

Läs mer

Så påverkas cybersäkerheten av mänskliga faktorn

Ledare · 31 januari 2017

I dagens allt mer uppkopplade samhälle med IoT, Big data, ökad mobilitet, och inte minst det ökade antalet attacker och incidenter, är behovet av cybersäkerhet stort.

Läs Pernilla Rönns ledare

Tydligare roll och nya bekantskaper

Ledare · 22 december 2016

2016 inleddes i väntans tider – skulle vi få VINNVÄXT-finansiering eller inte? I slutet av januari fick vi veta att vi var kallade på intervju och den 18 mars stod Automation Region som en av tre VINNVÄXT-vinnare. Den långsiktiga finansieringen …

Läs mer

Möjlighet till strategisk förnyelse

Ledare · 30 november 2016

Som nytillträdd programchef för PiiA ser jag mest fram emot att träffa och jobba tillsammans med företag; basindustrier, befintliga och potentiella leverantörsföretag för att skapa nya lösningar inom processindustrin som kan göra skillnad, på riktigt. Jag har min bakgrund inom …

Läs mer

Smart industri – digitalisering nyckeln till att möta ökad global konkurrens

Ledare · 31 oktober 2016

Just nu står svensk industri inför stora utmaningar. Globaliseringen innebär en allt hårdare internationell konkurrens. Samtidigt skapar digitaliseringen helt nya förutsättningar för svenska företag. Men för att lyckas med att utnyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett aktivt samarbete mellan politik, näringsliv, …

Läs mer

Regeringen sätter industrin i finrummet

Ledare · 30 september 2016

Sett till antalet invånare är Sverige inte större än en mellanstor kinesisk stad, vilket faktiskt kan vara en styrka. Här finns en unik närhet till offentliga verksamheter, till beslutsfattare och till kunskapsutvecklingen inom akademin. Vi har även en hög digital …

Läs mer

Vi ska se till att det händer

Ledare · 31 augusti 2016

Låt mig börja med att säga att det är väldigt roligt och inspirerande att som ny styrelseordförande vara en del av Automation Region! Med samverkan som ledord har bygget av verksamheten hittills varit mycket lyckosamt och tack vare VINNVÄXT-finansieringen finns …

Läs mer

Första sommarlovet som VINNVÄXT-vinnare

Ledare · 30 juni 2016

Till att börja med vill vi tacka för det stora engagemang som alla involverade parter har bidragit med under VINNVÄXT-processen som startade för drygt ett år sedan. Den långsiktiga finansieringen är nu säkrad och den 31 maj blev Automation Region …

Läs mer

Ett starkare innovationssystem växer fram

Ledare · 31 maj 2016

Trots att många fortfarande betraktar automation som en angelägenhet för industrin så ser jag att automationen får allt större påverkan på andra branscher och på samhället i stort. Automation Regions frukostmöten var tidigare inriktade på ”klassisk automation”, men har utvecklats …

Läs mer

Ett tydligare fokus på kunskapsutveckling

Ledare · 29 april 2016

Automation och digitaliseringen går just nu som en röd tråd genom alla våra industrimässor. Automation används för att värdeutveckla verksamheten i alla branscher och vi ser ett allt större intresse för branschöverskridande samarbete som inkluderar automationsföretag och integratörer. Ett exempel …

Läs mer

Automation Region VÄXER vidare

Ledare · 31 mars 2016

När jag tillträdde som ordförande för Automation Region identifierade vi den långsiktiga finansieringen som en huvudfråga. Därför känns det otroligt skönt att vi nu har kunnat landa VINNVÄXT! Det glada beskedet innebär dock inget slutmål för Automation Regions utveckling, tvärtom. …

Läs mer

Virtuell teknik med verkliga möjligheter

Ledare · 29 februari 2016

Med största sannolikhet kommer 2016 bli året då begreppet Virtual Reality (VR) kommer att vara på mångas läppar. Med hjälp av VR blir användaren placerad i en helt omslutande virtuell värld. Där kan användaren titta runt och interagera som om …

Läs mer

Framgångskonceptet – samverkan och samarbete

Ledare · 29 januari 2016

Vi hade båda upptäckt och funderat kring Makers Movement i USA när vi träffades i februari 2014, jag och Pär Hedberg, vd för STING (Stockholm Innovation & Growth). Billigare och enklare maskiner och material hade plötsligt gjort det möjligt att …

Läs mer

Ensam är inte stark

Ledare · 22 december 2015

Under det gångna året har vi automationsvänner noterat ett växande intresse för branschen och för de frågor som vi arbetar med. Automation och digitalisering är på allas läppar och flera myndigheter och organisationer ägnar också allt större uppmärksamhet åt klivet …

Läs mer

En spännande tid att leva och verka i

Ledare · 30 november 2015

Det är ett privilegium att få möjligheten att arbeta med den pågående samhällsomställningen. I min roll som strateg i Västerås, med fokus på framförallt kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kan jag bara konstatera att vi står mitt uppe i detta! En del …

Läs mer

Spridning av ny teknik via nätverk och projekt

Ledare · 30 oktober 2015

En viktig uppgift för forskningsinstituten är att sammanföra kompetenser från olika håll för att hitta helhetslösningar. Vi på SICS Swedish ICT Västerås samarbetar med Automation Region i flera spännande projekt. Ett av dessa är INCODE, där också SICS Swedish ICT …

Läs mer

Vi strävar mot samma mål

Ledare · 30 september 2015

Automation Region har ett stort och unikt nätverk genom klustret av företag och kopplingen till myndigheter, utbildning och forskning. De aktiviteter som arrangeras i Automation Regions regi ger värdefulla kontakter, ny kompetens och ett forum för samverkan i branschgemensamma frågor. …

Läs mer

Nytänkande med förståelse för industrins villkor

Ledare · 31 augusti 2015

Digitaliseringen av samhället, med Internet of Things och smarta molnlösningar, föder nya kundbehov och öppnar stora möjligheter för industrin. Trots att det dagligen lanseras nya, uppkopplade produkter så har vi bara sett början. Flera branscher börjar ta till sig ny …

Läs mer

Branschöverskridande samarbete för hållbar konkurrenskraft

Ledare · 26 juni 2015

Sommaren är äntligen här, även om värmen har låtit vänta på sig. En fantastisk vår är också tillända och snart stundar välbehövlig semester. Med en kort tillbakablick på vårens arbete kan vi konstatera att intresset för automationsfrågor växer på alla …

Läs mer

Vi håller tummarna för Automation Region

Ledare · 29 maj 2015

Den 20 maj firade vi på SICS Swedish ICT Västerås treårsjubileum. Vår gemensamma satsning på ett forskningsinstitut i Mälardalsregionen har varit otroligt lyckad. Vi startade med två halvtidstjänster och är idag 20 medarbetare som driver projekt inom områden som självkörande …

Läs mer

Vi håller tummarna för Automation Region

Ledare · 29 maj 2015

Den 20 maj firade vi på SICS Swedish ICT Västerås treårsjubileum. Vår gemensamma satsning på ett forskningsinstitut i Mälardalsregionen har varit otroligt lyckad. Vi startade med två halvtidstjänster och är idag 20 medarbetare som driver projekt inom områden som självkörande …

Läs mer

Svensk industri i främsta ledet

Ledare · 30 april 2015

Jag kom precis tillbaka från Hannovermässan där vi kunde se flera exempel på nya molntjänster och applikationer för övervakning och styrning inom industrin. Utvecklingen börjar ta fart på allvar och ”digitala fabriker” med smarta molntjänster erbjuder nya möjligheter. Med hjälp …

Läs mer

Svensk industri i främsta ledet

Ledare · 30 april 2015

Jag kom precis tillbaka från Hannovermässan där vi kunde se flera exempel på nya molntjänster och applikationer för övervakning och styrning inom industrin. Utvecklingen börjar ta fart på allvar och ”digitala fabriker” med smarta molntjänster erbjuder nya möjligheter. Med hjälp …

Läs mer

Nya perspektiv kan berika och växla upp

Ledare · 31 mars 2015

Jag tror på innovation och ständiga förbättringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa verksamheten efter marknadens behov – ingen rocket science, eller hur? Men att göra det strukturerat, med rätt kompetens i rätt tid, i rätt konstellationer och med rätt kunskap, …

Läs mer

Ur spår – här kommer neutronerna

Ledare · 27 februari 2015

Med min bakgrund inom rymdfysik betraktar jag Internet of Things med skräckblandad förtjusning. Bilar, hus, kylskåp, belysning, hundar och katter ska kopplas upp. Tyvärr konstrueras många av dagens tekniska system av komponenter som inte håller måttet och bland beslutsfattarna saknas …

Läs mer

Högskolan kraftsamlar för värde och nytta

Ledare · 30 januari 2015

Enheten för externa relationer och fundraising etablerades i sin nuvarande form för ett drygt år sedan på Mälardalens högskola (MDH). Enhetens uppdrag utökades då med fundraising, det vill säga ett strukturerat och långsiktigt arbete för att bredda forskningsfinansieringen med hjälp …

Läs mer

Möten och ny kunskap driver oss framåt

Ledare · 19 december 2014

Så var det dags att summera ytterligare ett händelserikt år med Automation Region. Först och främst – vi är fantastisk glada och stolta över att få arbeta tillsammans med alla engagerade och positiva automationsvänner som finns i vårt nätverk! Möten …

Läs mer

Rätt blandning för effektivitet

Ledare · 28 november 2014

Tillsammans med Automation Region har vi under hösten arrangerat två välbesökta frukostmöten om additiv tillverkning, det vill säga 3D-print eller digital direkttillverkning. Det är tydligt att marknaden har mognat betydligt och att kunskapen börjar byggas upp ute på företagen. Nu …

Läs mer

Rum för innovation

Ledare · 31 oktober 2014

Nu är hösten här med kyliga vindar och det kan passa fint att ägna vår inomhusmiljö en extra tanke. Jag vill redan här utfärda en varning: Den här ledaren är inte ett inredningsreportage om ”mys-inomhus-i-hösten”, och inte heller en handbok …

Läs mer

Automation Region – avgörande för PiiAs tillkomst och framtida utveckling

Ledare · 30 september 2014

Arbetet med att etablera PiiA – Processindustriell IT och Automation – som ett nationellt program kom igång på allvar redan i februari 2011. I samband med ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm kring denna agenda så samlades olika aktörer …

Läs mer

Lyckade automationsåtgärder kräver helhetssyn

Ledare · 29 augusti 2014

Efter en ovanligt varm och solfylld sommar är de flesta av oss tillbaka på jobbet och förhoppningsvis utvilade och redo att hugga tag i höstens utmaningar. Inför stundande riksdagsval är arbetsmarknaden och jobben en het fråga. Våra svenska företag kämpar …

Läs mer

Tillsammans mot nya höjder

Ledare · 27 juni 2014

För att kunna blicka framåt är det ibland befogat att stanna upp och reflektera kring vad som redan har åstadkommits. När vi summerar upp den första halvan av året kan vi se tillbaka på en imponerande mängd aktiviteter. Årsmöte med …

Läs mer

VINNOVA möter industrins utvecklingsbehov

Ledare · 28 maj 2014

Konkurrenskraft handlar om att hänga med i samhällets och teknikens utveckling och att hantera förändringar i omvärlden, vilket inte är lätt. Ett aktuellt exempel är den oroande utvecklingen i Ukraina – få aktörer inom industri och forskning tar höjd för …

Läs mer

Innovation är automation

Ledare · 30 april 2014

Ungdomarna skyr industrin. Regeringen bryr sig inte. Media är ointresserade. Bara du har fattat att industrin är Sveriges framtid. Eller hur? Det är i alla fall så här det låter ibland. Men sanningen ser lite annorlunda ut om man skiftar …

Läs mer

Standarder hjälper oss att styra i rätt riktning

Ledare · 31 mars 2014

Att skriva en bra kravspecifikation är svårt, den ska inte bara beskriva en önskad funktion för en utrustning, maskin eller ett system ur ett användningsperspektiv utan även utgöra fundament för en teknisk lösning och fungera som underlag för utvärderingar av …

Läs mer

Någon att lämna ledartröjan till

Ledare · 28 februari 2014

Vilka fantastiska framgångar vårt svenska längdlandslag levererade från OS i Sotji! Man kan bara glädjas, beröras och känna stolthet när både damerna och herrarna lyckades ta guld i stafetterna. Här har vi något att lära, även inom näringslivet. Framgång föder …

Läs mer

I Västmanland löser vi globala utmaningar

Ledare · 31 januari 2014

Västmanland är per capita Sveriges starkaste exportlän med världsledande företag inom automatisering, metallbearbetning och elkraft. Det finns alltså ingen anledning för oss att sitta i baksätet och vänta på att någon annan ska driva vår utveckling. Med Affärsplan Västmanland tar …

Läs mer

Förnyelse och förändring

Ledare · Processledningen · 19 december 2013

Ytterligare ett år läggs till handlingarna, ett år av förändring och förnyelse. Förändringar upplever vi i mötet med våra nya och befintliga engagerade medlemmar och i kontakten med våra finansiärer, intressenter och partner. Det är den delen som utvecklar klustret, …

Läs mer

Balansgång

Ledare · Jenny Sjödahl • Local Business Unit Manager • ABB Control Technologies · 29 november 2013

På ABB Control Technologies utvecklar och säljer vi det världsledande styrsystemet 800xA. En utmaning som vi delar med våra kunder är att attrahera ungdomar till automationsbranschen. Hur ändrar vi deras bild av exempelvis operatörsarbete? ABB arbetar oerhört mycket med såväl …

Läs mer

Bekräftelse på att vi är på rätt väg

Ledare · Mikael Klintberg • Processledare · 31 oktober 2013

  Nu har det snart gått en månad sedan jag började min nya tjänst som processledare tillsammans med Karolina Winbo på Automation Region. Det känns otroligt bra med det höga engagemang som finns bland alla medlemmar och samarbetspartner inom Automation …

Läs mer

Spännande steg för ökad samverkan

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör Produktionslyftet · 30 september 2013

  Som Helena Jerregård skrev i Produktionslyftets nyhetsbrev i våras är Produktionslyftet och Automation Region årsbarn från 2007 och en ”Perfect Match”. Förändringstakten i vår omvärld ökar och den globala konkurrensen är hård. Ska vi i Sverige ligga steget före …

Läs mer

Automation – för en säker färd

Ledare · Ove Nee • Director TCMS • Bombardier Transportation Sweden AB · 23 augusti 2013

Genom åren har Bombardier Transportation varit en global spelare på området automation inom tågstyrning. År 2008 – under den största internationella tågmässan, Innotrans – lanserade Bombardier Transportation en hel plattform med fullt stöd för IP-kommunikation, varigenom den ledande positionen inom …

Läs mer

Nya personer, nya idéer och högt tempo i alla led

Ledare · Helena, Karolina, Gunnar, Björn, Stefan, Jennie · 26 juni 2013

Den här våren har varit väldigt intensiv, både vad gäller Business As Usual och nya initiativ, något vi tror är nödvändigt och livgivande för ett dynamiskt kluster som Automation Region. Arbetet med att etablera innovationsområdet inom klustret har varit lyckosamt …

Läs mer

Att ta automation in i framtiden

Ledare · Håkan Nytorp • Styrelseordförande Automation Region
Divisionschef ABB Process Automation · 31 maj 2013

Det är med glädje och förväntan som jag tar över efter Erik Oja som ordförande för Automation Region. Automation ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig del av ABBs verksamhet. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med …

Läs mer

Automation möjligheten till en bättre arbetsmiljö och säkrare gruvdrift

Ledare · Madeleine Martinsen • ABB Service
Global R&D Manager Hoist & Underground Mining · 30 april 2013

”Det kan bara bli bättre” är något som den globala gruvbranschens företag kan skriva under på inom områdena hälsa, säkerhet och miljö. Sett ur ett globalt perspektiv finns det mycket att göra, men i Sverige har vi kommit en bra …

Läs mer

”Ett ledande forum för automationsfrågor”

Ledare · Pia Nyzell • Projektledare Scanautomatic
Björn Lindforss • Projektledare M.A.X (Manufacturing & Automation Expo) · 28 mars 2013

Som representanter för Sveriges två ledande branschmässor inom automation och industriteknik känns det självklart att sluta upp bakom arrangemanget Automation Summit. Med tanke på Automation Regions hemvist är Västerås en naturlig ort för konferensen och som ett återkommande arrangemang under …

Läs mer

Konkreta insatser krävs för att sprida teknikintresse

Ledare · Åsa Jackson • Personaldirektör ABB Sverige · 27 februari 2013

”Det är tanken som räknas” är ett fint uttryck, men inte alltid så konstruktivt. I arbetet med att behålla och utveckla en region med rätt förutsättningar för en världsledande automationsindustri är förvisso tankearbetet viktigt, men än viktigare är de konkreta …

Läs mer

Automationsnästet – nästet med utvecklingsmöjligheter

Ledare · Tord Käck • Projektledare Automationsnästet · 31 januari 2013

Automationsnästet som idé initierades i slutet av 2011 och genomfördes i en enklare former de första gångerna. I oktober 2012 genomfördes ett större Automationsnäste från scenen på M.A.X-mässan (Manufacturing & Automation Expo) med fyra frågeställningar från industrin och en mycket …

Läs mer

Vi har mycket att se fram emot

Ledare · Helena Jerregård · Processledare · 19 december 2012

Så var det dags för 2012 att tacka för sig och för oss på Automation Region att tacka för ett väldigt inspirerande och givande år. Att det har hänt mycket framgår inte minst av artikeln i detta nyhetsbrev. Ändå skrapar …

Läs mer

Agenda för elektronik-Sverige

Ledare · Maria Månsson • Prevas AB • Ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik · 30 november 2012

Utvecklingen inom elektronik och inbyggd intelligens i produkter och processer saknar motstycke. Bättre, billigare, mindre – i en exponentiell karusell. De flesta produkters framgång är idag i hög grad beroende av funktion och förmåga i den elektronik och mjukvara som …

Läs mer

”Make the most of your energy”

Ledare · Anders Mårtensson • Vice President, Industry • Styrelseledamot Automation Region • Schneider Electric Sweden · 31 oktober 2012

När vi nu har klivit över tröskeln till en framtid där energin inte längre är billig, utan något som måste hushållas med, är det många krafter som måste samverka. Vi har förstått att vårt sätt att använda vår tillgängliga energi …

Läs mer

Automation Region ger Etteplan ökad kunskap och närmare kundsamarbete

Ledare · Mathias Erlandsson, Liz Hoffman, Dag Lindahl, Daniel Aronsson · 28 september 2012

Ökad kompetens För att lyckas med projekt krävs både teknisk kunskap och nära kundsamarbete. Automation Region ökar förutsättningarna för båda. Genom samarbeten med andra företag om kompetensutveckling i Automation Regions projekt kring kompetensutveckling, ARKEN, får vi dels möjlighet att lära …

Läs mer

Lyckade automationsprojekt – mer än programmering och elkonstruktion

Ledare · Per André • Lennart Sundell • John Adam Zamore · 31 augusti 2012

För att lyckas med automationsprojekt behöver vi integratörer och konsulter ta ett ansvar som sträcker sig utanför elkonstruktion och programmering. Våra kunder har inte tid och möjlighet att själva göra allt det förarbete som krävs för att ta fram en …

Läs mer

Kan vi säkerställa sol på semestern?

Ledare · Stefan, Helena, Björn, Gunnar, Karolina och Nina · 29 juni 2012

Måhända kan vi ställa frågan till höstens Automationsnäste där vi hoppas på många kluriga frågeställningar som våra skarpa experter inom medlemsföretagen kan hitta lösningar till … Under våren har vi annars genomfört en mängd olika aktiviteter, alltifrån rekryteringsresa till Holland, …

Läs mer

Energibesparing – morot eller piska?

Ledare · Roger Kroon • Beijer Electronics • Affärsområdeschef Automation · 31 maj 2012

Under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 myntades begreppet Eco Efficient Economy. Tanken bakom detta är att företag ska kunna se framtida affärsmöjligheter samtidigt som man har möjlighet att uppnå större klimat- och miljömål. En grogrund är skapad för så kallade Clean Tech-företag, …

Läs mer

Kompetens för tillväxt

Ledare · Karin Åkerman • Region- och näringslivsutvecklare • Länsstyrelsen · 24 april 2012

Tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft är en tillväxtfråga för arbetslivet och en nödvändighet för att behålla vår sociala välfärd. För att säkra kompetensförsörjningen behöver utbildningsnivån hos befolkningen höjas och fler utbildningar matchas fram för att svara upp mot industrins …

Läs mer

En arbetsrockad för fler ingenjörer

Ledare · Christer Gerdtman • vd Motion Control · 29 mars 2012

Vi har alla hört om bristen på ingenjörer och tekniker, att företagen har ett skriande behov av kompetent personal – ofta i kombination med att de säger att personalen är den viktigaste resursen. Men är det verkligen så? Ser vi …

Läs mer

Automation i förändring

Ledare · Erika Bellander • Bellwox AB · 29 februari 2012

Erika Bellander Bellwox AB När vi automatiserar produktion och sätter in robotar är vi väl medvetna om att de inte kan hantera kringinformation, extra data och speciallösningar. Det krävs tester, lärande och prov i hög produktionstakt, innan saker går problemfritt. …

Läs mer

Använd statliga medel endast för att utbilda till jobb

Ledare · Björn Nordén • Verksamhetsansvarig • Jobba i Västerås · 31 januari 2012

Björn Nordén Verksamhetsansvarig Jobba i Västerås Överallt pratas det om insatser för grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden. Om att arbetsgivarna behöver ställa upp. Låt mig slå fast några, i min värld, självklara fakta: En arbetsgivare kommer aldrig att anställa någon …

Läs mer

Medlemsengagemang och partnersamverkan

Ledare · Helena Jerregård • Processledare • Automation Region · 21 december 2011

Helena Jerregård Processledare Automation Region Jag vill börja med att tacka alla medlemmar och partner som bidrar till att Automation Region fortsätter att utvecklas till ett dynamiskt kluster. Ni bjuder dessutom på fantastisk entusiasm, vilket gör att det är en …

Läs mer

Den viktiga kompetensförsörjningen

Ledare · 30 november 2011

Annika Nylund VD TKG (TeknikKonsultGruppen AB) Inom konsultbranschen stångas vi dagligen med uppgiften att hitta rätt personer för marknadens behov. Efterfrågan är hög men tillgången på kvalificerad arbetskraft är dessvärre låg. För att klara av att behålla konkurrenskraften i regionen …

Läs mer

Säker automation

Ledare · Mikael Kraft • Divisionschef Industry Automation • Siemens AB • Industry Sector · 31 oktober 2011

Mikael Kraft Divisionschef Industry Automation,  Siemens AB,  Industry Sector Under många år har vi kunnat se en enorm utveckling inom automation och säkerhetsområdet. Det jag främst tänker på är utvecklingen inom process- och maskinsäkerhet. Här har det idag mer eller …

Läs mer

Vi tydliggör och marknadsför svenskt automationskunnande

Ledare · Torbjörn Bengtsson • Projektledare • Stockholm Business Region · 30 september 2011

Torbjörn Bengtsson Projektledare Stockholm Business Region Stockholm Business Region Development (SBRD) har via Stockholm Business Alliance ett nära samarbete med 50 kommuner i Stockholm-Mälarregionen, bland andra Västerås. Vi arbetar med att marknadsföra regionen gentemot utländska investerare, men även med att …

Läs mer

Tillsammans har vi ”fighting spirit”!

Ledare · Karin Röding • Rektor Mälardalens högskola · 31 augusti 2011

Karin Röding Rektor Mälardalens högskola Som ny rektor på Mälardalens högskola får jag dagligen en dos av nya insikter och ny kunskap. Det är en förmån. Med god guidning av ledningen för Automation Region har jag på kort tid fått …

Läs mer

Tillsammans blir vi allt starkare

Ledare · Gunnar Iggendal • Helena Jerregård • Björn Stenvall • Automation Regions processledning · 27 juni 2011

Automation Regions processledning Helena Jerregård • Björn Stenvall • Gunnar Iggendal Sommaren är här, trots vädret alltid en källa till glädje, men vi har fler anledningar till att känna en viss belåtenhet (vi bor trots allt i lagomland ;-). Automationsbranschen …

Läs mer

Investera i förutsättningarna!

Ledare · Lars-Ola Lundkvist • Koncernchef Westermogruppen • Styrelseledamot Automation Region · 31 maj 2011

Lars-Ola Lundkvist Koncernchef Westermogruppen Styrelseledamot Automation Region Vi är en världsledande region inom automation. Låt oss berätta det för alla, högt och tydligt. En del av detta arbete innebär även att få staden Västerås att bättre förstå sig själv och …

Läs mer

Strategisk automation

Ledare · Kerstin Dencker • Swerea IVF AB KTH • Centre for Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS) · 29 april 2011

Kerstin Dencker Swerea IVF AB KTH Centre for Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS) Att välja och investera i ”rätt” automatisering är en process nära sammanflätad med företagets affärsidé. Fokus är kundernas efterfrågan på det företaget kan leverera idag, …

Läs mer

Energi och elkvalitet – en naturlig del av automationsbranschen

Ledare · Robert Olofsson • Teknikansvarig • Metrum Sweden AB · 25 mars 2011

Robert Olofsson Teknikansvarig Metrum Sweden AB Automation finns i dagsläget i princip överallt och behovet av intelligenta system ökar för varje dag till följd av högre krav på tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljömässiga lösningar. Vi är ett svenskt bolag som utvecklar …

Läs mer

Automationsbranschen avgör framtiden för svensk industri

Ledare · Eva Ellerud • Marknadschef Industry • Schneider Electric Sverige AB · 28 februari 2011

Eva Ellerud Marknadschef Industry Schneider Electric Sverige AB Automationsbranschen är en framtidsbransch som redan idag omsätter 50 miljarder kronor och sysselsätter omkring 25 000 personer i Sverige. De kostnads- och energibesparingar som automation möjliggör bidrar till en fortsatt konkurrenskraftig och …

Läs mer

Långsiktigt bygger vi vidare på automation

Ledare · Jerker Delsing • Professor Luleå Tekniska Universitet • Styrelseledamot ProcessIT.EU · 27 januari 2011

Jerker Delsing Professor Luleå Tekniska Universitet Styrelseledamot ProcessIT.EU Sverige har en unik industrikompetens och kultur kring industriella system och automation av dessa. Denna förmåga börjar nu bli en strategisk tillgång för Europa. Detta har vi byggt genom en lång historia …

Läs mer

Var med och påverka utvecklingen framåt!

Ledare · Helena Jerregård • Processledare Automation Region · 20 december 2010

Helena Jerregård Processledare Automation Region 2010 har varit ett händelserikt år på många sätt. Automation Regions processledare Sven-Arne Paulsson drabbades under våren av svår sjukdom som inte ens hans fantastiska kämparanda kunde stå emot. Förlusten av Sven-Arne är tung men …

Läs mer

Automation Region är en resurs för hela Västmanland

Ledare · Karin Tilly • Chef enheten för regional utveckling Länsstyrelsen i Västmanlands län · 30 november 2010

Karin Tilly, Chef enheten för regional utveckling, Länsstyrelsen i Västmanlands län Det är glädjande att följa utvecklingen av Automation Region, som uppvisar ett stadigt inflöde av nytillkommande företag. Medlemsförteckningen visar att klustret lockar både stora och små företag med stor …

Läs mer

Seari

Ledare · Professor Engineer Chen Ping • President Shanghai Electrical Apparatus Research Institute · 5 november 2010

Professor Engineer Chen Ping President Shanghai Electrical Apparatus Research Institute Shanghai Electrical Apparatus Research Institute Corporation Co., Ltd. (Seari), tidigare Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, grundades 1953 under det tidigare maskinindustridepartementet (State Ministry of Machinery Industry). Som leverantör av integrerade …

Läs mer

Hur stödjer vi unga teknikintresserade?

Ledare · Mamma till en teknikintresserad son · 30 september 2010

Vi fick ett brev tidigare denna månad som berör en av Automation Regions nyckelfrågor: Kompetensförsörjning. Ta er gärna tid att läsa det något nedkortade brevet. Hur kan vi agera, som företag, som kluster? Jag skriver i första hand som mamma …

Läs mer

Driv på den positiva utvecklingen av Automation Region!

Ledare · Erik Oja • Styrelseordförande Automation Region • Divisionschef ABB Process Automation • Vice VD Svenska ABB AB · 31 augusti 2010

Erik Oja Styrelseordförande Automation Region, Divisionschef ABB Process Automation, Vice VD Svenska ABB AB Vi kan se tillbaka på en vår – och ett år – med en imponerande utveckling av Automation Region. En kontinuerlig medlemstillströmning i kombination med en …

Läs mer

Sommar i Automation Region

Ledare · Malin, Gunnar & Helena · 30 juni 2010

Efter en intensiv vår är det dags att varva ner och ladda batterierna inför höstens aktiviteter i Automation Region. Det är dock inte alla som tar ledigt än; medan många jämnåriga studenter jobbar på solbrännan är det 40 tjejer som …

Läs mer

Effektiv kraftelektronik med kiselkarbid viktig för automation

Ledare · Christian Vieider • Affärsutveckling Nanoelektronik • Forskningsinstitutet Acreo AB · 31 maj 2010

Christian Vieider Affärsutveckling Nanoelektronik Forskningsinstitutet Acreo AB Energiåtgången i automations- och processindustrin kan minskas om varvtalsreglerade synkrotronmotorer används i betydligt högre utsträckning än idag. Dessa är mycket tillförlitliga och lätta men kräver avancerad drivelektronik. Av de 40 miljoner elmotorer för …

Läs mer

Västeråsregionen är en av världens främsta inom automationsområdet

Ledare · Anders Aabakken • Utvecklingsdirektör • Bombardier – Propulsion and Controls · 28 april 2010

Anders Aabakken Utvecklingsdirektör Bombardier – Propulsion and Controls I samband med omfattande fordonsutvecklingsprojekt som X2000, C20 (Stockholms tunnelbana) och Regina har Bombardier i Västerås visat att datorsystem kan ta ansvar för vitala tågfunktioner som drivsystem, broms och dörrstyrning. Branschen är …

Läs mer

Vi går vidare mot en hållbar Automationsregion

Ledare · Helena Jerregård • TF processledare · 31 mars 2010

Helena Jerregård TF processledare Automation Region Det är glädjande att notera att de flesta medlemmarna i Automation Region är nöjda med sitt medlemskap och att nätverket har bidragit till att skapa affärsrelationer. Dessa resultat presenterade Björn Eriksson från den enkät/intervjustudie …

Läs mer

Automation visar på automationsindustrins betydelse för hållbarhet och för Sverige

Ledare · Sven-Arne Paulsson · Processledare Automation Region · 26 februari 2010

  Sven-Arne Paulsson Processledare Automation Region   I nyhetsbrevet denna månad publicerar vi en debattartikel som nu går ut i svenska media. Artikeln följs av presskonferenser och andra PR-insatser. Avsikten är att visa betydelsen av svensk automationsindustri, såväl för de …

Läs mer

Automation som nyckel till energieffektivisering

Ledare · Pamela Christensson • Marknadschef Addiva · 29 januari 2010

Pamela Christensson Marknadschef Addiva Besparingar och miljöpåverkan. Dessa två ämnen är i hetluften för svenska företag. Inom industrin är det ingen hemlighet att det är avgörande faktorer för att överleva konkurrensen och finnas kvar på marknaden. Energieffektivisering kan ge besparingar …

Läs mer

Automation Region står stark inför det nya året

Ledare · Sven-Arne Paulsson · Processledare · 18 december 2009

Sven-Arne Paulsson Processledare 2009 har varit ett bra år för Automation Region: En stor mängd framgångsrika arrangemang har gjort oss kända, vi har ökat kraftigt och är nu 37 medlemsföretag och 15 partner och, viktigast, automationsbegreppet börjar sätta sig. I …

Läs mer

Automation – nyckeln till Eco Efficient Economy

Ledare · Charlotte Brogren · Generaldirektör Vinnova · 26 november 2009

Charlotte Brogren GD Vinnova Under Sveriges EU-ordförandeskap har begreppet Eco Efficient Economy lanserats. Vad man menar är att det inte finns något motsatsförhållande mellan framtida affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön. Här finns givetvis stora möjligheter för nya Clean Tech-företag, …

Läs mer

Automationsindustrin – en framtidsbransch för både företag och anställda!

Ledare · Christer Gerdtman · VD Motion Control · 29 oktober 2009

Hur många av oss är det som egentligen tänker på att elen som driver taklampan, vattnet vi tar från kranen eller spolar med är producerade med hjälp av olika automatiska system? Det är olika automationssystem som vi använder dagligen och …

Läs mer

Bred samverkan för att ta fram ny automationsutbildning

Ledare · Åsa Lundkvist • Akademichef för Innovation, design och teknik på Mälardalens högskola · 30 september 2009

Framtagningen av automationsutbildningen på Mälardalens högskola är ett innovativt exempel på hur högskola, företag och gymnasium tar armkrok för ett gemensamt helhetsgrepp. Här har medlemsföretag i Automation Region kunnat samlas i ett gemensamt projekt, en kraftsamling runt automation utifrån medlemmarnas …

Läs mer